Teksti suurus:

Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2012, 1

Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele1

Vastu võetud 16.01.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse „Teeseaduse” § 25 lõike 23 punkti 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

 (1) Liiklusohutusele avalduva mõju hindamine on strateegiline võrdlev analüüs selle kohta, kuidas uus tee või olemasoleva teedevõrgu olulised muudatused avaldavad mõju liiklusohutusele.

 (2) Liiklusohutusele avalduva mõju hindamine on kohustuslik Eestis asuvatel üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvatel teedel, kui kavandatakse uue tee ehitamist või olemasoleva teedevõrgu muutmist, millega kaasneb oluline mõju liiklusvoole. Teedevõrgu muutmine ei ole lisaradade juurdeehitamine või ristmike ümberehitamine. Oluliseks mõjuks liiklusvoole on mõju, kui sellega kaasneb tee ühel sõidurajal liiklusvoo kasv tipptunnil üle 30 protsendi.

§ 2. Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise korraldamine

 (1) Liiklusohutusele avalduva mõju hindamist korraldab Maanteeamet riigimaanteel ja valla- või linnavalitsus kohalikul teel.

 (2) Liiklusohutusele avalduva mõju hindamine viiakse läbi esialgsel planeerimisetapil enne projekti heakskiitmist, kui on teada tee paigutuse variantide põhilised võrreldavad geomeetrilised andmed, see tähendab enne uue tee paigutuse määramist sisalduva planeeringu jõustumist.

 (3) Olemasoleva teedevõrgu olulisel muutmisel viiakse liiklusohutusele avalduva mõju hindamine läbi uute liikluskorralduse põhimõtete koostamise raames.

 (4) Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise eesmärgiks ei ole tee paigutuse variantide järjestamine (pingeritta seadmine). Eeldatakse, et tee paigutuse valikul arvestatakse maksimaalselt liiklusohutust.

 (5) Tee paigutuse valikul hinnatakse liiklusohutusele avalduvat mõju. Hindamise tulemusel esitatakse kogu asjakohane teave, mis on vajalik tee paigutuse variantide tulude ja kulude analüüsiks.

§ 3. Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise kriteeriumid

 (1) Liiklusohutusele avalduva mõju hindamisel peab kirjeldama:
 1) probleemi olemust, kavandatava tegevuse eesmärki ja vajadust;
 2) praegust olukorda, sealhulgas inimeste surma ja vigastusega lõppenud liiklusõnnetuste andmestikku ja tagajärgi praeguse olukorra jätkumisel;
 3) uue tee paigutuste valikul võimalusi ohutuks liiklemiseks;
 4) kavandatud tee paigutuse variantide võrdlust, sealhulgas tulude ja kulude analüüsi;
 5) võimalikke erinevaid lahendusi.

 (2) Liiklusohutusele avalduva mõju hindamisel tuleb võtta arvesse:
 1) surmajuhtumite ja õnnetuste arvu ja nende vähendamise võimalusi võrreldes praeguse olukorraga;
 2) marsruutide valikut, liikluskorralduse põhimõtteid ja sõiduskeeme kõigi tee paigutuse variantide puhul;
 3) mahasõitude, ristumiste, samatasandiliste ristmike ja teiste teerajatiste võimalikku mõju olemasolevale teedevõrgule ja liiklusvoogude ümberjagunemisele;
 4) mõju liiklustingimustele ja liiklejate käitumisele, sealhulgas mõju erinevatele liiklejaterühmadele;
 5) liiklusvoogusid ja nende mahtusid oluliste liiklemisviiside ja sõidukiliikide kaupa;
 6) liikluse hooajalisust ja kliimatingimusi;
 7) piisava arvu turvaliste parklate olemasolu.

§ 4. Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise aruanne

  Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise aruanne peab sisaldama:
 1) lühiülevaadet kavandatavast tegevusest ja selle võimalikust mõjust liiklusohutusele;
 2) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise ja mõju prognoosi meetodi kirjeldust;
 3) paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud kirjeldusi koos selgitusega, kuidas § 3 lõikes 2 sätestatud asjaolusid on arvestatud;
 4) teavet, mis on vajalik kavandamisel olevate eri tee paigutuse variantide tulude ja kulude analüüsiks;
 5) liiklusohutusele avalduva mõju hindamisel kasutatud materjale;
 6) vajadusel muid asjaolusid.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ, maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler