Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.11.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.11.2011 otsus nr 13

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2011

§ 1.  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2009, 56, 375; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põllumajandusminister määrab käskkirjaga turuinfot esitavad isikud ning nende ettevõtted, mille kohta turuinfot kogutakse.”;

2) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühtset pindalatoetust võib taotleda vähemalt 1 ha põllumajandusmaa kohta, mida hoitakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ning:
1) mille pindala määramisel võetakse arvesse põld pindalaga vähemalt 0,30 ha, sealhulgas kuni 2 m laiune hekk, kraav, piire või muu traditsiooniline maastikuobjekt komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 02.12.2009, lk 65–112), artikli 34 lõike 2 kohaselt;
2) mille kohta on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris andmed, mille kohaselt oli põllumajandusmaa 2003. aasta 30. juunil heas põllumajanduslikus korras nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 124 lõike 1 mõistes;
3) mida taotleja kasutab taotluse esitamise aasta 15. juunil.”;

3) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „toetusõigusliku põllukultuuri või põllumajanduslooma kasvatamise kohta, põllumajandusmaa kohta” tekstiosaga „kasvatatava toetusõigusliku põllumajanduslooma kohta”;

4) paragrahvi 17 lõiget 6 täiendatakse tekstiosaga „, välja arvatud otsejoones ülenejale ja alanejale sugulasele ning külgjoones sugulasele ja abikaasale, kui toimub komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohane põllumajandusettevõtte üleandmine samale isikule.”;

5) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Põllumajandusminister võib määrusega kehtestada komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud ülevõtmisperioodi ja ülevõtja poolt PRIA-le esitatavate dokumentide loetelu eraldi iga otsetoetuse või täiendava otsetoetuse liigi kohta.”;

6) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja ei ole põllumajandusliku tegevusega tegelev isik või ei kasvata toetusõiguslikku põllumajanduslooma ega põllukultuuri;”;

7) paragrahvi 20 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Täiendavat otsetoetust vähendatakse, kui:
1) toetusõiguslikuks tunnistatud ühtse pindalatoetuse hektarite arv on väiksem käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktide 1 ja 6 alusel taotlejale määratud täiendava otsetoetuse toetusõiguste arvust või § 17 alusel omandatud § 16 lõike 1 punktide 1 ja 6 alusel taotlejale määratud täiendava otsetoetuse toetusõiguste arvust;
2) toetusõiguslikuks tunnistatud põllumajandusloomade arv on väiksem taotlusel märgitud põllumajandusloomade arvust;
3) taotleja peetavasse põllumajandusloomade arvestusse või veisepassi on kantud valeandmeid.

(2) Täiendava otsetoetuse vähendamise ja selle arvutamise täpsemad alused toetuse liikide kaupa kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

8) paragrahvi 21 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja ei ole põllumajandusliku tegevusega tegelev isik või ei kasvata toetusõiguslikku põllumajanduslooma;”;

9) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui lisaks Euroopa Liidu eelarvest eraldatud vahenditele eraldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 68 alusel makstavatele otsetoetustele ka riigieelarvest rahalisi vahendeid, otsustab põllumajandusminister käskkirjaga eraldatud rahaliste vahendite jaotuse toetuse liikide kaupa. PRIA otsustab otsetoetuse ühikumäära, võttes arvesse Euroopa Liidu asjakohases määruses ja põllumajandusministri käskkirjas kehtestatud toetuse kogusummat ning toetusõiguslikuks tunnistatud põllumajandusmaa hektarite, põllumajandusloomade või muude toetusõigust andvate ühikute arvu ning järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.”;

10) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „artiklites 23 ja 24” tekstiosaga „ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artiklis 51”;

11) paragrahvi 26 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „artikli 24 lõikes 2” tekstiosaga „ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 51 lõike 4 punktis a”;

12) paragrahvi 26 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „artikli 23 lõikes 2” tekstiosaga „ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 51 lõikes 2”;

13) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artikli 15 lõikes 6 nimetatud kohapealset kontrolli haridusasutuses, sealhulgas sellises haridusasutuses, kes ise toetust ei taotle, kuid osaleb koolipiimatoetuse skeemis, teeb PRIA.”;

14) paragrahvi 33 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103ga lõikes 1 nimetatud puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja ning banaanitoodete lastele jagamiseks antava toetuse (edaspidi koolipuuviljatoetus) andmise korral ühenduse toetusele riikliku lisatoetuse andmise otsustab põllumajandusminister, arvestades selleks riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid.

