Teksti suurus:

Pensionilepingute pensionimaksete tegemise täpsemad tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2021, 10

Pensionilepingute pensionimaksete tegemise täpsemad tingimused ja kord

Vastu võetud 15.12.2021 nr 118

Määrus kehtestatakse kogumispensionide seaduse § 724 lõike 6 alusel.

§ 1.  Pensionilepingute andmete edastamine Sotsiaalkindlustusametile ja tagastusväärtuste ülekandmine

  (1) Kindlustusandja, kes loobub kogumispensionide seaduse § 724 lõike 5 alusel alates 1. veebruarist 2022. a pensionimaksete tegemisest, edastab Sotsiaalkindlustusametile nende maksete jätkuvuse tagamiseks kõigi kehtivate pensionilepingute kohta järgmised andmed:
  1) kindlustusvõtja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) kindlustusvõtja pangakonto number ning vajaduse korral selle krediidiasutuse ärinimi, aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed, kus pangakonto on avatud;
  3) pensionilepingu sõlmimise kuupäev;
  4) pensionimakse suurus;
  5) pensionimaksete tegemise sagedus;
  6) kindlustusandja poolt tehtava viimase pensionimakse kuu;
  7) pensionilepingu garantiiperioodi pikkus lepingu sõlmimisel ja järelejäänud garantiiperioodi pikkus 1. veebruari 2022. a seisuga, kui pensionileping on sõlmitud garantiiperioodiga;
  8) olemasolu korral soodustatud isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  9) pensionimakse jagunemine soodustatud isikute vahel, kui pensionilepingus on määratud mitu soodustatud isikut;
  10) pensionilepingu number;
  11) pensionilepingu tagastusväärtus.

  (2) Pensionilepingu puhul, mille kindlustusvõtja on surnud, kuid mille alusel on jäänud pensionimakseid teha soodustatud isikule või pärijale, edastatakse lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed nende olemasolu korral vastavalt soodustatud isiku või pärija kohta.

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud andmed pensionilepingute kohta edastatakse Sotsiaalkindlustusametile:
  1) 30. novembri 2021. a kella 00:00 seisuga hiljemalt 20. detsembriks 2021. a;
  2) 15. jaanuari 2022. a kella 00:00 seisuga hiljemalt 21. jaanuariks 2022. a.

  (4) Kindlustusandja edastab faili käesolevas paragrahvis sätestatud andmetega krüpteeritult Sotsiaalkindlustusameti nimele ja Sotsiaalkindlustusameti järgmisele e-posti aadressile: [email protected]. Failis esitatakse andmed CSV-formaadis.

  (5) Pensionimaksete tegemiseks vajalike asjaolude väljaselgitamiseks on Sotsiaalkindlustusametil ja kindlustusandjal õigus teha koostööd, sealhulgas selgitada ja täpsustada pensionilepingu tingimusi ning kindlustusandjal vajaduse korral edastada Sotsiaalkindlustusametile lõppenud kindlustuslepingu koopia.

  (6) Kindlustusandja kannab kõigis lõike 3 punktis 2 sätestatud seisuga kehtivates pensionilepingutes kokku lepitud tagastusväärtuste summa hiljemalt 31. jaanuariks 2022. a üle riigile, arvestades tagastusväärtuste arvutamise puhul kogumispensionide seaduse § 724 lõikes 15 sätestatut.

§ 2.  Kindlustusvõtjale pensionimaksete tegemine

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud pensionilepingu kindlustusvõtjale teeb alates 2022. aasta veebruarist tema lepingus kokku lepitud suuruses pensionimakseid toiminguna Sotsiaalkindlustusamet.

  (2) Pensionimakseid tehakse iga kuu jooksva kuu eest, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 28 lõigetes 3 ja 5 sätestatut.

  (3) Kui pensionilepingu kohaselt on pensionimakseid tehtud neli korda aastas, arvutab Sotsiaalkindlustusamet lepingus sätestatud pensionimakse ümber igakuiseks pensionimakseks ja teeb 2022. aasta veebruaris kindlustusvõtjale pensionimakse:
  1) kahe kuu ulatuses, kui kindlustusandja tehtud viimase pensionimakse kuu oli detsember, või
  2) kolme kuu ulatuses, kui kindlustusandja tehtud viimase pensionimakse kuu oli november.

