Teksti suurus:

Kaitseministeeriumi põhimäärus

Kaitseministeeriumi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2013, 7

Kaitseministeeriumi põhimäärus

Vastu võetud 27.04.2004 nr 151
RT I 2004, 40, 266
jõustumine 01.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.07.2005RT I 2005, 42, 34701.08.2005
22.09.2005RT I 2005, 51, 40801.10.2005
23.02.2006RT I 2006, 11, 7506.03.2006, osaliselt 01.06.2006
31.08.2006RT I 2006, 39, 29310.09.2006
19.07.2007RT I 2007, 47, 32829.07.2007
07.02.2008RT I 2008, 8, 6218.02.2008
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009
15.01.2009RT I 2009, 6, 4425.01.2009
16.04.2009RT I 2009, 21, 13624.04.2009
26.11.2009RT I 2009, 56, 38014.12.2009
31.03.2011RT I, 02.04.2011, 105.04.2011
14.07.2011RT I, 19.07.2011, 822.07.2011
14.07.2011RT I, 21.07.2011, 1001.08.2011
28.03.2013RT I, 29.03.2013, 601.04.2013, määruses asendatud läbivalt sõna „kaitsevägi” sõnaga „Kaitsevägi”
20.06.2013RT I, 25.06.2013, 201.07.2013
12.12.2013RT I, 17.12.2013, 501.02.2014

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kaitseministeerium

  Kaitseministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

§ 3.  Pitsat ja eelarve

  Ministeeriumil on väikese riigivapiga ja oma nimega pitsat ning oma eelarve. Ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 4.  Aruandekohustuslikkus

  Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet seadusega sätestatud korras.

§ 5.  Asukoht

  Ministeerium asub Tallinnas. Ministeeriumi postiaadress on Sakala 1, 15094 Tallinn. Ministeeriumi nende struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne ministeeriumi asukohas, tuuakse ära struktuuriüksuste põhimäärustes.

2. peatükk MINISTEERIUMI VALITSEMISALA JA ÜLESANDED 

1. jagu Ministeeriumi valitsemisala 

§ 6.  Valitsemisala

  (1) Kaitseministeeriumi valitsemisalas on riigikaitse korraldamine ja seoses sellega ettepanekute tegemine riigikaitsepoliitika kujundamiseks, riigikaitse elluviimine, rahvusvahelise kaitsealase koostöö koordineerimine, mobilisatsiooni ettevalmistamine ja läbiviimine, kutsealuste kutsumine ajateenistusse, Kaitseväe reservi arvestuse ja väljaõppe korraldamine, Kaitseväe ja Kaitseliidu rahastamine ja varustamine, kaitsetööstuse arendamine, Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

  (2) Ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad:
  1) Kaitsevägi;
  2) Kaitseliit;
  3) Teabeamet;
  4) Kaitseressursside Amet;
  5) [kehtetu - RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  6) Kaitseväe ja Kaitseressursside Ameti arstlikud komisjonid;
  7) Kaitseministeeriumi arstlik vaidekomisjon;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  8) [kehtetu - RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]
  9) Kaitseministeeriumi hallatavad riigiasutused.
[RT I 2005, 42, 347 - jõust. 01.08.2005]

2. jagu Ministeeriumi ülesanded 

§ 7.  Põhiülesanne

  Ministeeriumi põhiülesanne on korraldus-, planeerimis-, arendus- ja järelevalvetoimingute teostamine oma valitsemisalas.

§ 8.  Ülesanded riigikaitsepoliitika kujundamisel ja rahvusvahelise kaitsealase koostöö arendamisel

  Ministeerium oma pädevuse piires:
  1) töötab välja riigikaitsepoliitika; osaleb riigi julgeolekupoliitika väljatöötamisel;
  2) analüüsib riigikaitselisest aspektist riigi julgeolekukeskkonda ja seda ohustavaid tegureid ning annab sellele hinnangu;
  3) planeerib, koordineerib ja korraldab kaitsealast rahvusvahelist koostööd ja rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalemist;
  4) koordineerib ja korraldab ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate asutuste suhtlemist rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  5) koordineerib ministeeriumi ja valitsemisala rahvusvahelist koostööd;
  6) juhib Eesti integratsiooni NATOga riigikaitse valdkonnas;
  7) juhib Eesti osalemist Euroopa Liidu ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas riigikaitse valdkonnas;
  8) valmistab ette valitsemisala puudutavaid välislepinguid ja sõlmib koostöökokkuleppeid ning tagab nendest tulenevate rahvusvaheliste kohustuste täitmise;
  9) juhib Eesti kaitseatašeede tööd ja korraldab suhtlemist välisriikide kaitseatašeedega;
  10) esindab riiki rahvusvahelises suhtlemises oma valitsemisalas „Välissuhtlemisseadusega” ettenähtud korras;
  11) korraldab rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite Eestis tegutsemisega seotud nende kohustuste täitmist, mis ei ole õigusaktidega pandud teistele asutustele.
[RT I, 25.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 9.  Ülesanded riigikaitse korraldamisel, mobilisatsiooni ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning kutsealuste kutsumisel ajateenistusse

