Teksti suurus:

Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruse nr 41 „Varudele tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 11

Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruse nr 41 „Varudele tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 09.12.2010 nr 64

Määrus kehtestatakse „Tolliseaduse” § 1 lõike 5 alusel.

§ 1. Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruses nr 41 „Varudele tolliformaalsuste teostamise kord” (RTL 2009, 49, 716; 96, 1436) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Varude tolliformaalsused”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesolevas määruses sätestatud varude teate esitamine loetakse Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artikli 786 lõike 2 kohaseks ekspordideklaratsiooniga seotud formaalsuseks.”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „EÜ Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted)” sõnadega „ühenduse tolliseadustiku rakendussätete”;

4) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Varude toimetamine rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale peab olema tolli rahuldaval viisil tõendatud kapteni või tema poolt volitatud isiku allkirja ja pitsati jäljendiga kaubaveo saatedokumendil, ekspordi tollideklaratsioonil või ekspordi saatedokumendil.

(2) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud varude vee- või õhusõiduki pardale toimetamisel võib toll vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 793a lõikele 4 loobuda väljumistolliasutuse kinnitusmärke tegemisest tollideklaratsioonile juhul, kui varude pardale toimetamine on tõendatud vastavalt lõikes 1 sätestatule.

(3) Kui vee- või õhusõiduki pardale varusid toimetanud isik ei suuda tolli rahuldavalt tõendada varude vee- või õhusõiduki pardale toimetamist, peab ta tasuma tollivõlast tuleneva maksusumma ja muud maksuseaduste alusel tasumisele kuuluvad maksud.”

§ 2. Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json