(2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103ga lõike 2 kohase riikliku strateegia koolipuuviljatoetuse andmiseks kehtestab põllumajandusminister käskkirjaga.

(3) Nende toodete loetelu, mille pakkumiseks koolipuuviljatoetust antakse, toetuse andmise korra, toetuse taotlemise ja saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra ning taotluse vormi kehtestab põllumajandusminister määrusega.

(4) Koolipuuviljatoetust saav haridusasutus kasutab komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele (ELT L 94, 08.04.2009, lk 38–47), artikli 14 lõike 1 nõuete kohaselt Euroopa Liidu koolidele puuvilja jagamise kava plakatit.”;

15) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artikli 13 lõikes 6 nimetatud kohapealset kontrolli haridusasutuses, sealhulgas sellises haridusasutuses, kes ise toetust ei taotle, kuid osaleb koolipuuviljatoetuse kavas, teeb PRIA.”;

16) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põllumajandusminister võib määrusega kehtestada nõuded sekkumiskeskuse ja -lao kohta.”;

17) paragrahvi 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põllumajandusminister võib määrusega kehtestada põllumajandustoote kokkuostu ja sekkumisvarudest pärit toote müümise või tasuta üleandmise täpsema korra ning pakkumise vormi.”;

18) paragrahvi 41 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 45 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) PRIA tunnistab tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise otsuse kehtetuks haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel või komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163), artiklites 114 ja 115 sätestatud juhtudel või kui tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit:
1) on esitanud sellekohase taotluse;
2) ei võimalda teostada järelevalvet asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle.”;

20) paragrahvi 46 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tootjaorganisatsiooni toetuse taotlemiseks esitab tootjaorganisatsioon vormikohase kirjaliku taotluse PRIA-le. Toetuse taotlemiseks peab tootjaorganisatsioonil olema komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklites 59 ja 60 ning käesolevas seaduses sätestatud nõuete kohane PRIA kinnitatud rakenduskava ja asutatud rakendusfond selle rahastamiseks.”;

21) paragrahvi 57 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40)”;

22) paragrahvi 57 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Põllumajandusminister kehtestab määrusega eelarveaastal antavate maaelu arengu toetuste liigid ja toetatavad tegevused, märkides ära ka toetuste liigid ja tegevused, mille kohta toetust on võimalik taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses, ning otsustab käskkirjaga maaelu arengu toetusteks ettenähtud vahendite jaotuse.”;

23) seadust täiendatakse §-dega 571 ja 572 järgmises sõnastuses:

§ 571Leader-meetme rakendamine

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 63 nimetatud meetmeid rakendatakse sama määruse artikli 62 lõike 1 punktis a nimetatud kohaliku arengu strateegia alusel, mille on heaks kiitnud Põllumajandusministeerium.

(2) Kohaliku arengu strateegia töötab välja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 62 lõikes 1 nimetatud kohaliku tegevusgrupina tegutsev mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud kohaliku elu arendamisele ja kes vastab kohaliku tegevusgrupi kohta kehtestatud nõuetele.

(3) Nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta, sealhulgas nõuded kohaliku tegevusgrupi põhikirja, liikmesuse, juhtimise, tegevusaja ja -piirkonna kohta kehtestab põllumajandusminister määrusega, lähtudes nõukogu määrusest (EÜ) nr 1698/2005 ja arengukavast.

(4) Nõuded kohaliku arengu strateegia kohta ja strateegia heakskiitmise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega, lähtudes nõukogu määrusest (EÜ) nr 1698/2005 ja arengukavast.

(5) Kohaliku arengu strateegia rakendamiseks koostab kohalik tegevusgrupp iga kalendriaasta kohta strateegia rakendamise kava (edaspidi rakenduskava), mis sisaldab kavandatud tegevuste ja kohaliku arengu strateegia meetmete kirjeldust ning nende elluviimiseks kavandatud eelarvet.

(6) Nõuded rakenduskava kohta ja rakenduskava heakskiitmise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega.