  Ministeerium oma pädevuse piires:
  1) töötab välja sõjalise kaitse strateegilise kava ning esitab selle kehtestamiseks Vabariigi Valitsusele;
  2) vaatab läbi Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehituse ning nende struktuuriüksuste moodustamise, ümberformeerimise, laialisaatmise ja paiknemise ning esitab Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks;
  3) koostab valitsemisala eelarve eelnõu;
  4) korraldab Kaitseressursside Ameti tööd;
[RT I 2005, 42, 347 - jõust. 01.08.2005]
  5) korraldab ja koordineerib kutsealuste kutsumist ajateenistusse;
  6) korraldab kaitseväeteenistuskohustuslaste arvestust;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  7) korraldab tervishoidu Kaitseväes ja Kaitseliidus;
  8) korraldab kaitseväeteenistuskohustuslase, ajateenistusse asunud naissoost isiku, tegevteenistusse asuda sooviva isiku ja tegevväelase terviseseisundi vastavuse hindamist kaitseväeteenistuskohustuslase ja tegevväelase tervisenõuetele;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  9) töötab välja kaitseväelase ja kaitseliitlase sotsiaalsed tagatised ja korraldab nende rakendamist;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  10) töötab koostöös Kaitseväe juhataja ja vastavate ministeeriumidega välja sundkoormiste koondkava;
  11) koordineerib ja korraldab riigikaitseliste sundkoormiste kavandamist, määramist ja teatavaks tegemist;
  12) planeerib ja arvestab mobilisatsiooni materiaalset ressurssi ning koordineerib selle moodustamist;
  13) koordineerib mobilisatsiooni ettevalmistamist;
  14) koostab koostöös Kaitseväega mobilisatsiooni ettevalmistamise ja läbiviimise korra;
  15) koordineerib ja korraldab sundvõõrandamist ja sundkasutamist;
  16) esitab ettepanekuid sõjalise valmisoleku astme muutmiseks;
  17) koordineerib koostööd kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega riigikaitse valdkonnas;
  18) suunab, koordineerib ja korraldab vastuvõtva riigi toetuse süsteemi väljaarendamist Eestis;
  19) korraldab ministeeriumile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks vajalike andmekogude pidamist;
  20) koordineerib Kaitseväe või muu valitsusasutuse osalemist rahvusvahelistel sõjalistel õppustel;
  21) koordineerib lubade andmise otsuste ettevalmistamist või annab lube välisriikide relvajõudude Eesti Vabariiki saabumise, Eesti Vabariigis viibimise ja Eesti Vabariigist lahkumise kohta.

§ 10.  Ülesanded Kaitseväe ja Kaitseliidu rahastamisel, varustamisel ning kaitsetööstuse arendamisel

  Ministeerium oma pädevuse piires:
  1) suunab, koordineerib ja korraldab Kaitseväe ja Kaitseliidu finantsmajanduslikku tegevust;
  2) vaatab läbi Kaitseväe ja Kaitseliidu eelarvevahendite eraldamise taotlused ning annab neile hinnangu, valmistab ette vastava koondettepaneku valitsemisala aastaeelarve eelnõu koostamisel;
  3) planeerib, koordineerib ja korraldab Kaitseväe ja Kaitseliidu varustamist relvade, lahingutehnika, vormiriietuse ja muude vahenditega (edaspidi erivarustus);
  4) korraldab erivarustuse standardiseerimist, kodifitseerimist ja arvestust;
  5) suunab, koordineerib ja korraldab oma valitsemisel olevate maa-alade planeerimist, ehitiste projekteerimist ja ehitamist;
  6) suunab, koordineerib ja korraldab keskkonnakaitset valitsemisalas;
  7) valitseb riigivara kooskõlas „Riigivaraseadusega” ja selle alusel kehtestatud korras;
  8) suunab, koordineerib ja korraldab side- ja infosüsteemide projekteerimist ja ehitamist ning vajalike side- ja infotehnoloogiavahenditega varustamise finantseerimist valitsemisalas;
  9) koordineerib infosüsteemide ja infotehnoloogia ning küberjulgeoleku arendamist valitsemisalas;
[RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]
  10) suunab kaitsetööstuse arendamist ja korraldab sõja korral ministeeriumi valdusse antavate ettevõtete ettevalmistamist tegutsemiseks sõjaajal;
  11) suunab riigikaitsealaseid uuringuid ja teadustööd varustuse ja kaitsetööstuse valdkonnas;
  12) suunab, koordineerib ja korraldab NATO julgeolekuinvesteeringute programmi projektide kavandamist ja elluviimist valitsemisalas.
[RT I 2006, 39, 293 - jõust. 10.09.2006]

§ 11.  Ülesanded Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimisel

  Ministeerium oma pädevuse piires:
  1) teostab teenistuslikku järelevalvet Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
  2) teostab järelevalvet Kaitseväe ja Kaitseliidu vara ja rahaliste vahendite kasutamise ja kulutuste otstarbekuse üle.

§ 12.  Ülesanded õigusaktide eelnõude koostamisel

  Ministeerium oma pädevuse piires:
  1) korraldab ministeeriumi valitsemisala reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamist ning vastutab nende rakendatavuse ja vastavuse eest põhiseadusele ja seadustele;
  2) suunab, koordineerib ja korraldab ministeeriumi valitsemisala käsitlevate õigusaktide kooskõlla viimist Euroopa Liidu õigusaktidega ning NATO tegevust reguleerivate rahvusvaheliste lepingutega;
  3) korraldab ministeeriumi valitsemisala käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide sõlmimise ja nendega ühinemise ettevalmistamist;
  4) annab arvamusi ja kooskõlastusi teiste ministeeriumide poolt ettevalmistatud, ministeeriumi valitsemisala puudutavate õigusaktide eelnõude kohta.

