Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2015, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2015 otsus nr 704

Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2015

§ 1.  Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 30.06.2015, 1) § 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse § 3 punktid 2, 7, 28, 31, 34, 35 ja 38 jõustuvad 2016. aasta 1. veebruaril.”.

§ 2.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse juures riikliku eksperdi ülesandeid täitvale ametnikule või töötajale makstavat päevaraha, mis ei ületa selle institutsiooni või asutuse kehtestatud päevaraha ülemmäära, ning sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitist;”;

2) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) kaitseväeteenistuse seaduse alusel rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud tegevväelasele ja teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelasele makstavat täiendus- ja ümberõppekulu hüvitist.”;

3) paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud ja seetõttu tegevteenistusest vabastatud isikule makstavat täiendus- ja ümberõppekulu hüvitist.”;

4) paragrahvi 26 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tulust ei arvata maha koolituskulu, mille isik on teinud § 19 lõike 5 või 6 alusel tulumaksuga mittemaksustatava sihtotstarbelise stipendiumi arvel või mille eest ta on saanud hüvitist § 13 lõike 3 punkti 17 või § 19 lõike 3 punkti 16 kohaselt.”;

5) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 47 järgmises sõnastuses:

„(47) Paragrahvi 13 lõike 3 punkti 15 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 3.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 17 nimetatud hüvitist.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json