Teksti suurus:

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2010, 35

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2007 nr 256
RT I 2007, 71, 443
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2007RT I 2007, 71, 44301.01.2009
08.10.2009RT I 2009, 49, 33424.10.2009 , osaliselt 1.01.2010
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
09.12.2010RT I, 17.12.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse:
  1) rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hinnad ning ühel kalendriaastal riigi poolt finantseeritava rehabilitatsiooniteenuse maksimaalne maksumus ühe isiku kohta;
  2) ööpäevaringse majutuse hinnad ning ühel kalendriaastal riigi poolt finantseeritava majutuse maksimaalne maksumus ühe isiku kohta, kui rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on otstarbekas isiku ööpäevaringne viibimine rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohas;
  3) isikule ja vajaduse korral tema esindajale, kelle elukohad asuvad väljaspool kohaliku omavalitsuse üksust, kus on rehabilitatsiooniteenuse osutamise koht, sõidukulude hüvitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Rehabilitatsiooniteenuse maksimaalne maksumus

  (1) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isikul on õigus saada «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 111 nimetatud teenuseid maksimaalse maksumusega 448 eurot kalendriaastas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktis 3 nimetatud isikul on õigus saada «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 111 nimetatud teenuseid maksimaalse maksumusega 1295 eurot kalendriaastas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) [RT I 2007, 71, 443– kehtis kuni 31.12.2008]

  (4) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kuni 18-aastasel isikul on õigus saada «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 111 nimetatud teenuseid maksimaalse maksumusega 1295 eurot kalendriaastas kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil isik saab 18-aastaseks.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikul on õigus saada «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 111 nimetatud teenuseid maksimaalse maksumusega 2158 eurot kalendriaastas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) [RT I 2007, 71, 443– kehtis kuni 31.12.2008]

  (7) Sotsiaalkindlustusamet suurendab lõikes 1, 2, 4 või 5 sätestatud maksimaalset maksumust järgmistel juhtudel:
  1) lõikes 1, 2, 4 või 5 nimetatud isikule on osutatud rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise teenust (edaspidi rehabilitatsiooniplaani koostamine) lisas 2 toodud maksimaalse maksumuse ulatuses või sellest on kasutamata jäänud vähem kui rehabilitatsiooniplaani koostamise maksumus, kuid isikule on vaja koostada rehabilitatsiooniplaan tulenevalt «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 21 lõikest 2 – lisas 2 toodud rehabilitatsiooniplaani koostamise maksimaalse maksumuse võrra;
  2) lõikes 1 või 5 nimetatud isikule on osutatud rehabilitatsiooniplaani täiendamise ja tulemuste hindamise teenust (edaspidi rehabilitatsiooniplaani täiendamine) lisas 2 toodud maksimaalse maksumuse ulatuses või sellest on kasutamata jäänud vähem kui rehabilitatsiooniplaani täiendamise maksumus, kuid isiku rehabilitatsiooniplaani on vaja täiendada tulenevalt «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 1129 lõikest 1 – lisas 2 toodud rehabilitatsiooniplaani täiendamise maksimaalse maksumuse võrra.
[RT I 2009, 49, 334 - jõust. 01.01.2010]

  (71) Summat, mille võrra on maksimaalset maksumust lõike 7 kohaselt suurendatud, võib kasutada vaid selle lisas 2 toodud teenuse osutamiseks, mille jaoks on tulenevalt lõikest 7 maksimaalset maksumust suurendatud.
[RT I 2009, 49, 334 - jõust. 24.10.2009]

  (8) [RT I 2007, 71, 443– kehtis kuni 31.12.2008]

  (9) Kui «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõikes 1 nimetatud isik taotleb sama kalendriaasta jooksul korduvalt rehabilitatsiooniteenust, on tal õigus sama kalendriaasta jooksul «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 111 nimetatud teenuseid saada kuni suurima maksimaalse maksumuse täitumiseni, mida isikul oleks õigus saada lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 kehtestatust.