§ 13.  Ministeeriumi muud ülesanded ministeeriumi eesmärkide saavutamiseks

  Ministeerium oma pädevuse piires:
  1) haldab valitsemisalasse kuuluvaid riigiasutusi;
  2) suunab ja koordineerib koolituse, sealhulgas täiend- ja ümberõppe korraldamist ministeeriumi valitsemisalas;
  3) suunab ja koordineerib ministeeriumi ning valitsemisalas olevate hallatavate riigiasutuste personalitööd;
  4) suunab ja korraldab Kaitseväe personalipoliitika väljatöötamist;
  5) tellib valitsemisala arenguks vajalikke teadusuuringuid, korraldab nende tulemuste rakendamist, koordineerib ja korraldab teaduspoliitika elluviimist valitsemisalas;
  6) suunab ja tellib riigikaitselisi strateegilisi ja avaliku arvamuse uuringuid;
  7) töötab välja riigikaitselise hariduspoliitika, suunab ja korraldab riigikaitseliste õppekavade koostamist ja rakendamist ning riigikaitselist haridus-, kasvatus- ja teadustööd;
  8) korraldab avalikkuse informeerimist riigikaitse ja kaitsepoliitilistes küsimustes meediakanalite kaudu ühiskonna riigikaitsetahte tõstmise ja arvamuse kujundamise eesmärgil;
  9) koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevatele riigiasutustele välisabi suunamist ja jaotamist;
  10) koordineerib ja korraldab sisejärelevalvet, sealhulgas siseauditit valitsemisalas;
  11) juhib, koordineerib ja korraldab riigisaladuse kaitset valitsemisalas;
  12) täidab teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid;
  13) korraldab riigi esindamist kohtutes oma valitsemisalas;
  14) koordineerib valitsemisala raamatupidamist;
  15) täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi seadlustega, välislepingutega ning Vabariigi Valitsuse poolt pandud ülesandeid.

3. peatükk MINISTEERIUMI STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

1. jagu Kaitseminister 

§ 14.  Ministeeriumi juhtimine

  Ministeeriumi juhib kaitseminister (edaspidi minister).

§ 15.  Ministri pädevus ja ülesanded

  Minister:
  1) korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;
  2) vastutab põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate teiste seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste ja otsuste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste, samuti ministeeriumi valitsemisala puudutavate välislepingute täitmise eest;
  3) otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad küsimused, kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega antud alluvatele ametiasutustele, ametnikele või töötajatele;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  4) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
  5) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning omab ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigust tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
  6) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;
  7) valvab ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste ülesannete täitmise üle ning teostab seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi struktuuriüksuste, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja nende ametiisikute, samuti muude ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle, vajadusel paneb teenistusliku järelevalve korraldamise ülesanded ministeeriumi kantslerile;
  71) teostab järelevalvet ministeeriumi valitsemisalas tegutsevate tervishoiutöötajate, meditsiiniressursside käitlemise ja kaitseväeteenistuskõlblikkuse määramise üle;
[RT I 2009, 6, 44 - jõust. 25.01.2009]
  8) nimetab seadusega ettenähtud korras ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi valitsemisalas oleva ameti peadirektori ja ministeeriumi asekantsleri, samuti nimetab kantsleri ettepanekul ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi osakonnajuhataja või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu või annab selleks volituse kantslerile ning sõlmib töölepingu ministeeriumi hallatava riigiasutuse juhiga, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  81) nimetab seadusega ettenähtud korras ametisse ja vabastab ametist väeliigi ülema, teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku Kaitseväe juhataja ja Kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks ning teeb Kaitseväe juhatajaga Vabariigi Valitsusele ühise ettepaneku Kaitseliidu ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;
[RT I, 19.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]
  9) [kehtetu - RT I 2008, 8, 62 - jõust. 18.02.2008]
  10) juhib siseauditi osakonna juhataja kaudu siseauditi osakonna tööd;
  11) [kehtetu - RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  12) nimetab ametisse ja vabastab ametist või sõlmib ja lõpetab töölepingu ministeeriumi struktuuri kuuluva, väljaspool struktuuriüksusi oleva ministri nõunikuga ning määrab tema ülesanded;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  121) annab loa ametniku, kelle on ametisse nimetanud, välja arvatud väeliigi ülema, ja töötaja, kellega on sõlminud töölepingu, lähetuseks või volitab loa andmise;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  122) kinnitab ametniku, kelle on ametisse nimetanud, välja arvatud väeliigi ülema, ja töötaja, kellega on sõlminud töölepingu, puhkuse ajakava või volitab ajakava kinnitamise;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  123) annab loa Kaitseväe juhataja ja kantsleri lähetuseks;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  124) kinnitab Kaitseväe juhataja ja kantsleri puhkuste ajakava;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  13) kehtestab ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks või annab selleks volituse kantslerile, kinnitab ministeeriumi osakonna või struktuuriüksuse pädevuse põhimääruses, kehtestab ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks või volitab selleks valitsusasutuse juhti;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  14) pärib aru ministeeriumi ametnikult ja töötajalt ning ministeeriumi valitsemisalas oleva asutuse juhilt;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  15) määrab ministeeriumi valitsemisalas olevate ametite peadirektorite poolt teenistusliku järelevalve teostamise ulatuse ja korra;
  16) moodustab vajadusel nõuandva õigusega komisjone, nõukogusid ja töörühmi ministeeriumi pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  17) teeb ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamisotsused, kinnitab nende põhimäärused ja eelarved ning määrab riigiasutuste struktuuri, asjaajamise korra ja töökorralduse, kui see ei ole sätestatud ministri määrusest kõrgemalseisva õigusaktiga;
  18) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekud ministeeriumi kulude ja tulude aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite, abi, toetuste ning muu välisabi sihipärase kasutamise üle;
  19) kinnitab riigieelarvest lähtudes ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved, muudab neid ja kontrollib nende täitmist ning vajadusel teeb ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks;
  20) vastutab ministeeriumi (riigiraamatupidamiskohuslase) raamatupidamise eest ning kinnitab majandusaasta aruande;
  21) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest ning korraldab seda kooskõlas „Riigivaraseadusega”;
  22) otsustab ministeeriumi ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete pakkumise läbiviimise;
  23) lahendab seaduses ettenähtud juhtudel õiguslikke vaidlusi;
  24) annab Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest;
  25) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning valitsusasutuste hallatavates riigiasutustes;
  26) kinnitab ministeeriumi asjaajamiskorra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad ning annab ministeeriumi töö korraldamiseks teenistusalaseid akte või volitab eeltoodud akte andma kantsleri;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  27) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse, korralduse või peaministri korraldusega.

