Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.11.2011, 4

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 11.11.2011 nr 139

Määrus kehtestatakse „Kriminaalmenetluse seadustiku” § 210 lõike 3, „Väärteomenetluse seadustiku” § 811 lõike 3 ja „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 601 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus” (RT I 2008, 31, 197; 2010, 4, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kriminaalmenetluse seadustiku” § 210 lõike 3, „Väärteomenetluse seadustiku” § 811 lõike 3 ja „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 601 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) julgeolekuasutused.”;

3) paragrahvi 16 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Piiratud juurdepääsuga andmetel on osaline juurdepääsupiirang. Piiratud juurdepääsuga andmeid näeb piisavate õiguste olemasolu korral see volitatud töötleja, kes asja menetleb või kes on asja menetlenud. Muud volitatud töötlejad näevad piisavate õiguste olemasolu korral järgmisi piiratud juurdepääsuga andmeid:
1) kriminaalmenetluses käesoleva määruse § 17 lõikes 2 loetletud andmeid ning sündmuste ja toimingute nimekirja;
2) väärteomenetluses käesoleva määruse § 18 lõikes 2 loetletud andmeid.”;

4) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) E-toimiku süsteemi avaliku liidese kaudu näeb piiratud juurdepääsuga andmeid üksnes see isik, kelle kohta need andmed on kogutud, kui nende andmete vaatamiseks ei ole seatud talle piirangut.”;

5) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 17 lõike 2 punkti 9 täiendatakse enne sõna „kvalifikatsioon” sõnadega „kahtlustatava või süüdistatava teo”;

7) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) kahtlustatava või süüdistatava nimi.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. E-toimiku süsteemi statistikakeskkond ja statistikakeskkonnale juurdepääsu taotlemine

(1) E-toimiku süsteemi statistikakeskkond (edaspidi statistikakeskkond) on e-toimiku süsteemi kuuluv ning selle andmeid koondav keskkond, kus neid andmeid töödeldakse statistilisel eesmärgil karistus- ja õiguspoliitiliste otsustuste tegemiseks ning vastutava ja volitatud töötleja sisemise töökorralduse analüüsimiseks ja planeerimiseks.

(2) Volitatud töötleja võib statistilisel eesmärgil oma sisemise töökorralduse analüüsimiseks ja planeerimiseks taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu statistikakeskkonnale.

(3) Statistikakeskkonnale juurdepääsu saamiseks esitatakse vastutavale töötlejale volitatud töötleja juhi allkirjastatud taotlus, milles märgitakse isiku kohta, kellele taotletakse õigust juurde pääseda statistikakeskkonnale, järgmised andmed:
1) asutus, kus isik töötab;
2) ees- ja perekonnanimi;
3) isikukood;
4) ametikoht;
5) asutuse IP-aadress;
6) juurdepääsuõiguse taotluse põhjendus, kui juurdepääsuõigust taotletakse rohkem kui ühele isikule.

(4) Iga volitatud töötleja võib taotleda juurdepääsuõigust ühele isikule. Vajaduse korral rohkem kui ühele isikule juurdepääsuõiguse taotlemist peab volitatud töötleja taotluses põhjendama.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotluse näidisvorm avaldatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel. Taotlus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna aadressil stats@rik.ee.

(6) Volitatud töötleja juurdepääsu võimaldamise statistikakeskkonnale otsustab vastutav töötleja.

(7) Statistikakeskkonnas asuvatele e-toimiku süsteemi andmetele juurdepääsu võimaldamisel järgitakse käesoleva määruse §-des 16–181 sätestatud e-toimiku süsteemi andmetele juurdepääsu ulatust ja piiranguid.

(8) Vastutav töötleja otsustab statistikakeskkonnale juurdepääsu õiguse andmise või selle andmisest keeldumise kümne tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

(9) Volitatud töötleja on kohustatud teatama vastutavale töötlejale teenistussuhte lõppemisest isikuga, kellele juurdepääsuõigus on antud, hiljemalt teenistussuhte lõppemise päeval.”;

9) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohtuväline menetleja kohustub viie tööpäeva jooksul pärast toimingu sooritamist, lahendi või lõpliku menetlusotsustuse koostamist edastama oma infosüsteemi või väärteomenetluse portaali vahendusel e-toimiku süsteemi andmed järgmiste menetlustoimingute kohta ja nende e-toimiku süsteemi teenuste vasted:
1) väärteoasja alustamine;
2) väärteomenetluse alustamata jätmine;
3) väärteomenetluse lõpetamise määruse kinnitamine;
4) hoiatamisotsuse kinnitamine;
5) väärteomenetluse uuendamise määruse kinnitamine;
6) kiirmenetluse otsuse kinnitamine;
7) väärteoprotokolli kinnitamine;
8) üldmenetluse otsuse kinnitamine;
9) menetlusaluse isiku ülekuulamine.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Kristen Michal
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json