Teksti suurus:

Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2012, 6

Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord

Vastu võetud 17.01.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 14 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ning teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord.

  (2) Määrus ei sätesta õppetööks vajalike teavikute hankimise finantseerimist.

§ 2.  Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teavik – mis tahes andmekandja, millele on talletatud informatsioon;
  2) rahvusteavik – eestikeelne, Eestis ilmunud muukeelne, välismaal ilmunud Eestit käsitlev ja/või eesti autoritega seotud teavik mis tahes andmekandjal;
  3) teadusinformatsioon – teadusliku sisuga informatsioon mis tahes andmekandjal;
  4) teadusraamatukogu pidaja – juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse või riigiasutus.

§ 3.  Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted

  (1) Teadus- ja arendustegevuseks vajaliku teadusinformatsiooni üleriigilise kättesaadavuse tagamiseks lähtutakse teadusraamatukogude kogude komplekteerimisel teadusraamatukogude ühtsest komplekteerimiskavast.

  (2) Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostavad ning teevad selle igal aastal 1. novembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile teatavaks teadusraamatukogud. Komplekteerimiskava koostamisele kaasatakse vajadusel teisi teadusinformatsiooni koguvaid või säilitavaid raamatukogusid.

  (3) Teadusraamatukogude ühtne komplekteerimiskava koostatakse, arvestades teadus- ja arendustegevuse valdkondi, tarbijate nõudlust, komplekteerimise järjepidevust ning teadusinformatsiooni kahetasandilist valikut:
  1) teadustööd toetaval tasandil – raamatukogu taotleb antud teadusvaldkonnas kogude vastavust teadustöö vajadustele;
  2) põhiinformatsiooni tasandil – raamatukogu taotleb antud teadusvaldkonnas kogude vastavust teadusvaldkonna tutvustamise ja määratlemise vajadustele.

§ 4.  Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimine

  (1) Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimist taotletakse haridus- ja teadusministri nimetatud teadusraamatukogudele.

  (2) Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimist taotletakse:
  1) teavikute jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks teadusraamatukogu sihtgrupi teadus- ja arendustegevuse vajadustele vastavate kogude kujundamiseks;
  2) elektroonilise teadusinformatsiooni hankimiseks, sealhulgas andmebaaside kasutuslitsentside ostmiseks;
  3) teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimiseks.

§ 5.  Teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimine

  (1) Teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimist võivad taotleda Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.

  (2) Rahvusteavikute hankimise finantseerimist taotletakse:
  1) rahvusteavikute, välja arvatud „Sundeksemplari seaduse” alusel laekuvate teavikute hankimiseks;
  2) jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks, mis on vajalik kogude terviklikkuse saavutamiseks.

§ 6.  Finantseerimise taotlemine

  (1) Finantseerimistaotluse, mis vormistatakse vastavalt käesoleva määruse lisale 1, esitab teadusraamatukogu pidaja.

  (2) Finantseerimistaotlusele lisatakse:
  1) komplekteerimiskava teadusvaldkondade kaupa koos prioriteetide äranäitamisega ja kohaga teadusraamatukogude ühtses komplekteerimiskavas;
  2) kulutuste põhjendus koos teiste finantseerimisallikate loeteluga.

  (3) Dokumendid esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile igal aastal 1. novembriks.

  (4) Teadusraamatukogudel on õigus esitada taotlusi elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete finantseerimiseks läbi MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi.

  (5) Finantseerimistaotlused vaatab läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 7.  Finantseerimise otsustamine

  (1) Teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust eraldatakse:
  1) 40 protsenti teadusraamatukogudele elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete finantseerimiseks;
  2) 5 protsenti teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimiseks;
  3) 27,5 protsenti Tallinna teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks;
  4) 27,5 protsenti Tartu teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud vahendid jaotatakse linnasiseselt teadusraamatukogude vahel proportsionaalselt järgmiselt:
  1) 40 protsenti teadusraamatukogu pidajale eelneval aastal eraldatud baasfinantseerimise mahu alusel;
  2) 30 protsenti teadusraamatukogu pidaja poolt teadusraamatukogule eelneval aastal eraldatud teadusinformatsiooni hankimise eraldise mahu alusel;
  3) 10 protsenti teadusraamatukogu pidaja üliõpilaste arvu alusel taotluse esitamise aasta 15. oktoobri seisuga;
  4) 10 protsenti teadusraamatukogu teavikute arvu alusel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  5) 10 protsenti teadusraamatukogu lugejate arvu alusel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga.

§ 8.  Finantseerimise otsus

  (1) Teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise otsuse kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

  (2) Käskkiri tehakse taotluse esitajale teatavaks 5 tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

§ 9.  Kulutuste aruanne

  Teadusraamatukogu pidajal on kohustus esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile aasta kulutuste aruanne vastavalt käesoleva määruse lisale 2 finantseerimise aastale järgneva aasta 15. veebruariks.

§ 10.  Finantseerimine 2012. aastal

  2012. aastal kaetakse käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulud programmi „E-teadusinfo” vahenditest.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 29. märtsi 2004. a määrus nr 19 „Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni ning arhiivraamatukogude rahvusteavikute hankimise finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord” (RT I, 15.12.2010, 9) tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa 1 Finantseerimistaotluse vorm

Lisa 2 Kuluaruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json