Teksti suurus:

Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2022, 10

Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 13.06.2017 nr 26
RT I, 20.06.2017, 2
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2022RT I, 22.06.2022, 201.01.2023
21.06.2022RT I, 01.07.2022, 304.07.2022
12.12.2022RT I, 17.12.2022, 401.01.2023

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 5 lõike 4 ning politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab tingimused teate kvalifitseerimisele hädaabiteateks, nõuded teate menetlemisele ja teenuse toimepidevusele ning reguleerib peamised toimingud, mida teate menetleja teeb teate menetlemise käigus.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) abiandja – Päästeameti, Kaitseväe, Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti ning nende lepingupartnerite üksused, keda Häirekeskus või Politsei- ja Piirivalveamet saadab välja abi andma;
[RT I, 22.06.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]
  2) lühisõnum – hädaabinumbrile 112 saadetud tasuta hädaabisõnum pääste-, politsei- või kiirabialase abi kutsumiseks;
[RT I, 01.07.2022, 3 - jõust. 04.07.2022]
  3) teade – Häirekeskusele või Politsei- ja Piirivalveametile edastatud informatsioon asjaoludest, mille puhul tuleb hinnata abi kiire väljasaatmise vajadust;
  4) teate menetleja – oma ülesannete kohaselt Häirekeskus ning Politsei- ja Piirivalveamet;
  5) tüüpjuhtum – abiandja vastutusvaldkonnas enamlevinud sündmuse kirjeldus;
  6) väljasõiduplaan – abiandja koostatud juhend teate menetlejale abiandja reageerimisvalmis üksuste väljasaatmiseks.

2. peatükk Teate menetlemine 

§ 3.   Teate menetlemise üldnõuded

  (1) Häirekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti teadete menetlemise sisekorra kinnitab vastava asutuse peadirektor. Koostaja kooskõlastab korra asjaomaste partneritega.

  (2) Teate ning abi- ja infoteadete käigus kogutud informatsiooni sisestab teate menetleja hädaabiteadete ning abi- ja infoteadete andmekogusse.
[RT I, 17.12.2022, 4 - jõust. 01.01.2023]

§ 4.   Teate vastuvõtmine

  (1) Häirekeskus võtab teatena vastu hädaabinumbrile 112 saabunud kõne või muul viisil saabunud teabe, sealhulgas lühisõnumi, koostalitlusvõimelise automaatse hädaabikõne (eCall-kõne) liiklusõnnetusse sattunud sõidukist ja automaatse tulekahjuteadete edastamise süsteemi kaudu saabunud tulekahjuteate, ning menetleb seda käesolevas määruses sätestatud korras.
[RT I, 01.07.2022, 3 - jõust. 04.07.2022]

  (2) Häirekeskus võtab hädaabinumbril 112 saabunud kõne vastu üldjuhul kümne sekundi jooksul ja alustab selle menetlemist.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet võtab viivitamata vastu talle vahetult saabunud ja politsei pädevuses oleva teate ning teeb käesolevas määruses sätestatud toimingud.

§ 5.   Abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine

  (1) Abivajaduse väljaselgitamiseks peab teate menetleja koguma andmed sündmuse, sündmuse asukoha, abivajajate arvu, nende terviseseisundi ja abivajadusest teataja kohta.

  (2) Abi väljasaatmiseks peab teate menetleja hindama ohtu tervisele, elule, varale ja keskkonnale. Ohu hindamisel kasutatakse Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti kinnitatud tüüpjuhtumeid ja juhiseid, et rakendada sündmuse lahendamiseks vajalikke meetmeid.

  (3) Teate menetleja peab üldjuhul ühe minuti jooksul välja selgitama ohu inimese tervisele või elule.

  (4) Hädaabiteatena käsitatakse teadet, mille korral selgub ohu hindamise tulemusel vajadus abi kohe välja saata.

  (5) Ohu hindamiseks kontrollib teate menetleja politsei pädevuses oleva teate menetlemise käigus andmeid teatega seotud isikute ja objektide tagaotsimise kohta oma pädevuse piires.

