Teksti suurus:

Jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 21

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.12.2010 otsus nr 785

Jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2010

§ 1.  Jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 2010, 44, 260) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 271 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töökorras olevate polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (edaspidi koos PCB) sisaldavate seadmete valdajad peavad seadmed kasutuselt kõrvaldama või saastest vabastama ning kõrvaldama neis sisalduva PCB niipea, kui see on võimalik, kuid hiljemalt 2010. aasta 31. detsembriks.”;

2) paragrahvi 271 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) PCB-sid sisaldavate seadmete kasutamine on keelatud.”;

3) paragrahvi 1362 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse § 271 lõige 11 jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.”

§ 2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I, 16.11.2010, 6) § 22 lõike 1 punkt 366 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„366) jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine.”

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json