  (4) Kui kindlustusvõtja ei ole määranud teisiti, kannab Sotsiaalkindlustusamet pensionimakse tema § 1 lõike 1 punktis 2 nimetatud pangakontole.

  (5) Kindlustusvõtjale tehakse pensionimakseid tema surmani.

  (6) Välisriigis elav kindlustusvõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile iga aasta 1. märtsiks riikliku pensionikindlustuse seaduse § 424 lõikes 1 nimetatud kirjaliku tõendi oma elusoleku kohta, kui sama paragrahvi lõikest 2 ei tulene teisiti, ning talle pensionimaksete tegemisel kohaldatakse sama paragrahvi lõikes 3 sätestatut.

§ 3.  Pensionimaksete tegemine soodustatud isikule või pärijale

  (1) Kui paragrahvis 1 nimetatud pensionileping oli sõlmitud garantiiperioodiga ja kindlustusvõtja sureb enne garantiiperioodi lõppu, on selle perioodi lõpuni tegemata jäänud pensionimaksete summas ühekordsele väljamaksele õigus soodustatud isikul, kes oli nimetatud pensionilepingus.

  (2) Kindlustusvõtjal on õigus soodustatud isikut muuta, kui ta esitab selleks Sotsiaalkindlustusametile kohapeal vormistatud kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse. Uue soodustatud isiku suhtes kohaldatakse lõikes 1 sätestatud õigust.

  (3) Soodustatud isikul puudub õigus väljamaksele ja tema nimetamist soodustatud isikuks ei loeta toimunuks, kui tema suhtes on välja kuulutatud süüdimõistev kohtuotsus tahtliku ja õigusvastase teoga kindlustusvõtja surma põhjustamises. Nimetatud väljamaksele on õigus teistel soodustatud isikutel, arvestades lõike 4 teises lauses sätestatut, või kindlustusvõtja pärijal, kui teisi soodustatud isikuid ei ole nimetatud.

  (4) Kui soodustatud isikuks on määratud mitu isikut nende osasid täpsustamata, loetakse, et nad on soodustatud võrdsetes osades. Osa, mida mõni soodustatud isik keeldub vastu võtmast või mida ei saa vastavalt lõike 3 esimeses lauses sätestatule välja maksta, lisandub võrdsetes osades teiste soodustatud isikute osadele.

  (5) Kui soodustatud isik sureb pärast kindlustusvõtjat, kuid enne temale lõikes 1 sätestatud väljamakse tegemist, on nimetatud väljamaksele õigus tema pärijal.

  (6) Kui soodustatud isik sureb enne kindlustusvõtjat, on lõikes 1 sätestatud juhul õigus vastavale väljamaksele kindlustusvõtja pärijal, kui ei ole määratud uut soodustatud isikut.

  (7) Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud soodustatud isikule tehakse pensionimakseid vastava pensionilepingu tingimustes sätestatud garantiiperioodi lõpuni, arvestades § 2 lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatut. Kui käesolevas lõikes nimetatud soodustatud isik sureb enne garantiiperioodi lõppu, on tegemata jäänud pensionimaksete summas ühekordsele väljamaksele õigus tema pärijal.

  (8) Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud pärijal on õigus garantiiperioodi lõpuni tegemata jäänud pensionimaksete summas ühekordsele väljamaksele.

  (9) Väljamakse saamiseks on vastavalt lõikes 1 või 2 nimetatud soodustatud isik või lõigetes 5–8 nimetatud pärija kohustatud pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole. Kontaktandmete olemasolul teavitab Sotsiaalkindlustusamet soodustatud isikut tema õigusest väljamaksele.

  (10) Lõigetes 1, 2 ja 7 nimetatud soodustatud isikule ning lõigetes 5–8 nimetatud pärijale määratakse pensionimaksed Sotsiaalkindlustusameti toiminguga. Pärijale teeb Sotsiaalkindlustusamet väljamakse pärimistunnistuse esitamisel.

  (11) Lõike 3 esimeses lauses sätestatud asjaolu väljaselgitamiseks teeb Sotsiaalkindlustusamet enne soodustatud isikule väljamakse tegemist vastava päringu kohtute infosüsteemi.

Kaja Kallas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json