Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2014, 8

Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 14.10.2014 nr 87

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 28 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määruses nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu:
1) nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21) artikli 14 lõike 3 kohaselt Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba või alaline elamisõigus;
2) Eestis rahvastikuregistrisse kantud välismaalane, kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel.”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 14 lõike 3 kohaselt on Eestis või kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel.

(12) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud isikutel peab olema kehtiv Eesti mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba või kehtiv liiklusseaduse § 99 lõike 1 kohane teise riigi mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba.”;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taksojuhi täienduskoolituse kursusel osalemiseks esitab isik koolitusasutusele taksojuhi kutsetunnistuse.”;

4) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Koolitusasutus peab Maanteeametile elektrooniliselt esitama hiljemalt üks päev pärast õppetöö algust õpperühma nimekirja, mis sisaldab koolitusasutuse nime ja registrikoodi, kursusel osaleva isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, lisa 3 kohast õppekava koodi, kursuse algus- ja lõpukuupäeva ning õpperühma numbrit.”;

5) paragrahvi 10 lõige 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(62) Taksojuhi täienduskoolituse korral peab koolitusasutus Maanteeametile elektrooniliselt esitama hiljemalt üks tööpäev enne koolituskursuse algust kursusel osaleva isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.”;

6) paragrahvi 10 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui Maanteeametis puudub elektroonilise foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega, või dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm või see on vanem kui viis aastat, peab kursusel osalev isik tegema foto kutsetunnistuse taotlemisel Maanteeametis. Isiku nõusolekul võib kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.”;

7) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ametikoolituskursuse sisu ja maht on kehtestatud käesolevas määruses veoautojuhi, bussijuhi ja taksojuhi ametikoolituskursuse õppekavaga (edaspidi õppekava).”;

8) paragrahvi 121 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Õppetöö maht veoautojuhi täienduskoolitusel peab olema 35 tundi, millest koolitaja poolt valitud valikainete maht on kuni 10 tundi.

(5) Õppetöö maht bussijuhi täienduskoolitusel peab olema 35 tundi, millest töökeskkonda ja liiklusohutust käsitlevate valikainete maht on 7 tundi.”;

9) paragrahvi 121 täiendatakse lõigetega 51–53 järgmises sõnastuses:

„(51) Õppetöö maht taksojuhi täienduskoolitusel peab olema 7 tundi.

(52) Töökeskkonda ja liiklusohutust käsitlevate õppeainete koolitus võib toimuda ka elektroonilise õppevormi õppekeskkonnas, mis vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määruses nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele” toodud elektroonilise õppevormi õppekeskkonna nõuetele ja peab olema registreeritud enne kasutusele võtmist Maanteeametis.

(53) Isiku poolt valitud § 191 lõike 1 tabeli 2B 7. osas või § 641 tabeli 3B 6. osas toodud õppeainet, mille läbiviimine nõuab erivarustust (erisõiduk, kohandatud õppeväljak, õppemetoodika, simulaator jne) ja läbiviijalt eriettevalmistust, võib läbida enne kursuse algust kahe koolitusperioodi vahelisel ajal ka mõnes teises koolitusasutuses.”;

10) paragrahvi 13 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui isik on läbinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51–71), vastava vedude eest vastutaja koolituse ja vastava tunnistuse saamisest on möödunud vähem kui viis aastat, võib koolitusasutus selle isiku soovil alusõppega ühendatud ametikoolituse kursusele astumisel ta vabastada ametikoolituskursuse eksami sooritamisest õppeaines „Autovedude korraldus”.”;

11) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses

„(11) Lõikes 1 nimetatud taotluse võib isik esitada elektroonilises vormis Maanteeameti e-teenuste infosüsteemi (edaspidi e-teenuste infosüsteem) kaudu autentimisega.”;

12) paragrahvi 131 täiendatakse lõigetega 22–26 järgmises sõnastuses:

„(22) Maanteeameti liiklusregistri büroo väljastab isikule veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistuse või taksojuhi tunnistuse kümne tööpäeva jooksul arvates veoautojuhi, bussijuhi või taksojuhi tunnistuse taotluse esitamisele järgnevast päevast.

(23) Veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistuse või taksojuhi tunnistuse omaniku taotluse alusel võib tunnistuse kätte toimetada ka lihtkirjaga Eesti riigi sisesele postiaadressile.

(24) Liiklusregistri büroos veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistuse või taksojuhi tunnistuse kätte toimetamisel kaotab varem välja antud dokument kehtivuse uue dokumendi üle andmisel. Lihtkirjaga uue veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistuse või taksojuhi tunnistuse kätte toimetamisel kaotab varem välja antud dokument kehtivuse dokumendi valmimisele järgneval päeval. Kehtivuse kaotanud dokument tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutuskõlbmatuks muuta.

