Teksti suurus:

Osmussaare maastikukaitseala moodustamine ning Ohessaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2019, 13

Osmussaare maastikukaitseala moodustamine ning Ohessaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
[RT I, 17.12.2019, 6 - jõust. 27.12.2019]

Vastu võetud 14.03.1996 nr 78
RT I 1996, 21, 421
jõustumine 28.03.1996

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.1999RT I 1999, 48, 54204.06.1999
04.04.2000RT I 2000, 30, 17613.04.2000
18.12.2001RT I 2001, 98, 61824.12.2001
22.12.2005RT I 2005, 71, 55601.01.2006
01.07.2010RT I 2010, 48, 29419.07.2010
05.08.2010RT I 2010, 55, 35415.08.2010
12.12.2019RT I, 17.12.2019, 627.12.2019

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõigete 2 ja 4 ning paragrahvi 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada Osmussaare maastikukaitseala.
[RT I 2010, 55, 354 - jõust. 15.08.2010]

2. Kinnitada:
1) [kehtetu - RT I 2010, 55, 354 - jõust. 15.08.2010]
2) [kehtetu - RT I, 17.12.2019, 6 - jõust. 27.12.2019]
3) [kehtetu - RT I, 17.12.2019, 6 - jõust. 27.12.2019]
4) Ohessaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
5) Ohessaare maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

3. [Kehtetu]

31. [Kehtetu - RT I 2005, 71, 556 - jõust. 01.01.2006]

4. [Kehtetu]

5. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a
määrusega nr 78

OSMUSSAARE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI
[Kehtetu - RT I 2010, 55, 354 - jõust. 15.08.2010]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a
määrusega nr 78

ÜÜGU MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI
[Kehtetu - RT I, 17.12.2019, 6 - jõust. 27.12.2019]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a
määrusega nr 78

ÜÜGU MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS
[Kehtetu - RT I, 17.12.2019, 6 - jõust. 27.12.2019]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a
määrusega nr 78

OHESSAARE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Ohessaare maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati maastiku üksikelemendina «Ohessaare pank» Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korraldusega nr 331-k.
Kaitseala maa-ala on riikliku kaitse all.

2. [Kehtetu]

3. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Ohessaare maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

4. Kaitseala (piiranguvööndi) piir kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

5. Kaitseala maa-ala on piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Saare maakonna Torgu valla talude 82, 88, 89, 566, 547, 555 ja A537 lahusmaatükkide kaitsealasse jäävad osad.

6. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu kaitseala territooriumil. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele ja kaitstavate loodusobjektide seadusele, kusjuures erateed ja rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.

7. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning eramaa omanikul oma kinnisasja piires.

8. Loodusobjekti valitsejal on õigus rajada kaitseala piires olevale kinnisasjale teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel ajutist ehitist.

9. Kaitsealal on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesolevas kaitse-eeskirjas keelatud tegevus.

10. Kaitsealal on keelatud:
1) telkimine ja lõkke tegemine, välja arvatud kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades;
2) jäätmete ladustamine;
3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
4) kivististe ja mineraalide kogumine;
5) kaitstava objekti loodusliku ilme rikkumine;
6) uute ehitiste püstitamine;
7) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

11. Kaitseala valitseja igakordse nõusolekuta on kaitsealal keelatud katastriüksuste kõlvikute piiride ja pindala muutmine.

111. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

13. Kaitsealal on maastiku ilme tagamiseks kohustusliku tegevusena ette nähtud niitmine ja/või lammaste karjatamine.

14. Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. LÕPPSÄTTED

15. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

151. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kellel on oma pädevuse piires õigus kaitsealal tegutseda ka iseseisvalt.

16. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a
määrusega nr 78

OHESSAARE MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Kaitseala lääne- ja põhjapiiriks on mere veepiir. Maismaal on kaitseala kirdepiiriks Saare maakonna Torgu valla talu A537 lahusmaatüki idapiir 50 meetri ulatuses tavalisest veepiirist. Edasi kulgeb piir mõttelise sirgena asimuudil 257° kuni pinnasteeni ning jätkub mööda nimetatud pinnastee lääneserva lõuna suunas. Kohas, kus panga astang lõpeb, pöördub piir läände kuni mere veepiirini.

Piiri kirjeldus on koostatud talumaade osas vastavalt 1939. a kinnistutele ja riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json