Teksti suurus:

Vereülekande tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2013, 8

Vereülekande tingimused ja kord

Vastu võetud 29.04.2005 nr 62
RTL 2005, 50, 704
jõustumine 15.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.02.2011RT I, 07.03.2011, 110.03.2011
11.01.2013RT I, 18.01.2013, 121.01.2013

Määrus kehtestatakse «Vereseaduse» § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Vereülekandega seonduvad dokumendid

  (1) Vereülekandega seonduvad dokumendid on verekaart, verepreparaadi tellimisleht, vereülekandeprotokoll ja vereülekande järgse reaktsiooni protokoll.

  (2) Lõikes 1 nimetatud dokumentide täitmisel lähtutakse „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 42 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetest.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

§ 2.   Verepreparaatide valimine ja vereülekande määramine

  (1) Verepreparaatide ülekandeks valimisel tuleb lähtuda:
  1) erütrotsüütidest valmistatud verepreparaatide puhul patsiendi ja doonori vere ABO-veregrupist, D-antigeeni määramisest erütrotsüütidel (edaspidi Rh(D) kuuluvus), erütrotsütaarsete antikehade sõeluuringust (edaspidi antikehade sõeluuring) ning patsiendi vere ja doonori vere sobivusuuringutest;
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]
  2) värskelt külmutatud plasma ja trombotsüütidest valmistatud verepreparaatide puhul patsendi ja doonori vere ABO-veregrupist ja Rh(D) kuuluvusest;
  3) krüopretsipitaadi puhul patsiendi ja doonori vere ABO-veregrupist.

  (2) Kui verepreparaatide ülekandeks valimisel ei saa lähtuda lõikes 1 sätestatust, tuleb lähtuda ülekantavate verepreparaatide immunohematoloogilisest sobivusest.

  (3) Enne verepreparaatide ülekannet tuleb:
  1) määrata patsiendi ABO veregrupp, Rh(D) kuuluvus ja teha antikehade sõeluuring;
  2) erütrotsüütidest valmistatud verepreparaatide ülekande puhul teha sobivusuuringud.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

  (4) Vajamineva verepreparaadi, selle hulga ja ülekande aja määrab arst, võttes arvesse patsiendi tervise seisundit ning kaasaegseid ravipõhimõtteid.

§ 3.   Autoloogsete verepreparaatide ülekande määramine
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

  (1) Patsiendile ei tohi määrata tema enda raviks eemaldatud verest valmistatud verepreparaatide ülekannet ehk autoloogset vereülekannet, kui tal esineb:
  1) tõsine südamehaigus;
  2) hepatiit B (välja arvatud immuunsete HBsAg negatiivsete isikute puhul);
  3) hepatiit C;
  4) HI-viiruse positiivsed nakkustekitajate markerid;
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]
  5) HTLV III;
  6) aktiivne bakteriaalne haigus.

  (2) Autoloogseks vereülekandeks valmistatud verepreparaate ei tohi kasutada teiste patsientide raviks.

  (3) Autoloogse vereülekande puhul peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile teavet järgmiste asjaolude kohta:
  1) vere loovutamise keelu võimalikkus ja põhjused, miks vere loovutamise protseduuri ei viida läbi juhul, kui on olemas oht isiku tervisele autoloogse vereloovutuse või verekomponentide loovutuse või autoloogse vereülekande käigus;
  2) võimalus, et autoloogsed verepreparaadid ei ole kavandatava vereülekande nõuete kohaselt piisavad;
  3) põhjused, miks kasutamata autoloogsed verepreparaadid visatakse ära ja neid ei kanta üle teistele patsientidele.
[RT I, 18.01.2013, 1 - jõust. 21.01.2013]

  (4) Autoloogse vereülekande puhul kinnitab patsient, et on saanud teavet lõikes 3 nimetatud asjaolude kohta.
[RT I, 18.01.2013, 1 - jõust. 21.01.2013]

§ 4.   Vereülekanne erakorralises situatsioonis abi osutamise korral

  (1) Erakorralises situatsioonis abi osutamise korral, kui immunohematoloogilistele uuringutele kuluv aeg ja patsiendi identifitseerimise vea tekkimise oht on minimeeritud, on lubatud teha kõik immunohematoloogilised uuringud ühest patsiendi vereproovist.

  (2) Kui patsiendi veres on määratud ABO-veregrupp, Rh(D) kuuluvus, tehtud antikehade sõeluuring ning vormistatud patsiendi verekaart, võib patsiendile sobivusuuringuteta üle kanda erütrotsüütide suspensiooni, arvestades vaid patsiendi vere ABO-veregruppi ja Rh(D) kuuluvust.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

  (3) Ilma patsiendi vere immunohematoloogiliste uuringuteta võib patsiendile üle kanda O Rh(D) negatiivset erütrotsüütide suspensiooni ja AB Rh(D) negatiivset värskelt külmutatud plasmat.

