Teksti suurus:

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2021, 11

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2007 nr 51
RTL 2007, 98, 1633
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2009RTL 2009, 30, 38830.03.2009
23.12.2009RTL 2009, 99, 146801.01.2010
01.06.2010RT I 2010, 27, 13701.07.2010, osaliselt 01.10.2010
06.12.2010RT I, 13.12.2010, 816.12.2010
22.01.2013RT I, 25.01.2013, 301.02.2013
03.02.2015RT I, 06.02.2015, 109.02.2015
27.06.2019RT I, 09.07.2019, 501.09.2019
25.06.2021RT I, 26.06.2021, 1201.07.2021
15.12.2021RT I, 17.12.2021, 801.01.2022

Määrus kehtestatakse kohtuekspertiisiseaduse § 8 lõike 11 alusel.
[RT I, 06.02.2015, 1 - jõust. 09.02.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

  (1) Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi instituut) on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab instituut riiki.

  (3) Instituudi ingliskeelne nimetus on „Estonian Forensic Science Institute“.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 2.   Asukoht

  Instituut asub Tallinnas. Instituudi postiaadress on Tervise 20, 13419 Tallinn. Mujal kui instituudi asukohas paiknevate tegevusüksuste postiaadressid on järgmised: Ravila 19, 50411 Tartu; Ravi 10c, 30322 Kohtla-Järve; Ristiku 1, 80010 Pärnu.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 3.   Aruandekohustus

  Instituut on aruandekohustuslik justiitsministri ees, kes teostab instituudi üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4.   Revideerimise kord

  Instituuti revideerivad Justiitsministeeriumi siseauditiosakond, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

§ 5.   Finantseerimine ja eelarve

  (1) Instituudil on oma eelarve ja pangakontod.

  (2) Instituudi eelarve kinnitab, muudab ja selle täitmist kontrollib justiitsminister või tema poolt volitatud isik.

  (3) Instituudi kulud kaetakse riigieelarvest, majandustegevusest ja teadusprojektidest laekuvast tulust, laekumistest riigiasutustelt, Euroopa Liidu, rahvusvaheliste organisatsioonide, välisriigi või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni toetustest ning muudest laekumistest.

  (4) Majandustegevusest laekuvast tulust üleplaanilise ehk kinnitatud eelarvet ületava tulu kasutamine otsustatakse eelarvemenetluseks ettenähtud korras.

§ 6.   Instituudi sümbolid

  (1) Instituudil on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «Eesti Kohtuekspertiisi Instituut».

  (2) Instituudil on oma nimetusega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks instituudi asjaajamiskorras. Instituudi struktuuriüksustel võivad olla oma nimetusega dokumendiplangid ja pitsat.
[RT I, 09.07.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Instituudil on kergelt kumer, kahekihiline, ristikujuline, 40-millimeetrise läbimõõduga teenetemärk, mille alusrist on emailitud musta läbipaistva emailiga, pealmine sõõr on oksüdeeritud ja osaliselt välja puhastatud. Materjal – alusristil tombak, üle hõbetatud – proov 925, pealmine sõõr ja rist – hõbe, proov 925.
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]

  (4) Instituudil on kahekihilisest kangast, valgel taustal lipp värvilise logoga, mis on servatud hõbehalli tooni narmastega ja varustatud kahe samas toonis lipunööriga. Lipu mõõtmed on 105–165 sentimeetrit.
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 7.   Instituudi tegevusvaldkond

  (1) Instituudi tegevusvaldkond on kohtuekspertiiside ja -uuringute tegemine. Lisaks sellele tegeleb instituut ekspertiisitegevust toetava teadus- ja arendustegevusega, korraldab koolitust ning täidab muid ekspertiisivaldkondadega seonduvaid ülesandeid.
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]

  (2) Instituut on nõukogu määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 nimetatud pädev asutus.

