Teksti suurus:

Töötervishoiuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.12.2022, 26

Töötervishoiuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 15.12.2022 nr 87

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 131 lõike 15 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib töötervishoiuteenuse osutamise korraldust.

§ 2.  Tööandja ülesanded töötervishoiuteenuse osutamise korraldamisel

  (1) Töötervishoiuteenuse osutamise korraldamisel võtab tööandja aluseks:
  1) töökeskkonna riskide hindamise tulemused, sealhulgas andmed selliste töökeskkonna ohutegurite kohta, millega töötaja oma töökohal kokku puutub;
  2) ettevõtte töötervishoiu olukorra viimase analüüsi tulemused;
  3) töötaja varasemad tervisekontrolli otsused;
  4) tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise andmed.

  (2) Tööandja esitab töötervishoiuarstile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed ning töötervishoiuarsti soovi korral lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed.

  (3) Tööandja konsulteerib töötervishoiuteenuse osutamise korraldamisel töötervishoiuarstiga ning töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavolinikuga või muu töötajate esindajaga.

§ 3.  Töötervishoiuarsti ülesanded ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimisel

  (1) Ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimisel töötervishoiuarst:
  1) annab hinnangu ettevõtte töötervishoiu olukorra kohta tervikuna;
  2) esitab tööandjale ettepanekud ettevõtte töötervishoiu olukorra parandamiseks, seahulgas töökeskkonna kohandamiseks, töötingimuste muutmiseks ja töötajate tervise edendamiseks.

  (2) Ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimiseks võtab töötervishoiuarst asjakohaste andmete olemasolu korral aluseks:
  1) töökeskkonna riskide hindamise tulemused;
  2) töötajate terviseandmed, sealhulgas tervisekontrolli tulemused, töötajate tööga seotud haigestumiste andmed, ajutise töövõimetuse andmed ja töötajate terviseseisundit kirjeldavate küsimustike andmed;
  3) tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimise andmed.

  (3) Töötervishoiuarst esitab tööandjale ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsi tulemused kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 4.  Töötaja tervisekontrolli tegemise kord

  (1) Töötaja tervisekontrolli tegemisel töötervishoiuarst:
  1) hindab töötaja terviseseisundit;
  2) hindab töökeskkonna ja töökorralduse sobivust töötajale;
  3) selgitab välja töötaja võimaliku tööst põhjustatud haigestumise või kutsehaigestumise.

  (2) Enne tervisekontrolli läbimist täidab töötaja lisas 1 esitatud tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ning kinnitab andmete õigsust allkirjaga.

  (3) Töötervishoiuarst, olles tutvunud töökeskkonna riskianalüüsiga, vajaduse korral töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega töökohal ning töötaja terviseandmetega, määrab vajalikud terviseuuringud ja analüüsid, kaasates vajaduse korral teisi eriarste või spetsialiste.

  (4) Töötervishoiuarst kannab tervisekontrolli kaardile terviseuuringute ja analüüside tulemused, otsuse töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta ning ettepanekud tööandjale ja töötajale.

  (5) Töötervishoiuarst teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute ja analüüside tulemused ning väljastab lisas 2 esitatud tervisekontrolli otsuse.

  (6) Töötervishoiuarst väljastab tööandjale lisas 2 esitatud terviskontrolli otsuse, milles esitab vajaduse korral ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks ja töötaja tervise edendamiseks.

§ 5.  Isikuandmete töötlemine

  Töötervishoiuarstil on töötervishoiuteenuse osutamise kavandamiseks ja osutamiseks õigus töödelda isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 41 sätestatud tingimustel ja korras.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määrus nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Tervisekontrolli kaart

Lisa 2 Tervisekontrolli otsus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json