Teksti suurus:

Keskkonnaministri 01.06.2020. a määruse nr 31 „Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 17.11.2023, 1

Keskkonnaministri 01.06.2020. a määruse nr 31 „Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid” muutmine

Vastu võetud 13.11.2023 nr 68

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 107 lõike 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 01.06.2020. a määruses nr 31 „Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Auru mõiste

Käesoleva määruse tähenduses on aur naftasaadusest või põlevkiviõlist aurustuvad lenduvad ühendid, sh lenduvad orgaanilised ühendid.”;

2) paragrahvi 3 lõigetes 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „P – küllastunud aurude rõhk vastavalt naftasaaduse sertifikaadikohastele andmetele või nende puudumisel käesoleva määruse lisas 1 esitatule, kPa;” tekstiosaga „P – küllastunud aurude rõhk vastavalt kemikaali ohutuskaardi andmetele või nende puudumise korral käesoleva määruse lisas 1 esitatule, kPa;”;

3) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „P – küllastunud aurude rõhk vastavalt käesoleva määruse lisas 1 esitatule, kPa;” tekstiosaga „P – küllastunud aurude rõhk vastavalt kemikaali ohutuskaardi andmetele või nende puudumise korral käesoleva määruse lisas 1 esitatule, kPa;”;

4) lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juunil 2024 a.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa 1 Kergemate naftasaaduste küllastunud aurude molekulmassid ja aurude rõhud olenevalt naftasaaduste temperatuurist

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json