Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2022, 1

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 13.01.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse §-de 57 ja 58 ning § 60 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumise ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise tingimused ja rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumid”;

2) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv „2580” arvuga „2660”;

3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 3–7 nimetatud isiku eest on 1275 eurot kalendriaastas. Kui sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 56 lõikes 3 nimetatud rehabilitatsiooniprogrammi alusel, on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus 1800 eurot kalendriaastas.”;

4) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus sotsiaalhoolekande seaduse § 59 lõike 1 punktides 3, 4 ja 9 nimetatud isiku eest, kellel on psüühikahäire, on 4300 eurot kalendriaastas.”;

5) paragrahvi 3 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

7) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.  Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 1 punkte 2–6 rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 7 jõustub 1. aprillil 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind (hinnad alates 01.01.2022)

Lisa 2 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind (hinnad alates 01.04.2022)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json