Teksti suurus:

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2013, 17

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 15.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 alusel ja kooskõlas riigi õigusabi seaduse § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.

§ 1.  Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruses nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” (RTL 2008, 66, 934) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekstis asendatakse sõnad „(lisad 1–102)“ sõnadega „(lisad 1–105)“;

2) määruse lisad 17, 46 ja 67 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisad 33, 34, 55, 80, 81 ja 82 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määrust täiendatakse lisadega 103–105 (lisatud).

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse alates 2013. aasta 1. jaanuarist.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 33 Jälitustoimingu loa tähtaja pikendamise taotlus

Lisa 34 Jälitustoimingu taotlus

Lisa 55 Jälitustoimingu protokoll

Lisa 80 Jälitustoimingu luba

Lisa 81 Jälitustoimingust teavitamata jätmise luba

Lisa 82 Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamata jätmise luba

Lisa 103 Jälitustoimingust teavitamata jätmise tähtaja pikendamise taotlus

Lisa 104 Sideettevõtjalt andmete nõudmise luba

Lisa 105 Sideettevõtjalt saadud andmete protokoll

/otsingu_soovitused.json