Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2020, 1

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 10.12.2020 nr 53

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruses nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 ja § 9 punktis 1 asendatakse sõnad „teostab riiklikku järelevalvet“ sõnadega „teeb järelevalvet“;

2) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tööinspektsiooni põhiülesanded on:
1) viia ellu töökeskkonnapoliitikat;
2) teha järelevalvet töökeskkonnas töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle;
3) teha järelevalvet töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete ja piirangute täitmise üle;
4) teavitada üldsust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ohtudest;
5) lahendada töövaidlusi ja viia läbi lepitusmenetlusi kohtuvälises töövaidlusi lahendavas organis.“;

3) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) kavandab, koordineerib ja teeb järelevalvet töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete täitmise üle ning kohaldab riikliku järelevalve erimeetmeid seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses;“;

4) paragrahvi 9 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) uurib surmaga lõppenud tööõnnetusi, raske tervisekahjustusega lõppenud tööõnnetusi, mille puhul alustati kriminaalmenetlust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete eiramise tõttu, ning vajaduse korral muid tööõnnetusi ja kutsehaigestumisjuhtumeid; teeb järelevalvet tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimise ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste ennetamise abinõude rakendamise üle;“;

5) paragrahvi 9 punktist 9 jäetakse välja sõnad „või kooskõlastuse“;

6) paragrahvi 12 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) järelevalve osakond, mille põhiülesanded on töökeskkonnaalase ehk töötervishoiu ja tööohutuse ning töösuhete järelevalve kavandamine ja tegemine; järelevalve aruannete koostamine; tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimine ning analüüsimine; tööinspektorite nõustamine ja kontrollimine järelevalve tegemisel ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimisel; osakonnasisese õigusabiteenuse osutamine ning inspektsiooni esindamine järelevalve ja väärteomenetlustega seotud kohtuvaidlustes;
2) ennetusosakond, mille põhiülesanded on isikutele selgituste andmine töökeskkonna ja töösuhte nõudeid reguleerivate õigusaktide rakendamise kohta, sealhulgas selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamine; töökeskkonna konsultandi teenuse pakkumine, sealhulgas töökeskkonnaalane tööandjatele suunatud ennetus- ja teavitustöö ning töötajate nõustamine oma pädevuse piires; ennetus- ja teavitustegevuste elluviimine koostöös teiste osakondadega, sealhulgas infohommikute korraldamine, messidel osalemine, kodanike vastuvõttude korraldamine ja läbiviimine, infotelefoni töökorralduse koordineerimine ja infotelefonile vastamise tagamine, inspektsiooni nimel avalike ettekannete tegemine ja artiklite kirjutamine ning muude avalikkuse teavitamise tegevuste kavandamine ja elluviimine;“;

7) paragrahvi 16 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) teeb teenistuslikku järelevalvet õigusaktides ettenähtud ulatuses;“.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json