Teksti suurus:

Tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2019, 1

Tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 10.10.2019 nr 84

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4, § 4 lõike 5, § 5 lõike 4, § 7 lõike 3, § 131 lõike 9 ja § 24 lõike 10 ning töölepingu seaduse § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruses nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus kehtestab töökeskkonna ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise nõuded ja töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid eesmärgiga kaitsta nende ainetega kokkupuutuvate töötajate tervist.”;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kemikaale, mis ei ole ohtlikud punktis 1 nimetatud kriteeriumide kohaselt, kuid mis oma füüsikaliste, keemiliste või toksiliste omaduste ja töökohas kasutamise või esinemise viisi tõttu võivad ohustada töötajate ohutust ja tervist, kaasa arvatud keemilised ohutegurid, millele on kehtestatud piirnormid vastavalt määruse lisale.”;

4) paragrahvi 11 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega seotud rakendussätted

(1) Määruse lisas nimetatud aine „süsinikmonooksiid (630-08-0), allmaakaevanduses” piirnorm kehtib kuni 21. augustini 2020. a.

(2) Määruse lisas nimetatud ainete „trikloroetüleen (79-01-6)” A märge, „4,4'-metüleendianiliin (101-77-9)”, „etüleendibromiid (106-93-4)”, „polütsükliliste aromaatsete süsivesinike segud, eelkõige benso[a]püreeni sisaldavad segud” ja „mineraalõlid, mida on eelnevalt kasutatud sisepõlemismootorites mootori liikuvate osade määrimiseks ja jahutamiseks” piirnormid ja märkused jõustuvad 21. veebruaril 2021. a.

(3) Määruse lisas nimetatud aine „diiselmootorite heitgaaside (mõõdetuna elementaarse süsiniku põhjal)” piirnorm ja märkus, v.a allmaakaevanduses ja tunneliehituses, jõustuvad 21. veebruaril 2023. a. Allmaakaevanduses ja tunneliehituses jõustuvad „diiselmootorite heitgaaside (mõõdetuna elementaarse süsiniku põhjal)” piirnorm ja märkus 21. veebruaril 2026. a.

(4) Määruse lisas nimetatud aine „lämmastikmonooksiid (10102-43-9), allmaakaevanduses” ja „lämmastikdioksiid (10102-44-0), allmaakaevanduses” piirnormid kehtivad kuni 21. augustini 2023. a.

(5) Määruse lisas nimetatud aine „Kroom(VI)ühendid (arvutatud kroomile)” piirnorm 0,005 mg/m³ jõustub 17. jaanuaril 2025. a.”;

7) määrust täiendatakse lisaga „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” (lisatud);

8) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Komisjoni direktiiv 91/322/EMÜ soovituslike piirnormide kehtestamise kohta, et rakendada nõukogu direktiivi 80/1107/EMÜ töötajate kaitse kohta ohtude eest, mis tulenevad kokkupuutest keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste mõjuritega tööl (EÜT L 177, 05.07.1991, lk 22–24);
Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 131, 05.05.1998, lk 11–23), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 142, 16.06.2000, lk 47–50);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 35–45), muudetud direktiividega 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7), (EL) 2017/2398 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 87–95) ja (EL) 2019/130 (ELT L 30, 31.1.2019, lk 112–120);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ (ELT L 38, 09.02.2006, lk 36–39);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse kolmas loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ (ELT L 338, 19.12.2009, lk 87–89);
Euroopa Komisjoni direktiiv (EL) 2017/164, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide neljas loetelu ja muudetakse direktiive 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ ja 2009/161/EL (ELT L 27, 01.02.2017, lk 115–120).”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 308 „Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruses nr 308 „Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kantserogeenset ohtu põhjustavad tööprotsessid on:
1) auramiini (CAS 492-80-8) tootmine;
2) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda kivisöetahmas, -tõrvas või -pigis sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega;
3) vaske ja niklit sisaldavate materjalide jootmine, keevitamine või muu termiline töötlemine, mille käigus tekib nende metallide tolmu, suitsu või aerosooli;
4) isopropüülalkoholi tootmise tugevalt happelised protsessid;
5) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda lehtpuidu, näiteks pöögi või tamme töötlemisel tekkiva tolmuga;
6) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmuga;
7) muud tööprotsessid, kus esineb töötajate kantserogeenide või mutageenidega kokkupuute oht.”;

2) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kantserogeenset ohtu põhjustavad tööprotsessid on:
1) auramiini (CAS 492-80-8) tootmine;
2) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda kivisöetahmas, -tõrvas või -pigis sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega;
3) vaske ja niklit sisaldavate materjalide jootmine, keevitamine või muu termiline töötlemine, mille käigus tekib nende metallide tolmu, suitsu või aerosooli;
4) isopropüülalkoholi tootmise tugevalt happelised protsessid;
5) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda lehtpuidu, näiteks pöögi või tamme töötlemisel tekkiva tolmuga;
6) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmuga;
7) tööprotsessid, mille käigus võib töötaja nahk puutuda kokku mineraalõlidega, mida on eelnevalt kasutatud sisepõlemismootorites mootori liikuvate osade määrimiseks ja jahutamiseks;
8) tööprotsessid, mille käigus võib töötaja puutuda kokku diiselmootorite heitgaasidega;
9) muud tööprotsessid, kus esineb töötajate kantserogeenide või mutageenidega kokkupuute oht.”;

3) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötervishoiuarsti määratud juhtudel peab töötaja läbima tervisekontrolli ka pärast kantserogeeni või mutageeniga kokkupuutumise lõppu.”;

5) paragrahvi 12 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 35–45), muudetud direktiividega 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7), (EL) 2017/2398 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 87–95) ja (EL) 2019/130 (ELT L 30, 31.1.2019, lk 112–120).”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määruse nr 223 „Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määruse nr 223 „Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” § 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ohtlike ainete sisaldus sissehingatavas õhus ei tohi ületada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud keemiliste ohutegurite piirnorme.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruse nr 13 „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruses nr 13 „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tööandja koostab kasutatavate töövahendite ohutusjuhendid, arvestades valmistaja antud kasutusjuhendit.”;

2) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/104/EÜ töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (ELT L 260, 3.10.2009, lk 5–19).”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määruse nr 224 „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määruse nr 224 „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/148/EÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (ELT L 330, 16.12.2009, lk 28–36).”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 94 „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 94 „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud” § 5 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) raskuste käsitsi teisaldamine vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele;”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord” § 6 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, kelle tööpiirkonnas töötaja töötab või viimati töötas,”.

§ 9.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 17. jaanuaril 2020. a.

  (2) Määruse § 2 punkt 2 jõustub 21. veebruaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json