  (6) Teate menetlejal on õigus nõuda pääste-, politsei-, tervise- või muu valdkonna spetsialisti abi, kui abivajadust pole võimalik määrata tüüpjuhtumite põhjal ning tugineda abivajaduse määramisel spetsialisti hinnangule. Teate menetleja sisestab spetsialisti hinnangu hädaabiteadete ning abi- ja infoteadete andmekogusse.
[RT I, 17.12.2022, 4 - jõust. 01.01.2023]

  (7) Teate menetleja kasutab ohu hindamisel informatsiooni hankimiseks vajaduse korral täiendavaid asjakohaseid informatsiooniallikaid.

  (8) Häirekeskus edastab politsei pädevuses oleva teate ja kogutud andmed viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile edasiseks menetlemiseks.

  (9) Häirekeskus edastab merereostuse või merepiiri valvamisega seotud teate viivitamata Kaitseväele edasiseks menetlemiseks.
[RT I, 22.06.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]

§ 6.   Abi väljasaatmine

  (1) Häirekeskus saadab abi välja Päästeameti ja Terviseameti kinnitatud väljasõiduplaani või abiandja otsuse alusel.

  (2) Väljasõiduplaani kinnitaja tagab selle ajakohasuse.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet saadab välja politsei üksuseid ja vajaduse korral kiirabi vajavale sündmusele või Kaitseväe korralduse seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud juhul Kaitseväe laeva.
[RT I, 22.06.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Abi väljasaatmiseks edastab teate menetleja teatajalt abivajaduse väljaselgitamise ja ohu hindamise käigus kogutud andmed abiandjale. Teate menetleja teavitab abiandjat täiendava abi väljasaatmisest.

§ 7.   Teatega seotud toimingute lõpetamine

  (1) Häirekeskus lõpetab toimingud teatega pärast seda, kui ta on sisestanud teate ja sellele reageerimise kohta käiva olulise informatsiooni hädaabiteadete ning abi- ja infoteadete andmekogusse, viimane pääste- või kiirabisündmusele reageerinud abiandja on sündmuskohalt lahkunud või on vabanenud uue korralduse täitmiseks. Häirekeskus lõpetab toimingud käesoleva määruse § 5 lõikes 9 nimetatud Kaitseväe pädevuses oleva teatega pärast seda, kui ta on edastanud teate Kaitseväele edasiseks menetlemiseks.
[RT I, 17.12.2022, 4 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet lõpetab toimingud politsei pädevuses oleva teatega pärast seda, kui ta on sisestanud teate ja sellele reageerimise kohta käiva olulise informatsiooni hädaabiteadete ning abi- ja infoteadete andmekogusse, viimane politseiüksus on sündmuskohalt lahkunud ning teade on edastatud politsei infosüsteemi POLIS.
[RT I, 17.12.2022, 4 - jõust. 01.01.2023]

§ 8.   Informatsiooni vahetamine

  (1) Abiandja teavitab teate menetlejat sündmusele reageerimisest, kui informatsioon abi osutamise vajadusest on laekunud vahetult abiandjale.

  (2) Teate menetleja edastab teate menetlemise käigus teatavaks saanud informatsiooni oma pädevuse alusel neile riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustele ja avalik-õiguslikke ülesandeid täitvatele eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on õigustatud nimetatud informatsiooni saama seaduse või lepingu alusel. Teate menetleja edastab informatsiooni selle saaja antud kontaktandmetele.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet edastab Häirekeskusele informatsiooni kooskõlastatud avalike ürituste kohta, mis võivad suurendada Häirekeskuse poole pöördujate arvu, ja muu olulise informatsiooni kokkulepitud korra alusel.

  (4) Häirekeskus edastab Päästeametile informatsiooni automaatse tulekahjuteate edastamise süsteemi kaudu saabunud tulekahjuteate tühistamise teate kohta.

3. peatükk Hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded 

§ 9.   Hädaabiteadete menetlemise toimimine

  (1) Teate menetleja peab tagama hädaabiteadete menetlemise katkematult kogu ööpäeva.

  (2) Teate menetleja peab koostama hädaabiteate menetlemise teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ning töötama välja toimepidevust tagavad meetmed. Teate menetleja peab uuendama riskianalüüsi ja toimepidevuse tagamise meetmeid regulaarselt.

  (3) Teate menetleja peab rakendama hädaabiteate menetlemise teenuse toimepidevuse tagamise meetmeid.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10. - § 13. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2017. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json