§ 16.  Ministri õigusaktid

  (1) Minister annab määrusi ja käskkirju seaduse alusel ja täitmiseks.

  (2) Minister annab käskkirju teenistusalastes ja muudes üksikküsimustes ning suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi.

2. jagu Kantsler 

§ 17.  Kantsler

  Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, välja arvatud siseauditi osakonna tööd, ning koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist.
[RT I 2008, 8, 62 - jõust. 18.02.2008]

§ 18.  Kantsleri ülesanded

  Kantsler:
  1) juhib kaitsepoliitika asekantsleri, kaitseplaneerimise asekantsleri, kaitseinvesteeringute asekantsleri, õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri tööd ning struktuuriüksuste juhatajate kaudu riigisaladuse kaitse osakonna, riigi julgeoleku volitatud esindaja osakonna, personaliosakonna ja avalike suhete osakonna ning ministeeriumi nõunike tööd;
[RT I 2009, 21, 136 - jõust. 24.04.2009]
  2) koordineerib ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust ja teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta;
  3) tagab ministeeriumi tegevuseks vajalike organisatsiooniliste ja majanduslike tingimuste loomise;
  4) käsutab ministri poolt kinnitatud eelarve piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  5) valmistab ette ministeeriumi aastaeelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve kohta käivad ettepanekud;
  6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ministeeriumi ametniku, välja arvatud selle, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister, ning sõlmib ja lõpetab ministeeriumi töötajaga töölepingu, välja arvatud sellega, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu minister;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  7) [kehtetu - RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  8) kehtestab vastavalt struktuuriüksuse põhimäärusele ja struktuuriüksuse juhi ettepanekule enda poolt ametikohale nimetatava ametniku ametijuhendi ja vajaduse korral töötaja, kellega on sõlminud töölepingu, tööjuhendi või volitab ameti- ja tööjuhendi kehtestamise;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  9) [kehtetu - RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  10) [kehtetu - RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  11) pärib aru ministeeriumi ametnikult ja töötajalt ning ministeeriumi valitsemisalas oleva asutuse juhilt;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  12) hoiab ministeeriumi vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  13) korraldab riigivara kasutamist ministrilt saadud volituste piirides kooskõlas „Riigivaraseadusega”;
  14) teostab riigihankeid ministrilt saadud volituste piires;
  15) korraldab ministeeriumi struktuuriüksuse ja ministeeriumi valitsemisalas oleva asutuse põhimääruse ja asjaajamiskorra ning töökorraldusreeglite väljatöötamist;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  16) sõlmib ministeeriumi nimel lepinguid ning esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires, sealhulgas rahvusvahelistel kohtumistel ja läbirääkimistel;
  17) moodustab ministeeriumi struktuuriüksuste töö koordineerimiseks üksikküsimuste lahendamisel ajutisi komisjone, määrates nende ülesanded ja töökorra;
  18) annab kaasallkirja ministri määrusele, Vabariigi Valitsusele esitatavatele ja muudele dokumentidele õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras;
  19) annab loa ministeeriumi ametniku, kelle on ametisse nimetanud, ja töötaja, kellega on sõlminud töölepingu, lähetuseks või volitab loa andmise;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  20) kinnitab ministeeriumi ametniku, kelle on ametisse nimetanud, ja töötaja, kellega on sõlminud töölepingu, puhkuse ajakava või volitab puhkuse ajakava kinnitamise;
[RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]
  21) täidab muid seadusega või Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega talle pandud või ministri poolt antud ülesandeid.

§ 19.  Kantsleri käskkiri ja korraldused

  (1) Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi ametniku ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks, struktuuriüksuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks, ministeeriumi asjaajamise korraldamiseks ning ministeeriumi valitsemisalas oleva asutuse tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Ministeeriumi asekantslerite ja struktuuriüksuste juhtimisel ning ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab kantsler ministeeriumi asekantsleritele ja struktuuriüksuste juhtidele ning ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste juhtidele suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi.

  (3) Kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 20.  Kantsleri asendamine

  Kantsleri äraolekul asendab teda asekantsler. Vajadusel võib minister kantsleri ja asekantslerite äraolekul määrata kantsleri asendajaks ministeeriumi osakonna juhataja, viimaste äraolekul osakonna juhataja asetäitja. Kantsleri asendamine vormistatakse ministri käskkirjaga.
[RT I 2008, 8, 62 - jõust. 18.02.2008]

3. jagu Asekantsler 

§ 21.  Asekantsler

  Ministeeriumi koosseisus on kaitseplaneerimise asekantsleri, kaitsepoliitika asekantsleri, kaitseinvesteeringute asekantsleri ning õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri ametikohad.
[RT I 2005, 42, 347 - jõust. 01.08.2005]

§ 22.  Kaitseplaneerimise asekantsleri ülesanded

  Kaitseplaneerimise asekantsler:
  1) juhib osakonnajuhatajate kaudu riigikaitse planeerimise osakonna, kaitseväeteenistuse osakonna ja kaitsevalmiduse osakonna tööd;
[RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]
  2) koordineerib Kaitseressursside Ameti tegevust;
  3) koordineerib Seli Tervisekeskuse tegevust;
  4) koordineerib Kaitseliidu tegevust;
  5) teeb ettepaneku talle alluva osakonna juhatajale ja teistele ametnikele ning töötajatele muutuvpalga või lisatasu kohaldamiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  6) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
  7) ministrilt saadud volituste piires käsutab enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse ja saadud volituste piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  8) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires;
  9) korraldab enda juhitavas valdkonnas kohtumisi, töörühmade ja koosolekute kokkukutsumist või teeb vastavad ettepanekud ministrile või kantslerile;
  10) vajadusel koordineerib oma pädevuse piires suhtlemist teiste täidesaatva riigivõimu asutustega, et lahendada ministeeriumi ees seisvaid ülesandeid;
  11) allkirjastab informatiivse sisuga kirju, võtmata rahalisi ja varalisi kohustusi ning andmata õigusi ja panemata kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti;
  12) valvab talle alluvate osakondade ülesannete täitmise üle;
  13) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.
[RT I 2005, 51, 408 - jõust. 01.10.2005]

