Teksti suurus:

2019. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2021. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

2019. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2021. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2017, 2

2019. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2021. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

Vastu võetud 16.10.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 37 lõike 3 ja § 82 lõike 4 alusel.

§ 1.  Ajateenistusse asumise tähtajad

  Ajateenistusse asumise tähtajad 2019. ja 2021. aastal on 1. nädal, 27. nädal ja 40. nädal.

§ 2.  Kutsealuste ja ajateenistusse võetavate naissoost isikute arvuline jagunemine

 (1) 2019. aastal võetakse ajateenistusse koos kaitseministri 9. oktoobri 2015. aasta määruse nr 24 „2017. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2019. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus“ §-s 3 sätestatud kutsealuste arvuga 3200 kutsealust ja kuni 108 naissoost isikut.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kutsealuste arvu on lubatud ületada kuni viis protsenti.

 (3) Ajateenistusse võetute jaotus Kaitseväe struktuuriüksuste vahel on toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.  Kutsealuste ajateenistusse võtmine 2021. aastal

  2021. aastal võetakse ajateenistusse vähemalt 3060 kutsealust, kes jaotatakse Kaitseväe struktuuriüksuste vahel käesoleva määruse lisas 2 toodud jaotuskava alusel.

§ 4.  Ajateenistuse kestus

  1. nädalal ja 27. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 11 kuud ning 40. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 8 kuud.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa 1 Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2019. aastal

Lisa 2 Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2021. aastal