Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2019, 18

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine

Vastu võetud 16.10.2019 nr 78

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 94 alusel.

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrust nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vee kasutamisel põllumajandusmaa niisutamiseks peab veeseaduse §-s 187 sätestatud juhtudel olema veeluba, sealhulgas kui kasutatakse:
1) põhjavett üle 150 kuupmeetri kuus või üle 10 kuupmeetri ööpäevas;
2) pinnavett üle 30 kuupmeetri ööpäevas.”;

2) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 265 lõikes 8” tekstiosaga „§ 125 lõikes 1 ning sama paragrahvi lõike 3 esimeses lauses”;

3) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§ 26 lõike 3” tekstiosaga „§ 142”.

Mart Järvik
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json