§ 23.  Kaitsepoliitika asekantsleri ülesanded

  Kaitsepoliitika asekantsler:
  1) juhib osakonnajuhatajate kaudu poliitika planeerimise osakonna, NATO ja Euroopa Liidu osakonna ning rahvusvahelise koostöö osakonna tööd;
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]
  2) koordineerib Teabeameti tegevust;
  3) teeb ettepaneku talle alluva osakonna juhatajale ja teistele ametnikele ning töötajatele muutuvpalga või lisatasu kohaldamiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  4) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
  5) ministrilt saadud volituste piires käsutab enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse ja saadud volituste piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  6) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires;
  7) korraldab enda juhitavas valdkonnas kohtumisi, töörühmade ja koosolekute kokkukutsumist või teeb vastavad ettepanekud ministrile või kantslerile;
  8) vajadusel koordineerib oma pädevuse piires suhtlemist teiste täidesaatva riigivõimu asutustega, et lahendada ministeeriumi ees seisvaid ülesandeid;
  9) allkirjastab informatiivse sisuga kirju, võtmata rahalisi ja varalisi kohustusi ning andmata õigusi ja panemata kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti;
  10) valvab talle alluvate osakondade ülesannete täitmise üle;
  11) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.

§ 24.  Kaitseinvesteeringute asekantsleri ülesanded

  Kaitseinvesteeringute asekantsler:
  1) juhib osakonnajuhatajate kaudu hangete osakonna ja infrastruktuuri osakonna tööd;
[RT I, 21.07.2011, 10 - jõust. 01.08.2011]
  2) koordineerib varustusalast koostööd NATO ja Euroopa Liiduga;
  3) koordineerib rahvusvahelist varustusalast koostööd;
  4) teeb ettepaneku talle alluva osakonna juhatajale ja teistele ametnikele ning töötajatele muutuvpalga või lisatasu kohaldamiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  5) ministrilt saadud volituste piires käsutab enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse ja saadud volituste piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  6) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
  7) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires;
  8) korraldab enda juhitavas valdkonnas kohtumisi, töörühmade ja koosolekute kokkukutsumist või teeb vastavad ettepanekud ministrile või kantslerile;
  9) vajadusel koordineerib oma pädevuse piires suhtlemist teiste täidesaatva riigivõimu asutustega, et lahendada ministeeriumi ees seisvaid ülesandeid;
  10) allkirjastab informatiivse sisuga kirju, võtmata rahalisi ja varalisi kohustusi ning andmata õigusi ja panemata kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti;
  11) valvab talle alluvate osakondade ülesannete täitmise üle;
  12) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.
[RT I 2005, 42, 347 - jõust. 01.08.2005]

§ 25.  Õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri ülesanded

  Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler:
  1) juhib osakonnajuhatajate kaudu õigusosakonna, rahandusosakonna, haldusosakonna, küberpoliitika osakonna ja infotehnoloogia osakonna tööd;
[RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]
  2) teeb ettepaneku talle alluva osakonna juhatajale ja teistele ametnikele ning töötajatele muutuvpalga või lisatasu kohaldamiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  3) ministrilt saadud volituste piires käsutab enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab oma pädevuse ja saadud volituste piires eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  4) teeb kantslerile ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
  5) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires;
  6) korraldab enda juhitavas valdkonnas kohtumisi, töörühmade ja koosolekute kokkukutsumist või teeb vastavad ettepanekud ministrile või kantslerile;
  7) vajadusel koordineerib oma pädevuse piires suhtlemist teiste täidesaatva riigivõimu asutustega, et lahendada ministeeriumi ees seisvaid ülesandeid;
  8) allkirjastab informatiivse sisuga kirju, võtmata rahalisi ja varalisi kohustusi ning andmata õigusi ja panemata kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti;
  9) valvab talle alluvate osakondade ülesannete täitmise üle;
  10) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.

§ 26.  Asekantsleri korraldused

  Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel talle vahetult alluvatele osakonnajuhatajatele suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi. Kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ministeeriumi asjaajamiskorrale.

§ 27.  Asekantsleri asendamine

  (1) Asekantsleri äraolekul asendab teda ministri määratud teine asekantsler või osakonnajuhataja, viimase äraolekul osakonnajuhataja asetäitja.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Asekantsleri asendamine vormistatakse ministri käskkirjaga.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

4. jagu Nõunikud 

§ 28.  Nõunikud

  (1) Ministeeriumi struktuuri kuuluvad nõunikud on:
  1) ministri nõunikud;
  2) ministeeriumi nõunikud.

