Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2019, 18

Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded

Vastu võetud 16.01.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Ehitusprojekti ekspertiisi üldnõuded

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse maaparandussüsteemi ehitusprojekti (edaspidi ehitusprojekt) kui terviku vastavust maaparandusseaduse § 18 lõike 1 nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti vastavust õigusaktidele, keskkonnasäästlikule ja põhjendatud lahendusele ning projekteerimise ja ehitamise heale tavale, või ehitusprojekti osa vastavust nimetatud nõuetele koosmõjus ehitusprojekti kui tervikuga.

  (2) Ehitusprojekti ekspertiis tehakse ehitusprojektile, mille järgi kavatsetakse ehitada, ehitatakse või on ehitatud.

  (3) Ehitusprojekti ekspertiisi tegev isik (edaspidi ekspert) kontrollib ehitusprojekti nõuetekohasust ehitusprojekti analüüsimise ja vajadusel maaparandussüsteemi vaatlemise või mõõtmise teel.

  (4) Ehitusprojekti ekspertiisi tegija edastab ehitusprojekti ekspertiisi tellijale esimesel võimalusel selle maaparandusseaduse § 36 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava vastutava spetsialisti andmed, kes teeb asjaomase ehitusprojekti ekspertiisi ise või kes kontrollib või juhib selle tegemist.

§ 2.  Ehitusprojekti ekspertiisi tegemiseks esitatavad dokumendid ja andmed

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisi tellija esitab ehitusprojekti ekspertiisi tegijale ehitusprojekti koos asjakohaste andmete ja dokumentidega.

  (2) Ehitusprojekti ekspertiisi tellija esitab ehitusprojekti ekspertiisi tegijale vajaduse korral ehitusprojekti kohta lisaküsimusi, millele ta soovib ekspertiisi tulemusel vastust saada.

§ 3.  Ehitusprojekti ekspertiisi tulemus

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisi tulemusena koostatakse ehitusprojekti ekspertiisiakt, milles kajastatakse lähteandmed, ehitusprojekti nõuetekohasuse kontrollimise tulemused ja tehtud järeldused.

  (2) Ehitusprojekti ekspertiisiaktis esitatakse:
  1) ehitusprojekti ekspertiisi tegija andmed, sealhulgas vastutava spetsialisti andmed;
  2) ehitusprojekti ekspertiisi objektiks oleva ehitusprojekti number ja nimetus;
  3) ehitusprojektis käsitletud maaparandussüsteemi lühikirjeldus;
  4) ehitusprojekti koostaja ning maaparandussüsteemi ehitamise või kasutamise ajal tehtud ekspertiisi korral lisaks ehitaja ja omanikujärelevalve tegija andmed;
  5) maaparandussüsteemi vaatlemise tulemused;
  6) maaparandussüsteemi mõõtmise tulemused;
  7) andmed selle kohta, et ehitusprojekt vastab projekteerimistingimustele;
  8) andmed selle kohta, et ehitusprojekt vastab selle koostamiseks tehtud uurimistööle ja teistele ehitusprojekti koostamiseks vajalikele andmetele;
  9) andmed selle kohta, et ehitusprojekt vastab maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele ja ehitusprojekti nõuetele;
  10) andmed selle kohta, et ehitusprojekt vastab maaparandusseaduse §-s 5 sätestatud nõuetele;
  11) märkused ehitusprojekti nõuetele mittevastavuse, vastuolulisuse või ebamõistlikkuse kohta koos võimaliku lahendusettepanekuga;
  12) hinnang selle kohta, kas ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ja kas selle järgi on võimalik ehitada nõuetekohane maaparandusehitis;
  13) ehitusprojekti muutmise või täiendamise ettepanekud;
  14) ehitusprojekti ekspertiisi tegemise käigus kogutud tõendid.

§ 4.  Nõuded ehitusprojekti ekspertiisiakti vormistusele

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisiakt peab olema koostatud selliselt, et see on vastuoludeta ning spetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav.

  (2) Ehitusprojekti ekspertiisiakti sissejuhatuses märgitakse:
  1) ehitusprojekti ekspertiisi nimetus ja number;
  2) ehitusprojekti ekspertiisi objektiks oleva maaparandussüsteemi kood;
  3) ehitusprojekti ekspertiisi tellija nimi ja kontaktandmed;
  4) ehitusprojekti ekspertiisi tegija nimi, registrikood, maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu kood ja kontaktandmed;
  5) ehitusprojekti ekspertiisiakti koostanud eksperdi ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  6) ehitusprojekti ekspertiisi tegemist kontrollinud või juhtinud vastutava spetsialisti nimi ja allkiri;
  7) ehitusprojekti ekspertiisiakti allkirjastamise kuupäev.

  (3) Ehitusprojekti ekspertiisiakti igal lehel, sealhulgas joonisel, tabelil, graafikul ja muul sellisel osal, peavad olema vähemalt:
  1) ehitusprojekti ekspertiisi vastutava spetsialisti nimi ja allkiri;
  2) ehitusprojekti ekspertiisiakti lehe allkirjastamise kuupäev;
  3) lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.

  (4) Ehitusprojekti ekspertiisiakti digitaalse vormistamise korral peab digitaalne ekspertiisiakt olema loetav vabavara abil ning digitaalallkirjastatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses sätestatud korras.

  (5) Digitaalne ehitusprojekti ekspertiisiakt ei tohi sisaldada muutuvaid osi.

  (6) Digitaalset ehitusprojekti ekspertiisiakti võib krüpteerida üksnes üleandmiseks pädevale asutusele ja viisil, mis võimaldab pädeval asutusel seda dekrüpteerida.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Enne 2019. aasta 1. jaanuari alustatud ehitusprojekti ekspertiisi võib lõpule viia nimetatud kuupäevani kehtinud nõuete kohaselt.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json