§ 8.   Instituudi ülesanded

  Instituut:
  1) teeb kohtu, prokuratuuri, uurimisasutuse ja väärteo kohtuvälise menetleja määruse alusel või haldusorgani taotlusel kohtuarstlikke, kohtubioloogia-, kohtukeemia- kohtupsühhiaatria-, ja kriminalistikaekspertiise ning seaduse või riigiasutustevaheliste kokkulepete alusel oma pädevusvaldkonnas muid ekspertiisivaldkondadega seonduvaid uuringuid, mida võimaldavad instituudi personali eriteadmised ning tema käsutuses olevad seadmed ja vahendid;
  2) teeb uurimisasutuse ja prokuratuuri saatelehtede alusel kohtuarstlikke lahanguid ja nendega seonduvaid uuringuid;
  3) tagab erapooletu spetsialisti osavõtu uurimisasutuse ja prokuratuuri taotlusel tõendite kogumisel;
  4) peab kehtestatud korras riiklikke registreid, ekspertiisivaldkondade andmekogusid ja kollektsioone ning vastab nendega seonduvatele päringutele;
  5) annab kohtule, prokuratuurile ja uurimisasutusele kohtuekspertiisialast konsultatsiooni;
  6) koostab kohtuekspertiisi valdkonna metoodika- ja õppematerjale ning korraldab kohtu, prokuratuuri ja uurimisasutuse töötajatele ekspertiisivaldkonna koolitust;
  7) tegeleb oma valdkonna teadustöö ja rakendusuuringutega;
  8) analüüsib ja üldistab instituudi töötulemusi ning koostab statistilisi aruandeid;
  9) teeb koostööd Eesti ja välisriikide ekspertiisi-, korrakaitse-, õppe- ja teadusasutustega ning erialaseltside ja -organisatsioonidega;
  10) analüüsib kohtuekspertiisi jätkusuutlikkust ja ajakohasust ning töötab nelja-aastaseks perioodiks välja ja vähemalt korra aastas vaatab üle ekspertiisivaldkondadel põhineva arengukava;
  11) on praktikabaasiks kõrgkoolis õpetatavate kohtuekspertiisiga seonduvate erialade üliõpilastele ja residentidele;
  12) valitseb tema vallata antud riigivara;
  121) koordineerib süüteoasjades määratud kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist ja rahastamist;
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]
  122) tegutseb eurovõltsingute analüüsikeskusena;
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]
  13) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

§ 9.   Instituudis tehtavad ekspertiisid

  Instituudis tehakse järgmisi ekspertiise:
  1) kohtuarstlik ekspertiis;
  2) kohtubioloogiaekspertiis;
  3) kohtukeemiaekspertiis;
  4) kohtupsühhiaatriaekspertiis;
  5) kriminalistikaekspertiis.

§ 10.   Instituudis tehtavad uuringud

  Instituudis tehakse muu hulgas järgmisi uuringuid:
  1) alkoholiuuring;
  2) bioloogiauuring;
  3) DNA-uuring;
  4) [kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]
  5) dokumendiuuring;
  6) histoloogiauuring;
  7) hääleuuring;
  8) infotehnoloogiauuring;
  9) jäljeuuring;
  10) jäädavalt laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade kontroll;
  11) kiu-uuring;
  12) klaasiuuring;
  13) kohtuarstlik lahang;
  14) kohtupsühhiaatriauuring;
  15) kujutise tehniline uuring;
  16) kuulide ja padrunikestade võrdlusuuring;
  17) käekirjauuring;
  18) lasujäägiuuring;
  19) leitud tulirelvade kontroll;
  20) lõhkeaineuuring;
  21) meditsiinilise kriminalistika uuring;
  22) metalliuuring;
  23) narkootilise aine uuring;
  24) põlevvedelikuuuring;
  25) relvade ja laskemoona tüübikinnitus;
  26) sõrmejäljeuuring;
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]
  27) toksikoloogiauuring;
  28) toksiliste ainete mõju hindamise uuringud;
  29) tulirelva ja laskemoona liigitamine õigusakti järgi;
  30) värvkatteuuring.

3. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 11.   Instituudi struktuuriüksused

  (1) Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused.

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakond, arendus- ja personalitalitus, asjaajamis-, kvaliteedi- ja majandustalitus.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  (4) Instituudi struktuuriüksuse täpsemad ülesanded kinnitab direktor käskkirjaga.
[RT I, 09.07.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]

  (5) Instituudi töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga.
[RT I, 09.07.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]

  (6) Instituudi töötajate piirarv on 161 töötajat.
[RT I, 09.07.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]

§ 12.   Instituudi struktuuriüksuste põhiülesanded

  (1) Kohtuarstliku ekspertiisiosakonna põhiülesanded oma tööpiirkonnas on:
  1) kohtuarstlike ekspertiiside ja uuringute tegemine;
  2) kohtuarstlike lahangute ja nendega seonduvate uuringute tegemine kohtueelse uurimise asutuse saatelehe alusel.