§ 572. Rahastatavate projektide valimine kohaliku tegevusgrupi poolt

(1) Rahastatavaid projekte võib nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 62 lõike 4 kohaselt valida (edaspidi projektitoetuse taotluste kinnitamise otsus) kohalik tegevusgrupp, kellele on sellekohane õigus antud halduslepinguga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu sõlmib kohaliku tegevusgrupiga PRIA, kui kohalik tegevusgrupp:
1) vastab käesoleva seaduse § 571 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele;
2) on välja töötanud kohaliku arengu strateegia, mille on heaks kiitnud Põllumajandusministeerium;
3) on vastu võtnud töökorrad, millega tagatakse haldusmenetluse seaduse nõuete kohane menetlus projektitoetuse taotluste kinnitamise otsuse tegemisel ning isiku õiguste kaitse muudes küsimustes.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingule ei kohaldata halduskoostöö seaduse §-s 5 sätestatut.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab põllumajandusminister määrusega, milles sätestatakse muu hulgas käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud töökordade loetelu.

(5) PRIA ei sõlmi kohaliku tegevusgrupiga käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingut, kui:
1) kohalik tegevusgrupp ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele;
2) taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid või kohalik tegevusgrupp mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
3) kohalik tegevusgrupp ei võimalda kontrollida taotluse nõuetekohasust;
4) kohalik tegevusgrupp ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud.

(6) PRIA nõuab kohalikult tegevusgrupilt viivitamata tema kohustuste täitmist, kui:
1) kohalik tegevusgrupp ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele;
2) kohalik tegevusgrupp ei ole PRIA-le esitanud tähtpäevaks rakenduskava või PRIA ei ole seda heaks kiitnud;
3) kohalik tegevusgrupp ei järgi kohaliku arengu strateegiat, rakenduskava või käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud töökordasid;
4) kohalik tegevusgrupp takistab oma tegevuse üle järelevalve teostamist.

(7) PRIA võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu ühepoolselt lõpetada, kui:
1) kohalik tegevusgrupp ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud asjaolu, mis on käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kohustuste täitmise nõude esitamise aluseks;
2) kohaliku tegevusgrupi suhtes toimub likvideerimis- või pankrotimenetlus.

(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab kohalikul tegevusgrupil jätkata haldusülesande edasist täitmist, lõpetatakse haldusülesande edasine täitmine.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kohustuste täitmise nõude esitamisest teadasaamisest ja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud halduslepingu lõpetamise teate kättetoimetamisest alates ei või kohalik tegevusgrupp teha uusi projektitoetuse taotluse kinnitamise otsuseid.

(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kohustuste täitmise nõude esitamise ja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud halduslepingu lõpetamisest teatamise korral loetakse kehtetuks kohaliku tegevusgrupi projektitoetuse taotluse kinnitamise otsused, mis on tehtud pärast kohustuste täitmise nõude esitamise või halduslepingu lõpetamise aluseks oleva asjaolu tuvastamist.

(11) Kohalik tegevusgrupp, kellele PRIA on esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kohustuste täitmise nõude, võib teha uusi projektitoetuse taotluse kinnitamise otsuseid PRIA sellekohase kirjaliku nõusoleku kättetoimetamisest alates. PRIA annab nõusoleku, kui kohalik tegevusgrupp täidab kõik asjakohased kohustused.”;

24) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 63 punktides a ja b nimetatud toetust (edaspidi projektitoetus) võib taotleda isik, kelle projektitoetuse taotlus on kohaliku tegevusgrupi otsusega kinnitatud.”;

25) paragrahvi 58 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ning toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistegevuseks antava toetuse”;

26) paragrahvi 59 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA või käesoleva seaduse § 57 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik võib taotlejale puuduste kõrvaldamiseks tähtaega andmata jätta taotluse läbi vaatamata, kui nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20, artikli 36 punkti a alapunkti vi, punkti b alapunktide vi ja vii ning artiklite 52 ja 63 kohaste toetuste puhul ei ole taotleja esitanud toetuse taotlemiseks kõiki käesoleva seaduse alusel nõutavaid dokumente või kui taotlus ei ole vormikohane.”;