  (2) Ministri nõunik allub vahetult ministrile, kes nimetab ta ametisse ja vabastab ametist või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Ministeeriumi nõunik allub kantslerile või asekantslerile. Kantsler nimetab ministeeriumi nõuniku ametisse ja vabastab ametist või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Nõuniku ülesanded määratakse nõuniku ametijuhendis või vajaduse korral tööjuhendis, mille kinnitab vastavalt minister või kantsler.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

5. jagu Osakonnajuhataja 

§ 29.  Osakonnajuhataja ametisse nimetamine või temaga töölepingu sõlmimine

  Minister nimetab osakonnajuhataja ametisse ja vabastab ametist või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu seaduses sätestatud korras, välja arvatud juhul, kui ta on ametisse nimetamise või töölepingu sõlmimise õiguse volitanud kantslerile. Osakonnajuhataja allub käesoleva põhimääruse ja osakonna põhimääruse alusel vastavalt ministrile, kantslerile või asekantslerile.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

§ 30.  Osakonnajuhataja

  (1) Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
  2) täidab temale antud juhised ja korraldused või teatab nende täitmise takistustest;
  3) annab temale alluvale ametnikule ja töötajale ülesandeid, juhiseid ja korraldusi;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  4) valvab temale alluva ametniku ja töötaja teenistus- ja töökohustuste täitmise üle;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  5) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
  6) esindab osakonda tema ülesannete täitmisel ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  7) teeb ministrile, kantslerile ja asekantslerile (edaspidi ministeeriumi juhtkond) ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna ametnikule ja töötajale palga, töötasu ning muutuvpalga ja lisatasu määramise kohta;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  9) esitab osakonna ametniku ja töötaja koolitusvajaduse koolitusplaani lisamiseks;
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]
  10) võib teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  11) kirjutab vastavalt osakonna põhimäärusele alla osakonna plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti, ning viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
  12) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või ministri, kantsleri või vahetuks juhiks oleva asekantsleri antud ülesandeid.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Osakonnajuhatajal on õigus:
  1) saata ministeeriumi teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisalas olevatele valitsusasutusele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente ning saada neilt osakonna tööks vajalikke andmeid;
  2) tagastada ministeeriumi valitsemisalas olevatele valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele nõuetekohaselt vormistamata dokumente puuduste kõrvaldamiseks ja määrata selleks tähtaeg;
  3) saada ministeeriumi juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

  (3) Osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

  (4) Osakonnajuhataja täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega.

§ 31.  Talituse või büroo juhataja

  Osakonna koosseisu kuuluva talituse, büroo või seaduse alusel loodud struktuuriüksuse juhataja õigused ja kohustused nähakse ette osakonna või struktuuriüksuse põhimääruses.

6. jagu Osakond 

§ 32.  Ministeeriumi osakond

  Ministeeriumi osakond on ministeeriumi struktuuriüksus, kellel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 33.  Ministeeriumi osakonnad ja nende põhiülesanded

  (1) Siseauditi osakonna põhiülesanne on anda sõltumatu hinnang ministeeriumi, tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate asutuste sisekontrollisüsteemide, finants- ja muu tegevuse seaduslikkuse, tõhususe, mõjususe ja säästlikkuse kohta, tagada õigeaegne ja objektiivne teave kehtestatud nõuetest kõrvalekaldumiste ning ressursside kasutamise seaduslikkuse, säästlikkuse ja tõhususe põhimõtete rikkumiste kohta ning koordineerida ja juhtida siseauditialast planeerimist ministeeriumi valitsemisalas.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (2) Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond täidab „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses”, teistes õigusaktides ning välislepingutes sätestatud riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (3) Riigisaladuse kaitse osakond korraldab riigisaladuse kaitset ja ministeeriumi hoone turvalisuse tagamist, koordineerib ministeeriumi valitsemisala turvaküsimusi ning Teabeameti, kaitseväeluure ja Sõjaväepolitsei tegevuse aruandlust ja järelevalvet seadusest tulenevate ministeeriumi kohustuste täitmisel.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (4) Personaliosakond töötab välja ministeeriumi personali- ja koolituspoliitika põhimõtted ning korraldab ministeeriumi personalitööd ja sisekommunikatsioonialast tegevust ning Kaitseressursside Ameti, Seli Tervisekeskuse ja Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi personali- ja palgaarvestust.
[RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]

  (5) Avalike suhete osakond korraldab ministeeriumi kommunikatsioonialast tegevust, koordineerib riigikaitselist teavitustööd ministeeriumi valitsemisalas ning koordineerib ja korraldab valitsemisala eelarvest ühiskondlikele organisatsioonidele määratud toetuste jaotamist.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (6) Poliitika planeerimise osakond analüüsib Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitilist seisundit, koordineerib ettepanekute esitamist sõjalise valmisoleku astmete muutmiseks ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamist ministeeriumi valitsemisalas, planeerib ja koordineerib Kaitseväe osalemist rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi ning jälgib julgeoleku- ja kaitsepoliitika otsuste elluviimist.
[RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]

  (7) NATO ja Euroopa Liidu osakond jälgib ja analüüsib NATO ja Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut, initsiatiive ja suundumusi ning valmistab ette, koordineerib ja viib ellu ministeeriumi valitsemisala tegevust NATO ja Euroopa Liidu juures, sealhulgas NATO julgeolekuinvesteeringute programmi alast koostööd ning projektide kavandamist, elluviimist ja nende üle järelevalve teostamist.
[RT I, 21.07.2011, 10 - jõust. 01.08.2011]

  (8) Rahvusvahelise koostöö osakond planeerib, korraldab ja koordineerib ministeeriumi valitsemisala kahe- ja mitmepoolset ning regionaalset kaitsekoostööd (välja arvatud NATO ja Euroopa Liidu raames ning varustushangete alal) ja relvastuskontrolli valdkonda ning ministeeriumi välissuhtlemist ja protokollilist asjaajamist.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (9) Riigikaitse planeerimise osakond korraldab kaitseplaneerimisprotsessi ministeeriumi valitsemisalas ja teostab kontrolli kaitseplaneerimisprotsessi reeglite järgimise üle ning korraldab valitsemisala eelarve koostamist ja teostab kontrolli eelarvedistsipliini järgimise üle.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (10) Kaitsevalmiduse osakond planeerib kaitsevalmiduse ja mobilisatsiooni alaseid tegevusi ministeeriumi valitsemisalas ning koordineerib sellealast koostööd teiste ministeeriumidega.
[RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]