  (4) Lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul saadetakse koos verepreparaatide tellimislehega haigla verekabineti immunohematoloogiliste uuringute laborisse ka patsiendilt enne vereülekannet võetud vereproov. Enne vereülekannet tegemata jäänud immunohematoloogilised uuringud tehakse vereülekande tegemise ajal või pärast vereülekannet.

  (5) Kui patsiendi veres on identifitseeritud allo- või autoantikehad, on lubatud patsiendile üle kanda sobivat doonoriverd, mille antigeenne struktuur on teadmata, või sellise vere puudumisel sobimatut doonoriverd.

  (6) Massiivse vereülekande ajal, kui patsiendile on 24 tunni jooksul üle kantud rohkem erütrotsüütide suspensiooni kui tema ühele veremahule vastav kogus, ei pea sobivusuuringuid tegema.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

2. peatükk VEREÜLEKANDE-EELSED TOIMINGUD 

§ 5.   Patsiendilt vereproovi võtmine immunohematoloogilisteks uuringuteks

  (1) Pärast arstilt immunohematoloogiliste uuringute tegemiseks korralduse saamist täidab õde või bioanalüütik patsiendi verekaardi.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

  (2) [Kehtetu - RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

  (3) Õde või bioanalüütik identifitseerib enne vereproovi võtmist patsiendi, küsides temalt ta ees- ja perekonnanime ning sünniaega. Teadvuseta patsiendil kontrollib õde isikuandmeid randmepaelalt või mõnelt muult patsiendi identifitseerimiseks kasutatavalt vahendilt.

  (4) Pärast patsiendi identifitseerimist võtab õde või bioanalüütik vereproovi ja märgistab vereproovivõtu katsuti patsiendi juurest lahkumata.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

  (5) Erütrotsüütidest valmistatud verepreparaatide ülekandmise korral võtab õde või bioanalüütik uue vereproovi sobivusuuringute tegemiseks järgides lõigetes 1–4 sätestatud nõudeid.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

§ 6.   Verepreparaadi säilitamine ja väljastamine haigla verekabinetist

  (1) Verepreparaadid väljastatakse verekabinetist verepreparaatide tellimislehe alusel pärast nende ettevalmistamist ja vajalike uuringute tegemist.

  (2) Verepreparaat peab väljastamisel olema varustatud selle patsiendi andmetega, kellele verepreparaat väljastatakse.

  (3) Verepreparaatide säilitamine on lubatud ainult spetsiaalsetes alarmi ja temperatuurikontrolliga varustatud külmikutes.

  (4) Vereülekandeks ettevalmistatud verepreparaate transporditakse haiglasiseselt termokonteinerites, et tagada verepreparaatide temperatuuri säilimine ülekandeks vajalikes piirides.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

§ 7.   Vahetud vereülekande-eelsed toimingud

  (1) Pärast verepreparaatide saabumist haigla osakonda kontrollib õde visuaalselt verepreparaatide kvaliteeti. Õde kontrollib ka verepreparaatide aegumise kuupäeva ja vastavust tellimislehele ning patsiendi verekaardile kantud sobivusuuringute tulemusi.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

  (2) Õde täidab vereülekandeprotokolli ning kleebib verepreparaadi kotil oleva etiketi ärarebitava osa vereülekandeprotokolli.

  (3) Õde identifitseerib enne vereülekande alustamist patsiendi vastavalt §-s 5 sätestatule.

  (4) Erütrotsüütidest valmistatud verepreparaatide vereülekande puhul teeb õde vahetu ABO-veregrupi kontrolli patsiendi verest ja verepreparaadi kotisegmendist.

  (5) Arst hindab lõikes 4 nimetatud veregrupi kontrolli ja ülekantavate verepreparaatide vastavust dokumentatsioonile ning annab loa alustada vereülekannet.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

3. peatükk VEREPREPARAATIDE ÜLEKANDMINE JA PATSIENDI JÄLGIMINE 

§ 8.   Vereülekandesüsteemi valik

  (1) Erütrotsüütidest, plasmast ja trombotsüütidest valmistatud preparaatide ülekandeks kasutatakse spetsiaalset vereülekandesüsteemi, mis sisaldab filtrit mikroagregaatide eemaldamiseks.

  (2) Trombotsüütidest valmistatud verepreparaadi ülekanne tuleb alati teostada uue ülekandesüsteemiga.

  (3) Vastsündinute ja väikelaste vereülekande puhul tuleb kasutada spetsiaalseid lastele mõeldud ülekandesüsteeme, mis võimaldavad väga täpset doseerimist.

  (4) Ülekandesüsteemi on lubatud lisada ainult füsioloogilist lahust.

  (5) Vereülekandesüsteeme peab vahetama vähemalt iga 6 tunni möödumisel.