(25) Liiklusregistri büroos kätte toimetatud veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistus või taksojuhi tunnistus loetakse isikule väljastatuks pärast selle üleandmist dokumendi omanikule või tema esindajale. Lihtkirjaga saadetud veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistus või taksojuhi tunnistus loetakse isikule väljastatuks, kui see on kätte toimetatud isiku elu- või asukoha aadressil.

(26) Juhul kui isik ei ole veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistust või taksojuhi tunnistust lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates dokumendi taotluse esitamisest, peab ta sellest Maanteeametit teavitama ning Maanteeamet tunnistab dokumendi kehtetuks. Uue dokumendi kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda liiklusregistri büroosse.”;

13) paragrahvi 131 lõiked 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kadunud, varastatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud ametikoolituse tunnistuse asemel on isikul õigus taotleda Maanteeametilt uus tunnistus.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhtudel peab ametikoolituse tunnistuse taotleja Maanteeametile selgitama või esitama muid asjaolusid tõendava dokumendi ametikoolituse tunnistuse või taksojuhi kutsetunnistuse asendamise tinginud asjaolude kohta ja § 131 lõikes 1 nimetatud dokumendid.”;

14) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) olema osalenud erialasel täienduskoolitusel.”;

15) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Õppetöö korraldamiseks vajalik tunniplaan peab olema kättesaadav ja seda tuleb säilitada kursuste lõpuni, kuid mitte vähem kui kuus kuud.”;

16) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Veoautojuhi ametikoolituse õppekava õppeainete temaatiline plaan on toodud käesoleva määruse §-des 21–644.”;

17) paragrahv 191 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 191. Veoautojuhi täienduskoolituse õppeained ja mahud

(1) Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava koosneb järgmistest õppeainetest ja mahtudest:

Tabel 2B


Õppeaine nimetus

Õppetunde
sealhulgas vähemalt
teoreetilisi
õppetunde
praktilisi
õppetunde
Põhiained
 
 
 
1. Autovedude korraldus (logistika)
10–15
8
2
2. Sõiduki tundmine ja käsitsemine
5
5
 
3. Töökeskkond ja liiklusohutus
4–7
3
1
4. Kindlustused ja vastutus
2
2
 
5. Tööõiguse alused
2
2
 
6. Töö- ja puhkeaeg
2–4
1
1
Kokku põhiained
25–35
 
 
Valikained
 
 
 
7.1. Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia, või
7.2. Säästlik, ohutu ja vastutustundlik juhtimine, või
7.3. Rasked tee- ja ilmastikuolud, kettide kasutamine, tuleohutus, või
7.4. Veod tollikontrolli all, maksud, aktsiisikaubad, immigrandid, või
7.5. Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine, või
7.6. Veoste laadimise ja kinnitamise süvendatud käsitlemine, või
7.7. Metsamaterjalide vedu, või
7.8. Paaksõiduki juhtimise koolitus
kuni 7
kuni 7
kuni 7
kuni 7
kuni 7
kuni 7
kuni 7
kuni 7
 
 
Kokku valikained
Kuni 10
 
 
Kõik kokku
35
 
 

(2) Valikainete teemad valib koolitaja lähtudes oma tehnilistest võimalustest ja täienduskoolitusest osavõtjate vajadusest ning need peavad olema kinnitatud koos õppekavaga.

(3) Koolitaja peab õppekavas olevate valikainete mahtusid täpsustama tunniplaanis.

(4) Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava õppeainete temaatiline plaan on toodud käesoleva määruse lisas 4.”;

18) paragrahvid 40 ja 41 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahv 89 ja 90 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 158 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Koolitajal on õigus käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud ametikoolitust korraldada selliselt, et § 19 lõikes 1 ja § 64 lõikes 1 või § 19 lõikes 3 ja § 64 lõikes 3 või § 191 lõikes 1 ja §-s 641 nimetatud õppekavades toodud kokkulangevad õppeained viiakse läbi koos. Samuti on koolitajal õigus koos läbi viia § 19 lõikes 1, § 19 lõikes 3 ja § 191 lõikes 1 või § 64 lõikes 1, § 64 lõikes 3 ja §-s 641 nimetatud õppekavades toodud kokkulangevate õppeainete praktilised õppetunnid.”;

21) paragrahvi 159 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne 2014 aasta 1. novembrit kehtinud veoautojuhi täienduskoolituse õppekava alusel võib koolitaja koolitust läbi viia kuni 2015. aasta 1. märtsini.”;

22) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, 10.09.2003, lk 4–17), muudetud direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.05.2004, lk 35–67); EL Nõukogu direktiiv 2006/103/EÜ 20. nov 2006, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351); Euroopa nõukogu direktiiv 2013/22/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361).”;

23) määrust täiendatakse lisaga 4 (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 2014 aasta 1. novembril.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava

/otsingu_soovitused.json