27) paragrahvi 59 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„PRIA või käesoleva seaduse § 57 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui taotluses või käesoleva seaduse alusel esitatud muus dokumendis on ilmsed ebatäpsused.”;

28) paragrahvi 60 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Erandina käesoleva paragrahvi lõikest 1 võib käesoleva seaduse § 59 lõike 5 alusel kehtestatud õigusaktis ette näha, et taotlusi hinnatakse enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.”;

29) paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Projektitoetuse taotluse vastavust kohaliku arengu strateegiale ja rakenduskavale hindab kohalik tegevusgrupp. Projektitoetuse taotluse kohaliku arengu strateegiale ja rakenduskavale vastavuse ning projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse puhul lähtub PRIA kohaliku tegevusgrupi otsustest ega kaldu nendest kõrvale.”;

30) paragrahvi 61 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA või käesoleva seaduse § 57 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik, kui sellekohane õigus tuleneb halduslepingust, otsustab maaelu arengu toetuse vähendamise komisjoni määrustes (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), (EL) nr 65/2011 ja (EÜ) nr 1122/2009 sätestatud alustel.

(2) Käesoleva seaduse § 58 lõikes 2 nimetatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuete rikkumise korral otsustab PRIA või käesoleva seaduse § 57 lõike 4 alusel PRIA-ga halduslepingu sõlminud isik, kui sellekohane õigus tuleneb halduslepingust, toetuse vähendamise või taotluse rahuldamata jätmise käesoleva seaduse § 26 kohaselt.”;

31) paragrahvi 62 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui arengukavas või käesoleva seaduse § 60 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis ei ole ette nähtud taotluste hindamist ega vajadust taotlusi hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused toetuse liigi või toetatava tegevuse rahastamise eelarve piires.”;

32) paragrahvi 62 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) PRIA peatab nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 63 punktis c nimetatud toetuse väljamaksmise, kui kohalikule tegevusgrupile on käesoleva seaduse § 572 lõike 6 alusel esitatud kohustuste täitmise nõue. Toetuse väljamaksmist jätkatakse käesoleva seaduse § 572 lõikes 11 nimetatud nõusoleku andmisest arvates.

(7) PRIA jätab nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 63 punktis c nimetatud toetuse välja maksmata käesoleva seaduse § 572 lõikes 1 nimetatud halduslepingu lõpetamise korral.”;

33) seadust täiendatakse §-ga 621 järgmises sõnastuses:

§ 621. Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

(1) Toetuse andmise tingimustes sätestatud juhul võib pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist rahastada toetatava tegevuse elluviimist riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist:
1) kui toetuse saaja on esitanud käesoleva seaduse § 85 lõike 2 kohase tagatise, mis katab väljamakstava summa kogu ulatuses või
2) tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne või
3) tagatist nõudmata, kui tegevuse elluviimist rahastatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 63 punkti c ja artikli 66 kohaselt ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Usaldusväärsust ei kontrollita toetuse saajate puhul, kelle tegevust rahastatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 66 kohaselt.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise korra, taotluse vormi, rahastamise määra ja suuruse kehtestab põllumajandusminister määrusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt saadud raha võib kasutada üksnes asjakohase tegevuse abikõlblike kulude eest tasumiseks. Nimetatud kulude eest peab olema tasutud toetuse andmise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul, kuid hiljemalt 2015. aasta 1. juuliks.

(4) Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) toetuse väljamakse tegemise korral arvestatakse otsuse kohaselt väljamakstavast toetusrahast tasaarvestuse korras maha käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt toetuse saajale makstud raha. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse korral maksab toetuse saaja käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt saadud raha tagasi.

(5) Kui toetuse saaja tegevuses ilmnevad asjaolud, mis seavad kahtluse alla tema võime kasutada käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt saadud raha sihipäraselt ja tähtpäevaks, võib toetuse andja otsustada rahastamise väiksemas ulatuses, määrata abikõlblike kulude tegemiseks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajast lühema tähtaja ja nõuda piisava tagatise esitamist.

