Teksti suurus:

Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kord

Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.11.2015, 4

Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.11.2015 nr 132

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 61 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 886/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL, sätestades kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe võimalusel tasuta edastamisega seotud andmed ja korra (ELT L 247, 18.9.2013, lk 6–10), rakendamiseks.

§ 2.   Teabeteenuse osutamise ulatus ja kord

  (1) Maanteeamet edastab liiklusohutusega seotud minimaalset üldist liiklusteavet Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 661/2010/EL üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (EÜT L 204, 5.8.2010, p. 1) I lisa 2. jao punktis 2.6 määratletud riigimaanteede kohta.

  (2) Liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe edastamisel lähtutakse Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 886/2013.

§ 3.   Teabeteenuse nõuetele vastavuse hindamine

  Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 886/2013 nõuete täitmist hindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json