Teksti suurus:

Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2017, 2

Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded

Vastu võetud 16.01.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 5, § 110 lõike 12 ning § 224 lõike 13 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse viisataotluse ja viisaga määratud viibimisaja pikendamise taotluse menetluses, tähtajalise elamisloa taotluse ja tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse menetluses ning lühiajalise töötamise registreerimise taotluse menetluses:
  1) välismaalaste seaduse tähenduses iduettevõtte (edaspidi iduettevõte) määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord;
  2) iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamiseks esitavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded.

§ 2.   Iduettevõttena määratlemine

  (1) Kui välismaalane taotleb viisat või viisaga määratud viibimisaja pikendamist seoses iduettevõtlusega, peab haldusorgan hindama enne viisa või viibimisaja pikendamise suhtes otsuse tegemist, kas tegemist on iduettevõttega välismaalaste seaduse tähenduses.

  (2) Kui välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks iduettevõttes või tähtajalist elamisluba ettevõtluseks seoses iduettevõtlusega või nende pikendamist, peab haldusorgan hindama enne tähtajalise elamisloa taotluse suhtes otsuse tegemist, kas tegemist on iduettevõttega välismaalaste seaduse tähenduses.

  (3) Kui tööandja taotleb lühiajalise töötamise registreerimist välismaalase töötamiseks iduettevõttes, peab haldusorgan hindama enne lühiajalise töötamise registreerimise suhtes otsuse tegemist, kas tegemist on iduettevõttega välismaalaste seaduse tähenduses.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud asjaolu hindamiseks moodustatakse haldusorgani juurde eksperdikomisjon. Eksperdikomisjon käesoleva määruse tähenduses on siseministri moodustatud komisjon, mille ülesandeks on viisataotluse, viisaga määratud viibimisaja pikendamise taotluse, tähtajalise elamisloa taotluse ja tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse ning lühiajalise töötamise registreerimise haldusmenetluses arvamuse andmine, kas tegemist on iduettevõttega välismaalaste seaduse tähenduses.

§ 3.   Taotluse esitamine

  Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1–3 nimetatud juhul iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamiseks esitab välismaalane, tööandja või tööandja esindaja (edaspidi taotleja) haldusorganile taotluse elektroonilises keskkonnas (edaspidi taotlus).

§ 4.   Taotluse täitmise nõuded

  (1) Taotlus peab olema täidetud üheselt mõistetavalt eesti, inglise või vene keeles. Taotluses peavad olema esitatud kõik ettenähtud andmed.

  (2) Kui sama iduettevõttega on seotud mitu välismaalast, kes taotlevad viisat, viisaga määratud viibimisaja pikendamist, tähtajalist elamisluba ettevõtluseks või selle pikendamist seoses iduettevõtlusega, esitatakse iduettevõtte kohta ühine taotlus.

  (3) Taotluses kirjutatakse isiku nimi vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.

§ 5.   Taotluses esitatavad andmed

  (1) Taotluses esitatakse taotleja kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sugu;
  4) Eesti isikukood või sünniaeg ja sünnikoht;
  5) kodakondsus või kodakondsused;
  6) kontaktandmed, sealhulgas aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

  (2) Taotluses esitatakse iduettevõtte kohta järgmised andmed:
  1) iduettevõtte nimi ja registrikood, kui see on olemas, ning asukohariik;
  2) andmed ärimudeli ja iduettevõtte kohta.

  (3) Taotluses esitatakse iduettevõtte omanike kohta järgmised andmed, välja arvatud, kui need kattuvad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetega:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sugu;
  4) Eesti isikukood või sünniaeg ja sünnikoht;
  5) kodakondsus või kodakondsused;
  6) kontaktandmed, sealhulgas aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

  (4) Taotleja peab esitama haldusorgani nimel tegutseva eksperdikomisjoni nõudmisel käesolevas paragrahvis nimetamata andmeid ja tõendeid, mida eksperdikomisjon vajab arvamuse, kas tegemist on iduettevõttega, andmiseks.

§ 6.   Taotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Eksperdikomisjon annab haldusorganile arvamuse, kas tegemist on iduettevõttega, kümne tööpäeva jooksul pärast taotlejalt kõigi nõutud andmete ja tõendite saamist.

  (2) Eksperdikomisjoni antud arvamus tehakse taotlejale teatavaks e-posti teel või muul sobival viisil.

§ 7.   Eksperdikomisjoni arvamuse arvestamine

  (1) Haldusorgan võib lähtuda viisa või viisaga määratud viibimisaja pikendamise taotluse, tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotluse ning lühiajalise töötamise registreerimise taotluse suhtes otsuse tegemisel eksperdikomisjoni arvamusest viie aasta jooksul selle andmise päevast arvates.

  (2) Eksperdikomisjon annab haldusorganile uue arvamuse enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega, kui:
  1) viisat või tähtajalist elamisluba ettevõtluseks seoses iduettevõtlusega taotleb välismaalane, kes ei olnud eksperdikomisjoni arvamuse andmise hetkel iduettevõttes omanik ning kelle andmeid taotluses ei esitatud;
  2) haldusorgan uuendab haldusmenetluse;
  3) viisa või viisaga määratud viibimisaja pikendamise taotluse, tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotluse ning lühiajalise töötamise registreerimise taotluse menetluse käigus tekib põhjendatud kahtlus, et varasemalt muu viisa- või elamisloamenetluse käigus iduettevõttena määratletud ettevõte ei vasta iduettevõtte määratlusele;
  4) haldusorgan teostab järelevalvet Eestis ajutise viibimise, Eestis elamise ja Eestis töötamise seadusliku aluse omamise aluseks olevate asjaolude jätkuva täidetuse üle.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–4 nimetatud juhul esitab välismaalane või iduettevõte käesolevas määruse §-s 5 nimetatud andmed elektroonilise keskkonna kaudu.

§ 8.   Eksperdikomisjoni arvamuse muutmine

  (1) Eksperdikomisjon muudab iduettevõtte suhtes antud arvamust, kui ilmnevad asjaolud, mis oleksid välistanud või välistavad äriühingule kuuluva majandusüksuse määratlemise iduettevõttena.

  (2) Asjaolu, et eksperdikomisjon on muutnud iduettevõtte suhtes esitatud arvamust, tehakse asjassepuutuvale iduettevõttele või isikule teatavaks e-posti teel või muul sobival viisil.

§ 9.   Eksperdikomisjoni arvamuse vajalikkuse erisus

  (1) Käesoleva määruse lisas kehtestatakse loetelu programmidest, milles osalemiseks võib haldusorgan anda iduettevõtlusega tegelevale välismaalasele viisa või pikendada viisaga määratud viibimisaega ilma eksperdikomisjoni arvamuseta.

  (2) Välismaalasele võib anda viisa või pikendada viisaga määratud viibimisaega, anda tähtajaline elamisluba või seda pikendada või registreerida välismaalase lühiajaline töötamine ilma eksperdikomisjoni arvamuseta, kui asjassepuutuv iduettevõte on varasemalt muu viisa- või elamisloamenetluse käigus määratletud iduettevõttena, arvestades käesoleva määruse §-des 7 ja 8 sätestatud erisusi.

  (3) Välismaalasele võib anda viisa või pikendada viisaga määratud viibimisaega, anda tähtajalise elamisloa või seda pikendada või registreerida välismaalase lühiajalise töötamise ilma eksperdikomisjoni arvamuseta, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Programmid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json