Teksti suurus:

Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2019, 1

Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud

Vastu võetud 14.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 63 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õigustatud huvi korral rahvastikuregistris andmete väljastamise eest rahvastikuregistri volitatud töötlejale makstavad tasud.

§ 2.  Määruses kasutatavad terminid

  Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) baasivõrdlus – juurdepääsu taotleja (edaspidi andmesaaja) poolt volitatud töötlejale üle antud andmete võrdlus rahvastikuregistri andmetega ja erinevuste protokolli koostamine või andmetes kokkulepitud ajavahemiku jooksul toimunud muudatuste üleandmine;
  2) kirje – ühe isiku andmed rahvastikuregistris;
  3) kumulatiivne liitmine – liidetavate summeerimine, kus uus liidetav lisatakse eelmiste liidetavate summale;
  4) offline andmeteenus – rahvastikuregistrist 50 või enama kirje väljastamine mitteautomatiseeritult;
  5) online andmeteenus – rahvastikuregistrist andmete väljastamine automatiseeritult andmesidevõrgu vahendusel;
  6) päring – andmesaaja pöördumine rahvastikuregistrist andmete väljastamiseks;
  7) valim – andmesaaja koostatud 50 või enama kirje väljavõte rahvastikuregistri andmetest etteantud tingimuste alusel;
  8) üksikandmete andmeteenus – vähema kui 50 kirje väljastamine mitteautomatiseeritult.

§ 3.  Online andmeteenuse tasu

  (1) Online andmeteenuse tasu koosneb kuutasust ja kirjete väljastamise tasust.

  (2) Online andmeteenuse kuutasu on 20,00 eurot.

  (3) Kuni 10 000 kirje väljastamise puhul on ühe kirje väljastamise tasu 0,20 eurot.

  (4) Enam kui 10 000 kirje väljastamise korral rakendatakse alates 10 001. kirjest ühe kirje väljastamise tasule sooduskoefitsient 0,05. Tasu arvestatakse kumulatiivselt liitmisega.

§ 4.  Offline andmeteenuse tasu

  (1) Offline andmeteenuse tasu koosneb päringu töötlemise tasust ja kirjete väljastamise tasust.

  (2) Offline andmeteenuse päringu töötlemise tasu on 20,00 eurot.

  (3) Kuni 10 000 kirje väljastamise puhul on ühe kirje väljastamise tasu 0,20 eurot.

  (4) Enam kui 10 000 kirje väljastamisel rakendatakse alates 10 001. kirjest ühe kirje väljastamise tasule sooduskoefitsient 0,05. Tasu arvestatakse kumulatiivselt liitmisega.

  (5) Kui baasivõrdluse käigus selgub, et volitatud töötlejale üle antud andmed ei vasta etteantud vormile, tasutakse andmete töötlemise eest veel käesoleva määruse §-s 6 nimetatud tasu.

  (6) Kui valimite koostamiseks on vaja luua uus programmikood või muuta olemasolev päringu tunnustele sobivaks, lisandub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasule käesoleva määruse §-s 6 nimetatud tasu.

§ 5.  Üksikandmete andmeteenuse tasu

  (1) Üksikandmete andmeteenuse puhul on ühe kirje väljastamise tasu 5,00 eurot.

  (2) Üksikandmete andmeteenuse korral küsitakse isikult, kelle andmete väljastamist on taotletud, nõusolek tema andmete väljastamiseks või edastatakse sellele isikule andmesaaja andmed rahvastikuregistri seaduse § 54 lõike 4 alusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu makstakse ka juhul, kui üksikandmete väljastamisest keeldutakse või rahvastikuregistris päringus soovitud andmeid ei ole.

§ 6.  Lisatööde tasu

  Andmete väljastamiseks tehtavate lisatööde tasu on 65,00 eurot tunnis.

§ 7.  Postiteenuse tasu

  Dokumentide edastamisel tähtkirjaga lisandub postikulu universaalse postiteenuse osutaja kehtiva hinnakirja kohaselt.

§ 8.  Enne määruse jõustumist esitatud päringute eest tasumine

  Päringule, mis on esitatud enne määruse jõustumist, kohaldatakse päringu esitamise ajal kehtinud tasusid.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json