§ 9.   Verepreparaatide ülekandeks ettevalmistamine ja vereülekande ajad

  (1) Vereülekande efektiivsuse ja ohutuse tagamiseks peavad verepreparaadid enne ülekannet olema vastavalt verepreparaadi liigile sobivalt ette valmistatud, arvestades üldlevinud vereülekandepraktikat.

  (2) Erütrotsüütidest valmistatud verepreparaate ei pea üldjuhul enne ülekannet soojendama. Ülekannet tuleb alustada 30 minuti jooksul pärast külmikust välja võtmist ja ülekanne peab olema lõpetatud 4 tunni jooksul.

  (3) Erütrotsüütidest valmistatud vereprepraate tuleb soojendada 37 °C-ni selleks spetsiaalselt ettenähtud seadmes järgmistel juhtudel:
  1) massiivne vereülekanne;
  2) kui vereülekanne lapsele ületab 15 milliliitrit kilogrammi kehakaalu kohta tunnis;
  3) vereülekanne lootele või vastsündinule;
  4) vastsündinu verevahetus;
  5) patsiendil esinevad kliiniliselt olulised külma-aglutiniinid;
  6) patsient on alajahtunud.

  (4) Trombotsüütidest valmistatud verepreparaate tuleb enne ülekannet õrna loksutamise abil läbi segada. Ülekannet tuleb alustada kohe pärast verepreparaadi osakonda jõudmist ja see peab olema lõpetatud 30 minuti jooksul.

  (5) Külmutatud plasmapreparaadid peavad olema enne ülekannet spetsiaalses seadmes toatemperatuurini üles sulatatud. Sulatatud plasmapreparaadi ülekannet alustatakse 30 minuti jooksul pärast plasmapreparaadi ülessulamist ja parima hemostaatilise efekti saamiseks kantakse plasmapreparaat üle 20 minutiga. Plasmapreparaadi ülekanne ei või kesta üle 4 tunni.

  (6) Plasmapreparaadid tuleb soojendada 37 °C-ni järgmistel juhtudel:
  1) massiivne vereülekanne;
  2) kui vereülekanne lapsele ületab 15 milliliitrit kilogrammi kehakaalu kohta tunnis;
  3) vereülekanne lootele või vastsündinule;
  4) vastsündinu verevahetus;
  5) patsient on alajahtunud.

  (7) Krüopretsipiaat tuleb pärast sulatamist viivitamatult joana üle kanda.

  (8) Ravimite lisamine ülekantavatele verepreparaatidele ei ole lubatud.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

§ 10.   Patsiendi jälgimine vereülekande ajal ja selle järgselt

  (1) Enne vereülekande algust hindab õde patsiendi enesetunnet ja üldseisundit, fikseerides vereülekandeprotokollis patsiendi vereülekande-eelse kehatemperatuuri ja arteriaalse vererõhu.

  (2) Õde märgib vereülekandeprotokolli iga doosi ülekande alguse aja ning jälgib patsienti vereülekande ajal ja järel. Patsiendi terviseseisundi mis tahes kõrvalekalde korral peatab õde vereülekande ja teavitab viivitamatult arsti.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

  (3) Iga verepreparaadi doosi ülekande alguses tuleb patsienti 15 minuti jooksul pidevalt jälgida.

  (4) Vereülekannete korral, mis kestavad alla ühe tunni, tuleb kehatemperatuur ja vererõhk uuesti fikseerida vereülekandeprotokollis vereülekande lõppemisel. Üle ühe tunni kestvate vereülekannete korral fikseeritakse kehatemperatuur ja vererõhk iga tunni aja möödumisel ja vereülekande lõppemisel.

  (5) Vereülekande järgselt hindab õde patsiendi üldseisundit ning fikseerib vereülekandeprotokollis patsiendi kehatemperatuuri ja arteriaalse vererõhu ühe, kahe ja kolme tunni möödumisel vereülekande lõppemisest.

  (6) Vereülekande lõppemisel ja 24 tundi pärast vereülekande lõppemist märgib õde vereülekandeprotokolli patsiendilt eritunud uriini koguse ja värvuse.

  (7) Kui patsiendi jälgimise ajaline intervall ja jälgitavad parameetrid sobivad vereülekandeaegseks ja -järgseks jälgimiseks, võib õde jälgitavate parameetrite fikseerimiseks kasutada teisi patsiendi jälgimisel kasutatavaid haigusloo osi.
[RT I, 07.03.2011, 1 - jõust. 10.03.2011]

§ 11.   Vereülekande jääkide säilitamine

  Erütrotsüütidest valmistatud verepreparaatide ülekandesüsteemi ja verepreparaadi kotti tuleb pärast ülekande lõppemist säilitada suletuna 72 tundi külmikus +2 – +6 °C juures.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json