  (11) Kaitseväeteenistuse osakond koordineerib, suunab ja korraldab kaitseväeteenistust, riigikaitselist ja sõjalist haridust, ministeeriumi valitsemisala tervishoiukorraldust ja kaitseväeteenistuskohustuslase ja tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamist, kaitseväelase ja kaitseliitlase teenistuslikke ja sotsiaalseid tagatisi, valitsemisala asutuse personalipoliitika kavandamist ja elluviimist, sõjahaudade kaitse alast tegevust, sõjaveteranidega ja ajaloolise pärandiga seotud tegevust ning valitsemisala eelarvest ühiskondlikele organisatsioonidele toetuse jaotamist.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (12) Hangete osakond koordineerib ja korraldab kaitseotstarbelisi hankeid Kaitseväe ja Kaitseliidu varustamiseks, korraldab ametkondadevaheliste kaitseotstarbeliste ühisressursside haldamist ning varustushangete alast rahvusvahelist koostööd, osaleb Eesti kaitsetööstuse arendamisel, suunab kaitsealast teadus- ja arendustegevust ning koordineerib ja korraldab valitsemisala eelarvest ühiskondlikele organisatsioonidele määratud toetuste jaotamist.
[RT I, 02.04.2011, 1 - jõust. 05.04.2014]

  (13) Infrastruktuuri osakond koordineerib ja korraldab ministeeriumi valitsemisala riigivara- ja ehituspoliitika kujundamist ning elluviimist.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (14) [Kehtetu - RT I, 21.07.2011, 10 - jõust. 01.08.2011]

  (15) Õigusosakond nõustab ministeeriumi juhtkonda ja osakondi õigusküsimustes, koordineerib ministeeriumi valitsemisala õigusloometegevust ja osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises ja menetlemises, korraldab ministeeriumi õigushuvi esindamist, riigi esindamist kohtutes ja valitsemisala rahvusvahelise õiguse alast tegevust, tagab ministeeriumis ettevalmistatavate rahvusvaheliste kokkulepete vastavuse õigusaktidele ja koordineerib standardimisdokumentide kinnitamist ja rakendamist valitsemisalas.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (16) Rahandusosakond koordineerib ja korraldab ministeeriumi eelarve koostamist, korraldab ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste raamatupidamisarvestust ning koostab konsolideeritud majandusaasta aruande.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (17) Infotehnoloogia osakond korraldab ja koordineerib ministeeriumi põhiprotsesside infotehnoloogilist tuge.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (18) Haldusosakond korraldab ministeeriumi asjaajamist ja arhiivindust, haldab ministeeriumi hoonet ning korraldab ministeeriumi valduses oleva riigivara kasutamist ja hooldamist.
[RT I 2009, 56, 380 - jõust. 14.12.2009]

  (19) Küberpoliitika osakond koordineerib infosüsteemide ja infotehnoloogia ning küberjulgeoleku arendamist ministeeriumi valitsemisalas, esindab ministeeriumi valitsemisala asutusi küberjulgeolekualases ametkondadevahelises ja rahvusvahelises suhtluses, vastutab ministeeriumi mittesalajaste võrkude turvahalduse eest ning nõustab riigi julgeoleku volitatud esindaja osakonda infosüsteemide arenduse ja elektroonilise teabeturbe küsimustes.
[RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]

§ 34.  Osakondade ülesanded

  (1) Osakonnad töötavad välja oma valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõud, korraldavad lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgivad lepingutega võetud kohustuste täitmist.

  (2) Osakondade struktuur ja täpsemad ülesanded määratakse kindlaks nende põhimäärustes, mille kinnitab minister.

§ 35.  Talitused ja bürood

  Ministeeriumi osakondade koosseisu võivad kuuluda vastavalt osakonna põhimäärusele talitused ja bürood. Talituste ja büroode pädevus määratakse ministri poolt kinnitatavas osakonna põhimääruses.

§ 36.  Osakonna, talituse või büroo kirjaplank

  Ministeeriumi osakonnal või osakonna koosseisu kuuluval talitusel või bürool võib olla oma kirjaplank, kui see on ette nähtud vastava osakonna põhimääruses.

4. peatükk MINISTEERIUMIS MOODUSTATAVAD KOMISJONID, NÕUKOGUD JA TÖÖRÜHMAD 

§ 37.  Komisjonid, nõukogud ja töörühmad ning nende moodustamine

  (1) Minister võib ministeeriumi valitsemisalas moodustada nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi (edaspidi komisjonid), kui seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Kantsler võib ministeeriumi struktuuriüksuste töö koordineerimiseks üksikküsimuste lahendamisel moodustada ajutisi komisjone, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (3) Komisjonid moodustatakse ministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad ja teenindav struktuuriüksus.

  (4) Komisjoni teenindav struktuuriüksus tagab komisjoni asjaajamise ja komisjoni koosolekute protokollimise.

  (5) Kui komisjoni esimeheks ei ole minister, kantsler või asekantsler või osakonnajuhataja, määrab minister või kantsler komisjoni töö eest vastutava, ministeeriumi juhtkonda kuuluva ametniku või osakonnajuhataja.

  (6) Komisjoni liikmeks võib määrata teise ametiasutuse ametniku ja töötaja asutuse juhi ettepanekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool ametiasutust oleva isiku tema nõusolekul.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (7) Osakonna koosseisu kuuluv ametnik ja töötaja nimetatakse komisjoni liikmeks osakonnajuhataja ettepanekul.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (8) Osakonnajuhatajad on komisjoni koosoleku toimumise ajaks kohustatud vabastama komisjoni liikme tema ameti- ja töökohustuste täitmisest, kui see ei kahjusta struktuuriüksuse põhiülesannete täitmist.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (9) Komisjoni ülesannete täitmisest annab komisjoni esimees aru ministrile või kantslerile, kui komisjoni moodustamisel ei ole määratud teisiti.

