Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2007. a määruse nr 34 „Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2013, 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2007. a määruse nr 34 „Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord” muutmine

Vastu võetud 14.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 68 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2007. a määruses nr 34 „Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuse maksumuse määramise kord”;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev kord reguleerib ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramist.

(2) Korra järgimine on kohustuslik kõigile elektrienergia edastamise, jaotamise või müügiga tegelevatele ettevõtjatele.”;

3) paragrahvi 4 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata või võrgu- või elektrilepingus (edaspidi leping) määramata viisil elektrienergia ja võrguteenuse tarbimise korral arvutab ettevõtja ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogused ja võrguteenuste mahu järgmiste näitajate alusel:
1) teostatud mõõtmiste tulemused;
2) elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisgraafikud;
3) võrguühenduse lubatud kasutusvõimsuse ja ajaperioodi tundides korrutis;
4) lõikes 2 esitatud valemid;
5) lõikes 3 esitatud kasutatava juhtme ristlõike pindalale vastav elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht.

(2) Kui võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme nimivool on ettevõtja ja tarbija vahel kokku lepitud või kui tuvastatakse, et võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme nimivool on kokkulepitust suurem, arvutatakse ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht järgmiste valemite abil:

1) 3-faasilise võrguühenduse korral

kus:
E – ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht kilovatt-tundides;
U – 0,380 kV pingesüsteemi 3×380 V korral või 0,220 kV pingesüsteemi 3×220 V korral, kui ei ole kokku lepitud teistsugust pinget;
I – kaitseseadme nimivool amprites;
t – periood tundides.

2) 1-faasilise võrguühenduse korral

kus:
E – ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht kilovatt-tundides;
U – 0,220 kV, kui ei ole kokku lepitud teistsugust pinget;
I – kaitseseadme nimivool amprites;
t – periood tundides.

(3) Kui võrguühenduse läbilaskevõimet määrav kaitseseade puudub, määrab ettevõtja ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu kasutatava juhtme ristlõike pindala alusel järgmiselt:
1) 1000 kWh juhtme ristlõike 1 mm2 kohta kuus ühefaasilise ühenduse korral;
2) 3000 kWh juhtme ristlõike 1 mm2 kohta kuus kolmefaasilise ühenduse korral.”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Elektrienergia ja võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise aega arvestab ettevõtja lepingu sõlmimise päevast või mõõtesüsteemi eelmisest kontrollimisest kuni ebaseadusliku tarbimise tuvastamise päevani, kuid see aeg ei ole pikem kui üks aasta.

(5) Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu määramisel käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud korras loetakse ööpäevaseks elektrienergia ja võrguteenuste kasutusajaks mitte rohkem kui 14,4 tundi.”;

5) paragrahvi 5 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramine

(1) Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumus määratakse:
1) käesoleva määruse §-s 4 sätestatud viisil arvestatud koguste kohta, millest on maha arvatud arvestusperioodi jooksul nõuetekohase mõõteseadmega mõõdetud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht;
2) võrguteenuste osas ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva võrgutasu põhitariifi järgi. Võrguteenuste põhitariif määratakse ebaseadusliku tarbimise ühenduspunkti asukoha põhiselt võrguettevõtja võrguga;
3) elektrienergia osas kuni 31. detsembrini 2012 – ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia hinnakirja põhitariifi alusel;
4) elektrienergia osas alates 1. jaanuarist 2013 – ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinna alusel;
5) elektrienergia osas alates 1. jaanuarist 2013 – viimase teadaoleva kehtiva üldteenuse hinna alusel, kui ebaseadusliku tarbimise maksumuse määramise ajaks ei ole elektrienergia ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva üldteenuse hind teada.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json