  (11) Põhja-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna ülesandeks on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannetele süüteoasjades määratud kohtupsühhiaatriaekspertiiside ja -uuringute tegemise koordineerimine ning nende rahastamise korraldamine.
[RT I, 17.12.2021, 8 - jõust. 01.01.2022]

  (2) DNA-osakonna põhiülesanne on DNA-ekspertiiside ja -uuringute tegemine ning riikliku DNA registri pidamine.

  (3) Dokumendiosakonna põhiülesanne on dokumendi-, käekirja- ja raamatupidamisekspertiiside ning dokumendi- ja käekirjauuringute tegemine.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  (31) Infotehnoloogiaosakonna põhiülesanne on kujutise töötluse, infotehnoloogia- ja hääleekspertiiside ning -uuringute tegemine.
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]

  (4) [Kehtetu - RT I, 25.01.2013, 3 - jõust. 01.02.2013]

  (5) Keemiaosakonna põhiülesanne on toksikoloogia-, alkoholi-, narkootilise aine, kiu-, värvkatte-, metalli-, põlevvedeliku-, lõhkeaine-, lasujäägiekspertiiside ning -uuringute tegemine.

  (51) [Kehtetu - RT I, 25.01.2013, 3 - jõust. 01.02.2013]

  (6) Sõrmejäljeosakonna põhiülesanne on sõrmejäljeekspertiiside ja -uuringute tegemine, riikliku sõrmejälgede registri pidamine ja osakondade erialavajadusi katva kohtufotograafiaüksuse koordineerimine ja töö korraldamine.
[RT I 2010, 27, 137 - jõust. 01.07.2010]

  (7) Tehnikaosakonna põhiülesanne on lõhkeseadeldise- ja plahvatuse-, relva-, tulekahju- ning jäljeekspertiiside ja -uuringute tegemine.
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]

  (71) Liiklusosakonna põhiülesanne on liiklusekspertiiside tegemine.
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]

  (8) [Kehtetu - RT I 2010, 27, 137 - jõust. 01.07.2010]

  (9) [Kehtetu - RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]

  (10) [Kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  (11) Kvaliteeditalituse põhiülesandeks on instituudi juhtimissüsteemi toimimise ja sellega seonduva sisekontrolli korraldamine.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  (12) [Kehtetu - RTL 2009, 99, 1468 - jõust. 01.01.2010]

  (13) Asjaajamistalituse põhiülesandeks on instituudi asjaajamise tagamine, teabehalduse korraldamine ja arendamine, andmekaitsealase töö koordineerimine ning arhiveerimise korraldamine.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  (14) Arendus- ja personalitalituse põhiülesandeks on instituudi personalitöö korraldamine ja koolitustegevuse koordineerimine, töötajate kompetentsusnõuete sõnastamine ja ajakohastamine ning seire korraldamine, töötajate töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine, riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja haldamine, sisekommunikatsiooni korraldamine, instituudi kui kutse andja esindamine ning personali- ja tööjõukulude planeerimine ja järelevalve.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  (15) Majandustalituse põhiülesandeks on instituudi vallata antud riigivara haldamine, hoonete ja tehnovõrkude hoolduse ja remondi tagamine ning korraldamine, hanketegevuse korraldamine, riigihangetega seotud tegevuste koordineerimine ning instituudi raamatupidamise korraldamine.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 13.   Instituudi kohtuarstlike ekspertiisiosakondade asukohad ja tööpiirkonnad

  Instituudi kohtuarstlike ekspertiisiosakondade asukohad ja tööpiirkonnad on:
  1) Põhja-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna asukoht on Tallinna linn ning tööpiirkond on Tallinna linn ja Harjumaa ning kohtupsühhiaatria valdkonnas üle Eesti;
[RT I, 17.12.2021, 8 - jõust. 01.01.2022]
  2) Lõuna-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna asukoht on Tartu linn ning tööpiirkond on Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa;
  3) Ida-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna asukoht on Kohtla-Järve linn ning tööpiirkond on Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa;
  4) [kehtetu - RT I, 09.07.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]
  5) Lääne-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna asukoht on Pärnu linn ning tööpiirkond on Pärnumaa, Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa, Hiiumaa ja Saaremaa.
[RT I, 17.12.2021, 8 - jõust. 01.01.2022]

§ 14.   Instituudi juhtimine

  (1) Instituudi juhtkonna moodustavad direktor, asedirektor, arenduse asedirektor, kvaliteedijuht ja personalijuht.

  (2) Instituudi tööd juhib instituudi direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister.

