Teksti suurus:

Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruse nr 58 „Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2014, 1

Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruse nr 58 „Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 13.10.2014 nr 35

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 694 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruses nr 58 „Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loa reale „Kehtib alates” märgitakse kuupäev (päev, kuu, aasta), millest alates võib selle loa alusel aktsiisivaba kütust või elektrienergiat soetada või kasutada.”;

2) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Loa reale „Kütuse saaja kontaktandmed” märgitakse aktsiisivaba vedel- või tahkekütuse saaja või kasutaja tegevuskoha aadress ja kontakttelefoni number.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 181 järgmises sõnastuses:

„(181) Loa tabelisse 4.1 „Kütuse kasutamine tootmisprotsessis” märgitakse järgmised andmed:
1) veerg 1: tootmiskoha aadress või aadressid, kus aktsiisiga maksustamata kütust kasutatakse aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel;
2) veerg 2: kütuse KNi alamrubriigile vastav kirjeldus vastavalt aktsiisiseadusele;
3) veerg 3: kütuse KNi alamrubriik vastavalt aktsiisiseadusele.
Kui isikul, kes kasutab kütust alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel, on mitu tootmiskohta, siis täidetakse tootmiskohtade lõikes tabeli 4.1 formaati järgides täiendav tabel (4.1.1, 4.1.2 jne).”;

4) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Energia aktsiisivabastuse loa vorm

/otsingu_soovitused.json