Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 17.11.2010, 11

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

Vastu võetud 28.02.2007 nr 14
RT I 2007, 22, 4
jõustumine 18.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2009RTL 2009, 34, 44112.04.2009
15.12.2009RTL 2009, 95, 138926.12.2009
21.10.2010RT I, 01.11.2010, 101.01.2011
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja ulatus

  (1) Määrusega kehtestatakse struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmisega seonduvate aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid.

  (2) Määrust kohaldatakse struktuuritoetuse rakendamisega seotud korraldusasutusele, rakendusasutusele ja rakendusüksusele.

§ 2.   Aruannete ja teiste dokumentide loetelu ning esitamise tähtajad

  (1) Rakendusüksus esitab makseasutusele kvartaalse kuluaruande (lisa 1, vorm SK20) koos lisadega (lisa 1, vorm SV20; vorm SV21; vorm SV30) neli korda aastas – 15. jaanuariks, 15. aprilliks, 15. juuliks ja 5. oktoobriks. Aruanne esitatakse vastavalt 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga. Makseasutusel on õigus nõuda aruannete sagedasemat esitamist, teavitades rakendusüksust uuest aruande esitamise tähtajast vähemalt kaks nädalat ette. Teates märgitakse, mis kuupäeva seisuga ja mis tähtajaks aruanne esitatakse.
[RTL 2009, 34, 441 - jõust. 12.04.2009]

  (2) Rakendusüksus esitab makseasutusele prognoosi järgmisel kuul väljamaksmisele kuuluvate summade kohta e-riigikassa kontode ja valuutade lõikes. Prognoos esitatakse e-posti teel hiljemalt jooksva kalendrikuu 23. kuupäevaks.

  (21) Projektiauditi läbiviija Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 125 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord» § 5 mõistes ja rakendusüksus, kui projektiauditi järeltoimingute teostaja, sisestavad «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 4 alusel loodud struktuuritoetuse registrisse (edaspidi register) projektiauditiga seotud andmed. Andmed sisestatakse registrisse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus» § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajale.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (22) Rakendusüksus sisestab registrisse paikvaatlusega seotud andmed. Andmed sisestatakse registrisse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus» § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajale.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (23) Rakendusüksus ja rakendusasutus esitavad korraldusasutusele ülevaate juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi tulemusena tehtud tähelepanekutes toodud soovituste rakendamisest koos tõendusmaterjaliga. Ülevaade esitatakse korraldusasutuse esitatud vormil e-posti teel tähtaegadega 20. jaanuar, 20. aprill, 20. juuli ja 10. oktoober.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (4) [Kehtetu - RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (5) Korraldusasutus esitab makseasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 4, vorm SK70). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 5. veebruar, 5. mai, 5. august ja 20. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

  (6) Ministeeriumid, kelle eelarvesse on planeeritud struktuuritoetusena välja makstavad summad, esitavad Rahandusministeeriumile prognoosi kuluaruannetes kajastatavate kulude kohta iga aasta 1. märtsiks.
[RT I, 01.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Rakendusüksus esitab makseasutusele kvartaalse tagasimaksete aruande e-posti teel neli korda aastas tähtaegadega 15. jaanuar, 15. aprill, 15. juuli ja 5. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga. Makseasutusel on õigus nõuda aruande sagedasemat esitamist, teavitades rakendusüksust uuest tagasimaksete aruande esitamise tähtajast vähemalt kaks nädalat ette. Teates märgitakse, mis kuupäeva seisuga ja mis tähtajaks aruanne esitatakse. Rakendusüksus esitab koopia aruandest rakendusasutusele.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

§ 3.   Aruannete esitamise kord

  (1) Aruanded esitatakse paberil või elektrooniliselt.

  (2) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestatakse registrisse kooskõlas «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud väljamaksmise tingimuste ja korraga. Kui registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus väljamakse teostamiseks vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduse aktsepteerimiseks (lisa 5, vorm SV 10).
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (21) Kuluaruanne koos lisadega esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu. Kui struktuuritoetuse registri töös esineb tehnilisi häireid, esitab rakendusüksus kuluaruande koos lisadega makseasutusele ja koopia rakendusasutusele paberkandjal vastavalt käesolevas määruses toodud vormidele.
[RTL 2009, 34, 441 - jõust. 12.04.2009]

  (3) Aruanded allkirjastab rakendusüksuse, rakendusasutuse või korraldusasutuse juht või juhtorgan või tema poolt volitatud isik.

  (4) Rakendusasutus, korraldusasutus või makseasutus võivad vajadusel nõuda lisainfot või põhjendatud juhtudel aruannete ennetähtaegset esitamist.

§ 4.   Dokumentide säilitamine

  Määruses nimetatud aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente tuleb säilitada vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 ning lõigetes 3–5 nimetatud aruande või teatise esitamise kohustus tekib vastaval rakendusüksusel, rakendusasutusel või korraldusasutusel esimesest väljamakse tegemise hetkest rakendusüksuse poolt toetuse saajale või töövõtjale.

Lisa Vorm SK20

Lisa Vorm SV20

Lisa Vorm SV21

Lisa Vorm SV30

Lisa Vorm SK25 [Kehtetu - RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

Lisa Vorm SK40 [Kehtetu - RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

Lisa Vorm SK70

Lisa Vorm SV10

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json