Teksti suurus:

Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid

Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 17.11.2023, 2

Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid

Vastu võetud 01.06.2020 nr 31
RT I, 02.06.2020, 13
jõustumine 05.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.11.2023RT I, 17.11.2023, 101.06.2024

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 107 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning soojustamata mahutis naftasaaduste ja põlevkiviõli hoiustamisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite, vesiniksulfiidi ja metüülmerkaptaani heitkoguste määramist.

§ 11.   Auru mõiste

  Käesoleva määruse tähenduses on aur naftasaadusest või põlevkiviõlist aurustuvad lenduvad ühendid, sh lenduvad orgaanilised ühendid.
[RT I, 17.11.2023, 1 - jõust. 01.06.2024]

§ 2.   Heitkoguste määramise meetodid

  (1) Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste määramisel kasutatakse arvutuslikke või otsesel mõõtmisel põhinevaid meetodeid.

  (2) Otsese mõõtmise korral on järgitakse standardites EVS-EN 15259 ja CEN/TS 15675 kehtestatud seiremeetodeid ning standardis EVS-EN 12619 kehtestatud analüüsimeetodit või muid samaväärseid rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsiooni standardeid või nende puudumisel akrediteeritud laboris valideeritud meetodeid.

§ 3.   Naftasaaduste ja põlevkiviõli hoiustamisel soojustamata mahutite hingamisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramine

  (1) Naftasaaduste ja põlevkiviõli hoiustamisel soojustamata mahutite hingamisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus (LS) kilogrammides arvutatakse järgmist valemit kasutades:

t – päevade arv vaadeldaval perioodil;
VV – kütusemahuti aururuumi maht, m3;
WV – aurude tihedus, kg/m3;
KE – aururuumi paisumistegur, käesoleva määruse lisas 2 esitatu kohaselt;
KS – ventileeritud aurude küllastumistegur;
eff – heite vähendamismeetme efektiivsus (%), vähendamismeetme puudumise korral valemi osaväärtuseks arvestatakse 1.

  (2) Kütusemahuti aururuumi maht (VV) kuupmeetrites arvutatakse järgmist valemit kasutades:
VV = π × D2 × (HS – (HS × k))/4, kus
D – kütusemahuti diameeter, m;
HS – kütusemahuti kõrgus, m;
k – kütusemahuti keskmine täituvus protsentides. Kui täituvusprotsent ei ole teada, siis kasutada k väärtust 0,5 (50%).

  (3) Naftasaaduse või põlevkiviõli aurude tihedus (WV) kilogrammides kuupmeetri kohta arvutatakse järgmist valemit kasutades:

M – molekulmass, g/mol, täpsemate andmete puudumise korral kasutada käesoleva määruse lisas 1 esitatud andmeid;
P – küllastunud aurude rõhk vastavalt kemikaali ohutuskaardi andmetele või nende puudumise korral käesoleva määruse lisas 1 esitatule, kPa;
8,314 – ideaalgaasi konstant, m3 Pa/mol K;
TV – aurude keskmine temperatuur, °K, täpsemate andmete puudumise korral kasutada käesoleva määruse lisas 2 esitatud andmeid.
[RT I, 17.11.2023, 1 - jõust. 01.06.2024]

  (4) Ventileeritud auru küllastumistegur (KS) arvutatakse järgmist valemit kasutades:
KS = 1 / (1 + (0,0253 × P × (HS – (HS × k)))), kus
0,0253 – teisendustegur SI ühikuteks;
P – küllastunud aurude rõhk vastavalt kemikaali ohutuskaardi andmetele või nende puudumise korral käesoleva määruse lisas 1 esitatule, kPa;
HS – kütusemahuti kõrgus, m;
k – kütusemahuti keskmine täituvus protsentides. Kui täituvusprotsent ei ole teada, siis kasutada k väärtust 0,5 (mahuti täituvus 50%).
[RT I, 17.11.2023, 1 - jõust. 01.06.2024]

§ 4.   Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel mahutitest välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramine

  Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel mahutite täitmisest välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus (LW) kilogrammides arvutatakse järgmist valemit kasutades:

Q – laadimiskäive vaadeldaval perioodil, m3;
WV – aurude tihedus, kg/m3 leitud käesoleva määruse § 3 lõike 3 arvutusvalemi kohaselt;
eff – heite vähendamismeetme efektiivsus (%), vähendamismeetme puudumise korral valemi osaväärtuseks arvestatakse 1.

§ 5.   Naftasaaduste ja põlevkiviõli tankeritele, tsisternautodele ja raudteetsisternidele laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramine

  (1) Naftasaaduste ja põlevkiviõli tankeritele, tsisternautodele ja raudteetsisternidele laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste LL arvutamiseks vajalik eriheide (EL) kilogrammides ühe kuupmeetri laaditud vedeliku kohta hinnatakse järgmist valemit kasutades:

0,12 – teisendustegur SI ühikuteks;
S – küllastumistegur, käesoleva määruse lisas 3 esitatu kohaselt;
P – küllastunud aurude rõhk vastavalt kemikaali ohutuskaardi andmetele või nende puudumise korral käesoleva määruse lisas 1 esitatule, kPa;
M – aurude molekulmass, g/mol, täpsemate andmete puudumise korral kasutada käesoleva määruse lisas 1 esitatud andmeid;
T – laadimistemperatuur °K, soojendamist mittevajavate produktide korral kasutada temperatuuri 293 °K;
eff – heite vähendamismeetme efektiivsus (%), vähendamismeetme puudumise korral valemi osaväärtuseks arvestatakse 1.
[RT I, 17.11.2023, 1 - jõust. 01.06.2024]

  (2) Naftasaaduste ja põlevkiviõli tankeritele, tsisternautodele ja raudteetsisternidele laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus LL kilogrammides (kg) vaadeldaval perioodil saadakse, korrutades eriheite EL (kg/m3) vaadeldaval perioodil laaditud kogusega Q (m3).
LL = EL× Q

  (3) Heitkoguse arvutamiseks bensiini laadimisel tankeritele võib täpsemate andmete puudumise korral kasutada eriheidet (EL) 0,315 kg/m3, millele võib heite vähendamismeetme olemasolul rakendada vähendamismeetme efektiivsust iseloomustavat koefitsienti:
, kus
eff – heite vähendamismeetme efektiivsus (%), vähendamismeetme puudumise korral valemi osaväärtuseks arvestatakse 1.

