Teksti suurus:

Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2019, 6

Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord

Vastu võetud 17.01.2012 nr 2
RT I, 18.01.2012, 6
jõustumine 21.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2014RT I, 25.03.2014, 128.03.2014
19.06.2019RT I, 26.06.2019, 401.09.2019

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 14 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ning teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord.

  (2) Määrus ei sätesta õppetööks vajalike teavikute hankimise finantseerimist.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teadusraamatukogu – avalik-õigusliku ülikooli avalikku teenust osutav raamatukogu, mille ülesanne on teadusinformatsiooni kogumine, säilitamine, töötlemine ja kättesaadavaks tegemine, sealhulgas saab igal ülikoolil olla üks teadusraamatukogu;
  2) teavik – mis tahes andmekandja, millele on talletatud informatsioon;
  3) rahvusteavik – eestikeelne, Eestis ilmunud muukeelne, välismaal ilmunud Eestit käsitlev ja/või eesti autoritega seotud teavik mis tahes andmekandjal;
  4) teadusinformatsioon – teadusliku sisuga informatsioon mis tahes andmekandjal;
  5) teadusraamatukogu pidaja – avalik-õiguslik ülikool.
[RT I, 26.06.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]

§ 3.   Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted

  (1) Teadus- ja arendustegevuseks vajaliku teadusinformatsiooni üleriigilise kättesaadavuse tagamiseks lähtutakse teadusraamatukogude kogude komplekteerimisel teadusraamatukogude ühtsest komplekteerimiskavast.

  (2) Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostavad ning teevad selle igal aastal 1. novembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile teatavaks teadusraamatukogud. Komplekteerimiskava koostamisele kaasatakse vajadusel teisi teadusinformatsiooni koguvaid või säilitavaid raamatukogusid.

  (3) Teadusraamatukogude ühtne komplekteerimiskava koostatakse, arvestades teadus- ja arendustegevuse valdkondi, tarbijate nõudlust, komplekteerimise järjepidevust ning teadusinformatsiooni kahetasandilist valikut:
  1) teadustööd toetaval tasandil – raamatukogu taotleb antud teadusvaldkonnas kogude vastavust teadustöö vajadustele;
  2) põhiinformatsiooni tasandil – raamatukogu taotleb antud teadusvaldkonnas kogude vastavust teadusvaldkonna tutvustamise ja määratlemise vajadustele.

§ 4.   Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimine

  Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimist taotletakse:
  1) teavikute jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks teadusraamatukogu sihtgrupi teadus- ja arendustegevuse vajadustele vastavate kogude kujundamiseks;
  2) elektroonilise teadusinformatsiooni hankimiseks, sealhulgas andmebaaside kasutuslitsentside ostmiseks;
  3) teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimiseks.
[RT I, 26.06.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]

§ 5.   Teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimine

  (1) Teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimist võivad taotleda Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.

  (2) Rahvusteavikute hankimise finantseerimist taotletakse:
  1) rahvusteavikute, välja arvatud säilituseksemplari seaduse alusel laekuvate teavikute hankimiseks;
[RT I, 26.06.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]
  2) jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks, mis on vajalik kogude terviklikkuse saavutamiseks.

§ 6.   Finantseerimise taotlemine

  (1) Finantseerimistaotluse, mis vormistatakse vastavalt käesoleva määruse lisale 1, esitab teadusraamatukogu pidaja.

  (2) Finantseerimistaotlusele lisatakse:
  1) komplekteerimiskava teadusvaldkondade kaupa koos prioriteetide äranäitamisega ja kohaga teadusraamatukogude ühtses komplekteerimiskavas;
  2) kulutuste põhjendus koos teiste finantseerimisallikate loeteluga.

  (3) Dokumendid esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile igal aastal 1. novembriks.

  (4) Teadusraamatukogudel on õigus esitada taotlusi elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete finantseerimiseks läbi MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi.

  (5) Finantseerimistaotlused vaatab läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 7.   Finantseerimise otsustamine

  (1) Teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks riigieelarves ette nähtud vahendite kogumahust eraldatakse:
  1) 62,0 protsenti teadusraamatukogudele elektroonilise teadusinformatsiooni ühishangete finantseerimiseks;
  2) 2,8 protsenti teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimise finantseerimiseks;
  3) 17,6 protsenti Tallinna teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks;
  4) 17,6 protsenti Tartu teadusraamatukogudele teadusinformatsiooni hankimiseks.
[RT I, 25.03.2014, 1 - jõust. 28.03.2014]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud vahendid jaotatakse linnasiseselt teadusraamatukogude vahel proportsionaalselt järgmiselt:
  1) 40 protsenti teadusraamatukogu pidajale eelneval aastal eraldatud baasfinantseerimise mahu alusel;
  2) 30 protsenti teadusraamatukogu pidaja poolt teadusraamatukogule eelneval aastal eraldatud teadusinformatsiooni hankimise eraldise mahu alusel;
  3) 10 protsenti teadusraamatukogu pidaja üliõpilaste arvu alusel taotluse esitamise aasta 15. oktoobri seisuga;
  4) 10 protsenti teadusraamatukogu teavikute arvu alusel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  5) 10 protsenti teadusraamatukogu lugejate arvu alusel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga.

§ 8.   Finantseerimise otsus

  (1) Teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise otsuse kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

  (2) Käskkiri tehakse taotluse esitajale teatavaks 5 tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

§ 9.   Kulutuste aruanne

  Teadusraamatukogu pidajal on kohustus esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile aasta kulutuste aruanne vastavalt käesoleva määruse lisale 2 finantseerimise aastale järgneva aasta 15. veebruariks.

§ 10.   Finantseerimine 2012. aastal

  2012. aastal kaetakse käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulud programmi „E-teadusinfo” vahenditest.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Finantseerimistaotluse vorm

Lisa 2 Kuluaruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json