Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2010. a määruse nr 118 „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 1

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2010. a määruse nr 118 „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” muutmine

Vastu võetud 09.12.2010 nr 168

Määrus kehtestatakse „Eluruumide erastamise seaduse” § 7 lõike 2, „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 112 lõigete 2–4, „Töölepingu seaduse” § 66 lõike 3 ja § 135 lõike 3 ning „Maa hindamise seaduse” § 5 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2010. a määruses nr 118 „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” (RT I 2010, 60, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

7) määrusega kinnitatud „Eluruumi erastamise korra” lisas 3 asendatakse number „300” numbriga „19,17”;”;

2) paragrahvi 60 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

11) paragrahvi 16 teksti lõppu lisatakse sõnad „, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti”;”;

3) paragrahvi 79 punktis 4 asendatakse number „120” numbriga „119,85”;

4) paragrahvi 79 punktis 5 asendatakse number „839” numbriga „838,95”;

5) paragrahvi 79 punktiga 7 kehtestatud lisa 2 „Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hinnad ja teenuse maksimaalne maksumus isiku kohta ühes kalendriaastas” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) paragrahvi 82 punktis 1 asendatakse number „4,22” numbriga „4,25”.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 

/otsingu_soovitused.json