§ 6.   Bensiini ja diislikütuse laadimisel teenindusjaama mahutitesse ja teenindusjaama mahutite hingamisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramine

  Bensiini ja diislikütuse laadimisel teenindusjaama mahutitesse ja teenindusjaama mahutite hingamisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus (Lt) kilogrammides arvutatakse järgmist valemit kasutades:
LT = 0,001 x (ET + EH) x Q, kus
0,001 – teisendustegur grammidest kilogrammideks;
Q – laadimiskäive vaadeldaval perioodil, m3;
ET – eriheide, g/m3, käesoleva määruse lisas 4 esitatu kohaselt;
EH – eriheide, g/m3, käesoleva määruse lisas 4 esitatu kohaselt.

§ 7.   Sõidukite tankimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramine

  Sõidukitesse bensiini ja diislikütuse tankimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus (LA) kilogrammides arvutatakse järgmist valemit kasutades:
LA = 0,001 x (EA + ELK) x Q, kus
0,001 – teisendustegur grammidest kilogrammideks;
Q – laadimiskäive vaadeldaval perioodil, m3;
EA – eriheide, g/m3, käesoleva määruse lisas 5 esitatu kohaselt;
ELK – eriheide, g/m3, käesoleva määruse lisas 5 esitatu kohaselt.

§ 8.   Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ja soojustamata mahutite hingamisel välisõhku väljutatavate aromaatsete süsivesinike heitkoguste määramine

  (1) Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning soojustamata mahutite hingamisel välisõhku väljutatavate aromaatsete süsivesinike summaarse heitkoguse määramiseks täpsemate andmete puudumise korral korrutatakse arvutatud lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne heitkogus koefitsiendiga 0,03.

  (2) Aromaatsed süsivesinikud käesoleva määruse tähenduses on summaarselt benseen, tolueen, etüülbenseen ja ksüleen.

§ 9.   Raske kütteõli ja põlevkiviõli laadimisel välisõhku väljutatavate vesiniksulfiidi ja metüülmerkaptaani heitkoguste määramine

  Raske kütteõli ja põlevkiviõli laadimisel välisõhku väljutatava vesiniksulfiidi ja metüülmerkaptaani heitkogus (LV) grammides arvutatakse järgmist valemit kasutades:

0,001 – teisendustegur milligrammidest grammideks;
Q – laadimiskäive vaadeldaval perioodil, m3;
EV – eriheide, mg/m3, täpsemate andmete puudumisel kasutada käesoleva määruse lisas 6 esitatud andmeid.
eff – heite vähendamismeetme efektiivsus (%), vähendamismeetme puudumise korral valemi osaväärtuseks arvestatakse 1.

§ 10.   Raske kütteõli ja põlevkiviõli hoiustamisel soojustamata mahutite hingamisel välisõhku väljutatavate vesiniksulfiidi ja metüülmerkaptaani heitkoguste määramine

  Raske kütteõli ja põlevkiviõli hoiustamisel soojustamata mahutite hingamisel välisõhku väljutatava vesiniksulfiidi ja metüülmerkaptaani heitkogus (LS) grammides arvutatakse järgmist valemit kasutades:

0,001 – teisendustegur milligrammidest grammideks;
t – päevade arv vaadeldaval perioodil;
VV – kütusemahuti aururuumi maht, m3, leitud käesoleva määruse § 3 lõike 2 arvutusvalemi kohaselt;
EV – eriheide, mg/m3, täpsemate andmete puudumisel kasutada käesoleva määruse lisas 6 esitatud andmeid;
KE – aururuumi paisumistegur, käesoleva määruse lisas 2 esitatu kohaselt;
eff – heite vähendamismeetme efektiivsus (%), vähendamismeetme puudumise korral valemi osaväärtuseks arvestatakse 1.

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist antud keskkonnakaitseload ja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 kohaselt väljastatud registreeringud, kus kasutati saasteainete lubatud heitkoguste määramiseks keskkonnaministri 2. detsembri 2016. aasta määrusega nr 61 „Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete määramise meetodid“ kehtestatud metoodikat, kehtivad kuni kehtivuse või tähtaja lõpuni, nende muul põhjusel muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

  (2) Käesoleva määruse jõustumisel pooleliolevad keskkonnakaitseloa taotlemise menetlused viiakse lõpuni keskkonnaministri 2. detsembri 2016. aasta määruse nr 61 „Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete määramise meetodid“ kohaselt.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Kergemate naftasaaduste küllastunud aurude molekulmassid ja aurude rõhud olenevalt naftasaaduste temperatuurist
[RT I, 17.11.2023, 1 - jõust. 01.06.2024]

Lisa 2 Mahuti värvi ööpäevase produkti aurude temperatuurivahemiku ΔTV, aurude temperatuuri TV ja mahuti aururuumi paisumisteguri KE väärtused

Lisa 3 Küllastumistegurid S naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimiskadude arvutamiseks

Lisa 4 Eriheidete ET ja EH väärtused

Lisa 5 Eriheidete EA ja EL väärtused

Lisa 6 Eriheite EV väärtused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json