  (3) Instituudi direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid tema määratud asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik.

  (4) Arendus- ja personalitalitus ning asjaajamis- ja majandustalitus alluvad otse direktorile.

  (5) DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakond alluvad asedirektorile.

  (6) Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad ja kvaliteeditalitus alluvad arenduse asedirektorile.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 15.   Direktori ja asedirektori ülesanded

  (1) Instituudi direktor:
  1) juhib instituudi tegevust ja korraldab ise või asedirektorite kaudu instituudi tööd ning juhtimissüsteemi toimimist, selle rakendamist ja arendamist ning vastutab instituudi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise eest;
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]
  2) vastutab instituudi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru ministrile või tema volitatud isikule;
  3) esindab instituuti suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning rahvusvahelises suhtluses;
[RT I, 09.07.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]
  4) sõlmib instituudi nimel lepinguid ja annab volitusi instituudi esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  5) koostab instituudi eelarve eelnõu ja esitab selle justiitsministrile;
  6) korraldab instituudi tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud Justiitsministeeriumile;
  7) korraldab instituudi valduses oleva riigivara heaperemehelikku ja sihipärast kasutamist riigivaraseaduses sätestatud korras;
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]
  8) käsutab instituudi rahalisi vahendeid ülesannete täitmiseks ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]
  9) annab instituudi töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi;
  10) teeb justiitsministrile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
[RT I, 09.07.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]
  11) sõlmib ja lõpetab töölepingud instituudi töötajatega, kinnitab ametijuhendi ning töötasu, kohaldab töötajatele ergutusi ja teeb hoiatusi;
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]
  12) teostab teenistuslikku järelevalvet instituudi tegevuse üle;
[RT I, 09.07.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]
  13) korraldab instituudi sisekontrolli süsteemi rakendamist;
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]
  14) koostab instituudi arengukava nelja-aastaste perioodidena ja korraldab selle perioodilist ülevaatamist;
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]
  15) täidab teisi õigusaktiga või justiitsministri või tema poolt volitatud isiku antud ülesandeid.

  (2) Instituudi asedirektor:
  1) osaleb instituudi juhtimises ja asendab instituudi direktorit viimase äraolekul;
  2) planeerib ja juhib antud volituste piires osakondade ja talituste tegevust;
[RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]
  3) täidab teisi instituudi direktori antud ülesandeid;
  4) vastutab oma valdkonnas instituudi tegevust korraldavates õigusaktides sätestatud nõuete täpse ja otstarbeka täitmise eest.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Instituudi asedirektori täpsemad ülesanded määratakse ametijuhendiga.

§ 16.   Kvaliteedijuhi ülesanded
[Kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 17.   Struktuuriüksuse juhi ülesanded
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

  Struktuuriüksuse juht:
  1) juhib vahetult osakonna või talituse (edaspidi struktuuriüksus) tööd, tagab struktuuriüksuse ülesannete täitmise ning vastutab struktuuriüksusele määratud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
  2) annab direktorile või asedirektorile aru struktuuriüksuse tegevusest;
  3) esindab struktuuriüksust ning esitab struktuuriüksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  4) teeb direktorile või asedirektorile ettepanekuid struktuuriüksuse koosseisu, töökorralduse, töötajate töötasustamise ja ergutuste kohaldamise kohta;
  5) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid vastavalt instituudi asjaajamiskorrale;
  6) täidab teisi struktuuriüksusele määratud või direktori või asedirektori antud ülesandeid.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 18.   Talitusejuhataja ülesanded
[Kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 19.   Nõukogu
[Kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 20.   Nõukogu ülesanded
[Kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 21.   Nõukogu töökord
[Kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 22.   Teadus- ja arendusnõukoda

  (1) Teadus- ja arendusnõukoja eesmärgiks on kohtuekspertiisialase teadus- ja arendustegevuse toetamine instituudis ning vajaduse korral juhtkonna ja kolleegide nõustamine.

  (2) Teadus- ja arendusnõukoja töökorra, liikmed, esimehe ja aseesimehe kinnitab direktor käskkirjaga.
[RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

§ 23.   Teadus- ja arendusnõukoja töökord
[Kehtetu - RT I, 26.06.2021, 12 - jõust. 01.07.2021]

4. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 24.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Instituudi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus justiitsministri ettepanekul.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Lisa 1 Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ametikohtade koosseis
[Kehtetu - RTL 2009, 30, 388 - jõust. 30.03.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json