  (10) Komisjonil on õigus pöörduda ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste poole tööks vajalike andmete ja dokumentide saamiseks.

  (11) Komisjonis osalemisel täiendavate tööülesannete täitmise eest võib maksta tasu.

  (12) Ministri ja kantsleri poolt moodustatud komisjonil võib olla ka otsuste langetamise õigus, kui see tuleneb otseselt seadusest.

§ 38.  Teised seaduse alusel moodustatud komisjonid ja nõukogud

  (1) Käesolevas peatükis sisalduvad sätted laienevad teistele seaduse alusel moodustatud komisjonidele ja nõukogudele, kui seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ei tulene teisiti.

  (2) Ministeeriumi teenindamisel olevate valitsuskomisjonide asjaajamise korraldamiseks määrab minister vastutava struktuuriüksuse.

5. peatükk MINISTEERIUMI SÜMBOLID JA DOKUMENTIDE VORMISTAMINE 

§ 39.  Ministeeriumi pitsat

  Ministeeriumil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna „KAITSEMINISTEERIUM”.

§ 40.  [Kehtetu - RT I 2006, 11, 75 - jõust. 01.06.2006]

§ 401.  Ministeeriumi vapp

  (1) Ministeeriumil on vapp, kus sinisel riigivapi kilbil on kaks ristatud hõbedast mõõka, mille peal on südakilbina Eesti Vabariigi väike riigivapp. Ministeeriumi vapi all on horisontaalselt sõna „KAITSEMINISTEERIUM”, mis ei ole vapi lahutamatu osa ja vajadusel võib vappi kasutada ilma selleta (lisa 1).
[RT I 2008, 8, 62 - jõust. 18.02.2008]

  (2) Ministeeriumi vappi kasutatakse ministeeriumi uksesildil, kirjaplankidel, töötõenditel, külaliskaartidel ja muudel ministeeriumi trükistel ja suveniiridel.
[RT I 2006, 11, 75 - jõust. 06.03.2006]

§ 402.  Ministeeriumi teenetemärgid

  (1) Ministeeriumi teenetemärkideks on:
  1) ministeeriumi teeneterist, mis jaguneb kolmeks klassiks (lisa 2);
  2) ministeeriumi rinnamärk, mis jaguneb kaheks klassiks – kuldrinnamärk ja hõberinnamärk (lisa 3);
  3) rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal (lisa 4).
[RT I 2008, 8, 62 - jõust. 18.02.2008]

  (2) Ministeeriumi teeneterist või rinnamärk antakse ministeeriumi ametnikule või töötajale pikaajalise teenistuse eest või vääriliste teenete eest ministeeriumi ülesannete täitmisel või riigikaitse arengusse panustamisel või tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga.
[RT I, 29.03.2013, 6 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal antakse:
  1) Kaitseväe juhataja ettepanekul Eesti Vabariigi kodanikule, kes on osalenud rahvusvahelises sõjalises operatsioonis või selle ettevalmistamisel vähemalt 30 päeva;
  2) ministeeriumi teenetemärkide nõukogu ettepanekul välisriigi kodanikule silmapaistva panuse eest rahvusvahelises sõjalises operatsioonis või osutatud kaasabi eest Eesti kaitseväeüksusele.
[RT I 2008, 8, 62 - jõust. 18.02.2008]

  (4) Ministeeriumi teenetemärgi andmise otsustab teenetemärkide nõukogu ja otsuse kinnitab minister. Ministril on õigus anda erandina teenetemärk ilma nõukogu otsuseta.
[RT I 2008, 8, 62 - jõust. 18.02.2008]

  (5) [Kehtetu - RT I, 17.12.2013, 5 - jõust. 01.02.2014]

§ 41.  Ministeeriumi dokumentide vormistamine

  (1) Ministeeriumi kirjaplangil, üldplangil, ministri määruse ja käskkirja plangil ning ministri kirjaplangil kasutatakse ministeeriumi vappi.
[RT I 2006, 11, 75 - jõust. 06.03.2006]

  (2) Ministeeriumi õigusaktid ja muud haldusdokumendid vormistatakse vastavalt seadusele ja valitsusasutuste asjaajamiskorrale.

  (3) Ministeeriumi kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires minister, kantsler ja asekantslerid.

  (4) Ministeeriumi osakonnal, vajadusel bürool või talitusel, võib olla oma kirjaplank ja pitsat, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

  (5) Ministeeriumi osakonnajuhataja kirjutab osakonna kirjaplangile alla käesoleva määruse § 30 lõike 1 punktis 11 ettenähtud korras.

§ 42.  Riigilipu kasutamine

  Ministeerium kasutab riigilippu vastavalt „Eesti lipu seadusele”.
[RT I 2008, 8, 62 - jõust. 18.02.2008]

6. peatükk TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 43.  Teenistusliku järelevalve teostamine

  (1) Minister teostab teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi ametiisikute, ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja nende ametiisikute üle, ministeeriumi hallatavate riigiasutuste ja nende juhtide antud aktide ning toimingute üle seadusega ettenähtud korras.

  (2) Minister võib teenistusliku järelevalve korras teha kantslerile või asekantslerile ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

  (3) Minister võib oma käskkirjaga teenistusliku järelevalve algatamise ja vastavate otsuste langetamise ministeeriumi ametnike toimingute üle panna kantslerile.

  (4) Kantsleril on õigus teha asekantslerile või osakonnajuhatajale ülesandeks ministeeriumi ametniku toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamise ning vastavate dokumentide ja seletuste kogumise teenistusliku järelevalve teostamiseks.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 44.  Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 45.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2004. a.

Lisa 1 Ministeeriumi vapp

Lisa 2 Ministeeriumi teeneteristi etalonkujutised

Lisa 3 Ministeeriumi kuld- ja hõberinnamärgi etalonkujutised

Lisa 4 Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medali etalonkujutis

/otsingu_soovitused.json