  (10) Lisas 2 nimetatud teenuseid on isikul, kellele osutatakse ühe kalendriaasta jooksul rehabilitatsiooniteenust rohkem kui ühe käesoleva paragrahvi lõike alusel, õigus saada lisas 2 toodud teenuse ühekordse maksimaalse maksumuse ulatuses vastavalt sellele, millise käesoleva paragrahvi lõike alusel isik teenust saab. Käesolevat lõiget ei kohaldata lõikes 7 nimetatud juhtudel.
[RT I 2009, 49, 334 - jõust. 24.10.2009]

§ 3.   Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hinnad ja teenuse maksimaalne maksumus

  (1) [RT I 2007, 71, 443– kehtis kuni 31.12.2008]

  (2) Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hinnad ja teenuse maksimaalne maksumus isiku kohta ühes kalendriaastas sätestatakse lisas 2.

  (3) [RT I 2007, 71, 443– kehtis kuni 31.12.2008]

  (4) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõikes 1 nimetatud kuni 18-aastasel liikumispuudega isikul on kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil isik saab 18-aastaseks, õigus saada lisas 2 nimetatud füsioterapeudi ja füsioterapeudi grupitöö teenuseid kolmekordses maksimaalses määras isiku kohta ühes kalendriaastas.

  (5) [RT I 2007, 71, 443– kehtis kuni 31.12.2008]

§ 4.   Ööpäevaringse majutuse hinnad ning maksimaalne maksumus

  (1) [RT I 2007, 71, 443– kehtis kuni 31.12.2008]

  (2) Rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks vajaliku ööpäevaringse majutuse maksimaalne maksumus ühe ööpäeva kohta sätestatakse lisas 2.

  (3) Ühes kalendriaastas hüvitatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud isikule ja vajaduse korral samas nimetatud alla 16-aastase isiku esindajale majutuse kulusid maksimaalselt 119,85 eurot ühe isiku kohta.
[RT I, 17.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Ühes kalendriaastas hüvitatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikule majutuse kulusid maksimaalselt 838,95 eurot ühe isiku kohta.
[RT I, 17.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.   Sõidukulude hüvitamine

  (1) Isikule ja vajaduse korral tema esindajale, kelle elukohad asuvad väljaspool seda kohaliku omavalitsuse üksust, kus on rehabilitatsiooniteenuse osutamise koht, hüvitatakse rehabilitatsiooniteenuse saamisega seoses isiku elukohast rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohast isiku elukohta sõitmiseks tehtud kulud.

  (2) Isikule ja tema esindajale hüvitatakse lõikes 1 nimetatud sõidukulud, arvestades ühe hüvitatava kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kui isik või tema esindaja esitab kuludokumendina sõidupileti, hüvitatakse isikule ja tema esindajale sõidupileti maksumus.

  (4) [RT I 2007, 71, 443– kehtis kuni 31.12.2008]

  (5) Hüvitatavate sõidukulude maksimaalne maksumus isiku kohta ühes kalendriaastas sätestatakse lisas 2.

§ 6.   Sõidukulude hüvitamise taotlemine

  (1) Isik esitab Sotsiaalkindlustusametile sõidukulude hüvitamiseks taotluse. Taotluses märgitakse:
  1) rehabilitatsiooniteenust saanud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg, postiaadress ja telefoninumber;
  2) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 112 lõikes 4 nimetatud juhul rehabilitatsiooniteenust saanud isiku esindaja nimi ja isikukood või sünniaeg, postiaadress ja telefoninumber;
  3) Sotsiaalkindlustusameti väljastatud rehabilitatsiooniteenuse saamise suunamiskirja number;
  4) arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse;
  5) andmed rehabilitatsiooniteenuse osutamisega seotud sõidukulude tekkimise kohta, sealhulgas lähtekoht, sihtkoht ja läbitud vahemaa kilomeetrites;
  6) taotlusele lisatud sõidukulu tõendavate dokumentide loetelu.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud taotlusele esitab isik tema elukohast rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohast isiku elukohta sõitmise kulusid tõendavad kuludokumendid.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet otsustab sõidukulude hüvitamise või sellest keeldumise hiljemalt 20 tööpäeva jooksul taotluse ning lõikes 2 nimetatud dokumentide ja rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta arve saamise päevast arvates.

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a, välja arvatud § 2 lõiked 4, 7 ja 9, § 3 lõiked 2 ja 4, § 4 lõige 2, § 5 lõige 5 ning määruse lisa 2, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2009. a.

  (2) Määruse § 2 lõiked 3, 6 ja 8, § 3 lõiked 1, 3 ja 5, § 4 lõige 1, § 5 lõige 4 ning määruse lisa 1 kehtivad 31. detsembrini 2008. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json