(6) Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, et rahastada toetatava tegevuse elluviimist tagatist nõudmata, kui:
1) tal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
3) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
4) ta on varem tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtpäevaks.”;

34) paragrahvi 63 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Täpsemad nõuded tehnilise abi toetuse taotleja ja kavandatava tegevuse kohta, abikõlblikud kulud, tehnilise abi toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra, taotluse vormi ning toetuse väljamaksmise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

35) paragrahvi 70 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Liidu asjakohastes määrustes nimetatud puu- ja köögiviljad peavad vastama samades määrustes sätestatud turustusnormidele.

(2) Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli valdkonnas on pädev asutus PMA.

(3) Turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks vajaliku teabe hoidmiseks asutab PMA puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogu.

(4) Puu- ja köögivilja turustav ettevõtja, kes on komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 11 lõike 2 alusel liigitatud madalaimasse riskikategooriasse, vastab sama määruse artikli 12 lõikes 3 sätestatud nõuetele ja kellel on erimärgistuse luba, võib pakendi märgistamisel kasutada nimetatud määruse kohast erimärgistust.

(5) Erimärgistuse loa saamiseks esitab ettevõtja PMA-le kirjaliku taotluse. PMA otsustab erimärgistuse loa andmise või sellest keeldumise taotluse saamisest arvates ühe kuu jooksul.

(6) Kui ettevõtja vastab taotluses esitatud andmete kohaselt ja kohapealse kontrolli tulemusena nõuetele, annab PMA ettevõtjale erimärgistuse loa ja avaldab tema nime oma veebilehel.

(7) Kui ettevõtja ei vasta nõuetele, teeb PMA erimärgistuse loa andmisest keeldumise otsuse ja toimetab selle taotlejale kätte viivitamata, kuid hiljemalt seitsmendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või annab taotlejale kätte allkirja vastu.

(8) Põllumajandusminister kehtestab määrusega:
1) vajaduse korral erandid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud turustusnormidest;
2) täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse;
3) puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded.”;

36) paragrahvi 75 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põllumajandusminister võib määrusega kehtestada täpsemad nõuded nõuandekeskusena tunnustamise taotleja, tunnustamise taotluse ja tunnustatud nõuandekeskuse kohta ning nõuandekeskuste arvu maakonnas. Põllumajandusminister võib tunnustada nõuandekeskusena ka koordineerivat keskust.”;

37) paragrahvi 77 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tootjarühm käesoleva seaduse 6. ja 11. peatüki tähenduses on tulundusühistu, kelle eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid.”;

38) paragrahvi 82 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse § 79 alusel ja korras tunnustatud tootjarühm” tekstiosaga „komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 23 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastav põllumajandustootjaid ühendav tulundusühistu, mittetulundusühing või seltsing (edaspidi toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm)”;

39) paragrahvi 82 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) toidukvaliteedikava rakendaval tootjarühmal on mittetulundusühingute seaduse § 7 või tulundusühistuseaduse § 6 kohases põhikirjas või võlaõigusseaduse § 580 lõike 1 kohases seltsingulepingus sätestatud korra kohaselt üldkoosoleku, volinike koosoleku või seltsinglaste otsusega vastu võetud toidukvaliteedikava eeskiri.”;

40) paragrahvi 82 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Põllumajandusminister võib määrusega kehtestada täpsemad nõuded toidukvaliteedikava, sealhulgas seda rakendava tootjarühma ja toidukvaliteedikavas osaleja ning toidukvaliteedikava eeskirja kohta.”;

41) paragrahvi 83 lõikes 2, lõike 6 punktides 3–5 ja lõike 8 punktides 3–4 asendatakse sõna „tootjarühm” sõnadega „toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm”;

42) paragrahvi 83 lõike 6 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 86 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimiseks vajalikud andmed kogub põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi põllumajandusministri valitud asutus nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk (ELT L 328, 15.12.2009, lk 27–38), kohaselt.

(2) Põllumajandusliku raamatupidamise andmeid esitavate põllumajandustootjate arvu ja põllumajandustootjate valimise kava kinnitab nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 artikli 6 alusel põllumajandusministri moodustatud komisjon.”;

44) paragrahvi 89 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Põllumassiivi tunnus käesoleva seaduse tähenduses on põllumassiivi identifitseerimiseks ettenähtud unikaalne numberkood.

