Teksti suurus:

Päästeasutuse poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Päästeasutuse poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 13

Päästeasutuse poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 07.12.2010 nr 61

Määrus kehtestatakse „Päästeseaduse” § 40 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab vabatahtlikule päästjale ja „Päästeseaduse” § 2 lõikes 5 nimetatud juriidilisele isikule (edaspidi juriidiline isik) päästeasutuse poolt hüvitatavad kulu liigid ning kehtestab hüvitise suuruse määramise ja maksmise korra.

§ 2.  Hüvitatavad kulu liigid

  (1) Päästeasutus võib hüvitada juriidilisele isikule päästeasutuse ja juriidilise isiku vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud päästetöö ja ennetustöö alaste tegevuste täitmise tagamiseks järgmised vajalikud kulud:
  1) kulud juriidilise isiku toimimise tagamiseks;
  2) kulud päästetehnikale;
  3) kulud päästeasutuse korraldatud täienduskoolitusel, õppusel ja harjutusel osalemisele;
  4) kulud vabatahtlikule päästjale.

  (2) Päästeasutus võib hüvitada päästeasutusega tsiviilõigusliku lepingu sõlminud vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud päästetöö ja ennetustöö alaste tegevuste täitmise kulud.

§ 3.  Hüvitise suuruse määramise kord

  (1) Juriidilise isiku toimimise tagamise kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on juriidilise isiku aastase ülalpidamise arvestuslik keskmine kulu, mida on diferentseeritud lähtuvalt päästetööd ja ennetustööd tegeva vabatahtlike päästjate üksuse paiknemise kaugusest riiklikust päästekomandost ja väljasõidu kiirusest.

  (2) Päästetehnika kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on ühe sõiduki aastase ülalpidamise arvestuslik keskmine kulu.

  (3) Päästeasutuse korraldatud täienduskoolitusel, õppusel ja harjutusel osalemise kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on täienduskoolitusel, õppusel ja harjutusel osalemise arvestuslik keskmine kulu.

  (4) Vabatahtliku päästja kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on ühe vabatahtliku päästja ülesannete täitmise tagamiseks vajalik arvestuslik keskmine aastakulu.

  (5) Päästeasutusega tsiviilõigusliku lepingu sõlminud vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on tegevuste täitmiseks vajalik arvestuslik keskmine tunnikulu.

  (6) Hüvitiste täpsed suurused lepitakse kokku päästeasutuse ja juriidilise isiku või vabatahtliku päästja vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus vastavalt Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud kulude hüvitamise piirmääradele.

§ 4.  Hüvitise maksmise kord

  (1) Päästeasutuse ja juriidilise isiku vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise tagamiseks vajalikud hüvitised makstakse välja päästeasutuse eelarvest üks kord kvartalis.

  (2) Päästeasutuse ja juriidilise isiku vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise tagamiseks vajalike hüvitiste väljamaksmise aluseks on juriidilise isiku poolt päästeasutusele esitatud arve.

  (3) Päästeasutusega tsiviilõigusliku lepingu sõlminud juriidilisele isikule tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise hüvitised makstakse välja päästeasutuse eelarvest üks kord kvartalis.

  (4) Päästeasutusega tsiviilõigusliku lepingu sõlminud juriidilisele isikule tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise hüvitiste väljamaksmise aluseks on juriidilise isiku poolt päästeasutusele esitatud arve koos tegevusmahu aruandega.

  (5) Päästeasutusega tsiviilõigusliku lepingu sõlminud vabatahtlikule päästjale tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise hüvitised makstakse välja päästeasutuse eelarvest üks kord kuus.

  (6) Päästeasutusega tsiviilõigusliku lepingu sõlminud vabatahtlikule päästjale tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise hüvitiste väljamaksmise aluseks on vabatahtliku päästja poolt esitatud tegevusmahu aruanne.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 6 nimetatud tegevusmahu aruannete saamisel kontrollib päästeasutus tegevusmahu aruannetes esitatud andmeid ning annab ebatäpsuste korral puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva.

  (8) Kui juriidiline isik või vabatahtlik päästja ei kõrvalda lõikes 7 nimetatud tähtaja jooksul puudusi, võib päästeasutus päästetööl või ennetustööl osalemisega kaasnevad kulud hüvitada vastavalt päästeasutusele teada olevatele kuludele.

  (9) Otsuse päästetööl või ennetustööl osalemisega seotud kulude hüvitamiseks teeb päästeasutuse juht.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

/otsingu_soovitused.json