Teksti suurus:

Teenistusalaste tagatistega seotud kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2019, 11

Teenistusalaste tagatistega seotud kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 11.10.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 195 lõike 4, § 196 lõike 3 ja § 197 lõike 9 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 12 ”Kaitseväelase ja asendusteenistuja poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord” muutmine

Kaitseministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 12 ”Kaitseväelase ja asendusteenistuja poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõigetes 5 ja 6, § 4 lõigetes 2–4 ning § 5 lõikes 7 asendatakse sõna „Kaitseministeerium” sõnadega „Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor või nende volitatud isik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnise ümbriku avamise ja avaldusega tutvumise õigus on vaid Kaitseväe juhatajal või Kaitseressursside Ameti peadirektoril või nende volitatud isikul. Avaldusega tutvunud isik on kohustatud tagama selles esitatud isikuandmete kaitse.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõna „Kaitseministeeriumis” sõnadega „Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektori või nende volitatud isiku juures”;

4) paragrahvi 5 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Kaitseministri 29. juuni 2016. a määruse nr 11 „Psühholoogilise abi ja sotsiaalteenuse tagamine ning töövõimetuse või puudega seotud lisakulu katmise tingimused, kord ja ulatus” muutmine

Kaitseministri 29. juuni 2016. a määruse nr 11 „Psühholoogilise abi ja sotsiaalteenuse tagamine ning töövõimetuse või puudega seotud lisakulu katmise tingimused, kord ja ulatus” § 8 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” loetletud abivahendite puhul hüvitab tugikeskus isikule või tasub abivahendi valmistajale omaosaluse määra.

(3) Jäseme kaotuse korral tagatakse kaotatud jäseme kohta kuni kolm erinevat proteesi, millest üks on ette nähtud kaotatud jäseme põhifunktsiooni täitmiseks. Esimese proteesi puhul kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 2, välja arvatud juhul, kui Sotsiaalkindlustusameti poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmine ei ole võimalik mõistliku aja jooksul. Sellisel juhul võtab tasu maksmise kohustuse üle tugikeskus. Järgmiste proteeside puhul võtab tasu maksmise kohustuse esmajärjekorras üle tugikeskus.

(4) Eritellimusel valmistatud ortoosi või proteesi maksumuse hüvitab tugikeskus kuni 6392 euro ulatuses, eritellimusel valmistatud ortoosi või proteesi remondi ja hoolduse hüvitab tugikeskus kalendriaastas kuni pooles ulatuses selle maksumusest.”.

§ 3.  Kaitseministri 21. mai 2013. a määruse nr 33 „Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord” muutmine

Kaitseministri 21. mai 2013. a määruses nr 33 „Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõnad „Kaitseministeeriumile asutuse kaudu” tekstiosaga „Kaitseväele asjaomase Kaitseväe struktuuriüksuse või Kaitseliidu kaudu, lähtudes sellest,”;

2) paragrahvi 1 lõigetes 3 ja 5 asendatakse sõnad „Kaitseministeeriumile Kaitseressursside Ameti kaudu” sõnadega „Kaitseressursside Ametile”;

3) paragrahvi 1 lõike 6 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ühekordse hüvitise taotlus edastatakse 15 kalendripäeva jooksul pärast selle saabumist vastavalt Kaitseväe juhatajale või Kaitseressursside ameti peadirektorile või nende volitatud isikule koos järgmiste dokumentidega:”;

4) paragrahvi 1 lõigetes 7 ja 8 ning § 2 lõigetes 4–7 asendatakse sõna „Kaitseministeerium” sõnadega „Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor või nende volitatud isik” vastavas käändes;

5) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseväelase ja asendusteenistuja teenistusülesannete täitmise tõttu püsivalt töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise taotlemisel teeb Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor otsuse 60 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist. Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor esitab 40 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist otsuse eelnõu kooskõlastamiseks Kaitseministeeriumile, kes otsustab selle kooskõlastamise või kooskõlastamata jätmise 15 päeva jooksul.”;

6) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Esimese osa maksmise otsuse teeb Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor 90 päeva jooksul pärast esimese taotluse kättesaamist, kuid mitte enne kui 150 päeva möödumisel kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumisest. Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor esitab vähemalt 20 päeva enne nimetatud tähtpäeva otsuse eelnõu kooskõlastamiseks Kaitseministeeriumile, kes otsustab selle kooskõlastamise või kooskõlastamata jätmise 15 päeva jooksul.”;

7) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Hüvitis makstakse taotleja arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul hüvitise või selle osa väljamaksmise otsuse tegemisest arvates.”.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

/otsingu_soovitused.json