(5) Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise ja toetusõigusliku pindala määramise korra ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

45) paragrahvi 90 lõikes 2 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „Vabariigi Valitsus”;

46) paragrahvi 90 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab isik PRIA-le avalduse nende muutmiseks andmete muutumisest arvates 15 tööpäeva jooksul.”;

47) paragrahvi 90 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Isiku avalduseta võib registrisse kanda andmed põllumassiivi kasutamise, piiripunktide ja põllumassiivi pindala kohta ning põllumassiivi tunnused, samuti andmed taotluse esitamise, taotluse menetlemise alustamise, järelevalvetoimingute tegemise ja muutunud andmete kohta muul kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud viisil andmete muutumisest teadasaamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.”;

48) paragrahvi 94 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „piires” tekstiosaga „Põllumajandusministeerium,”;

49) paragrahvi 94 lõikes 2 asendatakse arv „11” arvuga „111”;

50) paragrahvi 94 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse § 571 lõikes 2 nimetatud kohaliku tegevusgrupi ja tema tegevuse nõuetekohasuse üle teostab riiklikku järelevalvet PRIA.”;

51) paragrahvi 94 täiendatakse lõigetega 61–63 järgmises sõnastuses:

„(61) Käesoleva seaduse § 27 lõike 2 alusel antud kasutustoetuse korral teostab komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 176, 30.06.2006, lk 22–31), artiklis 12 sätestatud järelevalvet tarnitud ja tootmisse suunatud toorainekoguste ning saadud toodete vastavuse üle oma pädevuse piires VTA.

(62) Käesoleva seaduse § 41 lõikes 2 sätestatud sekkumisvarudest pärit toote või sellest valmistatud toote kasutamise korral teostab komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks (ELT L 310, 25.11.2009, lk 5–21), kohast järelevalvet:
1) toote koguste vastavuse üle toote ühendusesisese müümise või tasuta üleandmise korral VTA;
2) toote vahelattu paigutamise ja laost väljaviimise üle kolmandasse riiki eksportimise korral, kui toodet ladustatakse enne eksportimist mujal kui sekkumislaos, Maksu- ja Tolliamet.

(63) Käesoleva seaduse 5. peatüki 3. jaos sätestatud koolipiimatoetuse ja sama peatüki 4. jaos sätestatud koolipuuviljatoetuse andmise üle teostab järelevalvet PRIA, teostades järelevalvet ka sellises haridusasutuses, kes ise toetust ei taotle, kuid osaleb koolipiimatoetuse skeemis või koolipuuviljatoetuse kavas.”;

52) paragrahvi 94 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Käesoleva seaduse §-s 70 nimetatud puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse üle teostab riiklikku järelevalvet PMA.”;

53) paragrahvi 94 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve täpsema korra ning turustusnormidele vastavuse järelevalve erikorra jaemüügi etapil kehtestab põllumajandusminister määrusega.”;

54) paragrahvi 94 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

„(111) Käesoleva seaduse §-s 75 nimetatud nõuandekeskuse üle teostab riiklikku järelevalvet Põllumajandusministeerium.”;

55) paragrahvi 98 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui vaie esitatakse käesoleva seaduse § 571 lõikes 2 nimetatud kohaliku tegevusgrupi otsuse või toimingu peale, lahendab vaide kohalik tegevusgrupp.”;

56) paragrahvi 99 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva seaduse § 621 lõike 1 kohaselt saadud raha nõutakse tagasi käesoleva seaduse §-des 100–102 sätestatud korras, kui toetuse saaja kohta tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsus või kui toetuse saaja on saadud raha kasutanud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks.”;

57) seadust täiendatakse §-ga 1161 järgmises sõnastuses:

§ 1161Leader-meetme rakendamise üleminekusätted

Enne käesoleva paragrahvi jõustumist kohaliku tegevusgrupi ülesandeid täitnud mittetulundusühing võib neid ülesandeid täita käesoleva seaduse § 572 lõikes 1 nimetatud halduslepingut sõlmimata kuni 2012. aasta 31. detsembrini.”

§ 2.  Halduskoostöö seaduse muutmine

Halduskoostöö seaduse (RT I, 10.03.2011, 4) § 13 lõike 11 punkti 11 täiendatakse pärast tekstiosa „lõikes 4” tekstiosaga „, § 572 lõikes 1”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json