Teksti suurus:

Sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 20

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.12.2010 otsus nr 783

Sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2010

§ 1.  Sihtasutuste seaduse (RT I 1995, 92, 1604; 2010, 9, 41) §-s 34 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhatus esitab aruande kinnitamiseks nõukogule nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Enne aruande nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus aruande audiitorile kontrollimiseks, kui audiitorkontroll on vastavalt seadusele, sihtasutuse põhikirjale või nõukogu otsusele kohustuslik.”;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt ja audiitorkontrolli kohustuslikkuse korral koos vandeaudiitori aruandega kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Andmete esitamisel aruandeaasta põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast, millele on aruandeaastal kulutatud kõige rohkem töötunde või muid ressursse.”

§ 2. Audiitortegevuse seaduses (RT I 2010, 9, 41; 12.11.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 91 lõikest 3 jäetakse välja sõna „sihtasutusele”;

2) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik sihtasutusele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, samuti testamendi alusel asutatud sihtasutusele või sihtasutusele, mille audiitorkontrolli kohustus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest või mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud tingimustele.”;

3) paragrahvi 92 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus on kohustuslik käesoleva seaduse § 91 lõikes 4 nimetamata sihtasutusele, mille raamatupidamise aastaaruandes toodud aruandeaasta näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

1) müügitulu või tulu 15 000 eurot;

2) varad bilansipäeva seisuga kokku 15 000 eurot.”

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril, kehtides majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta, mis algasid 2010. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json