Teksti suurus:

Reisiparvlaevade eripüstuvusnõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2022, 8

Reisiparvlaevade eripüstuvusnõuded1

Vastu võetud 11.08.2005 nr 90
RTL 2005, 90, 1344
jõustumine 21.08.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2022RT I, 18.01.2022, 321.01.2022

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 172 lõike 6 alusel.
[RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrust kohaldatakse sõltumata lipuriigist reisiparvlaeva suhtes, mis sooritab rahvusvahelisi regulaarreise Eesti sadamasse või Eesti sadamast.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) SOLAS konventsioon – 1974. aasta «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» ning selle konventsiooni kehtivad protokollid ning muudatused;
  2) uus reisiparvlaev – reisiparvlaev, mille kiil pandi maha või mis oli sarnases ehitusjärgus 1. oktoobril 2004. aastal või pärast seda kuupäeva;
  3) olemasolev reisiparvlaev – reisiparvlaev, mis ei ole uus laev;
  4) Stockholmi kokkulepe – 28. veebruaril 1996 Stockholmis SOLAS 95 konverentsi poolt sõlmitud kokkulepe 29. novembril 1995. aastal vastuvõetud 14. resolutsiooni «Ro-ro reisilaevade täpsemaid püstuvusnõudeid käsitlevad piirkondlikud kokkulepped» kohaselt;
  5) oluline lainekõrgus – konkreetsel ajavahemikul täheldatud lainekõrguste kõrgeima kolmandiku keskmine kõrgus. Olulise lainekõrguse väärtused on need, mis aastas tõenäoliselt ei ületata rohkem kui 10%.

§ 3.   Merepiirkonnad

  (1) Transpordiamet koostab nimekirja merepiirkondadest, mida Eesti sadamaid külastavad regulaarreise sooritavad reisiparvlaevad läbivad ja kus on märgitud merepiirkondade olulised lainekõrgused.
[RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

  (2) Merepiirkonnad ja merepiirkondade olulised lainekõrgused laevaliini mõlemas otsas määratletakse laevaliini kummaski otsas oleva Euroopa Liidu liikmesriigi (edaspidi liikmesriik) või vajaduse ja võimaluse korral liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelise lepinguga, arvestades Stockholmi kokkuleppe I lisa nõudeid. Kui laevaliin läbib rohkem kui üht merepiirkonda, peab reisiparvlaev vastama eripüstuvusnõuetele, mis vastavad läbitavate merepiirkondade suurimale olulisele lainekõrgusele.

  (3) Transpordiamet esitab merepiirkondade nimekirja Euroopa Komisjonile ja avaldab selle oma veebilehel. Transpordiamet teavitab Euroopa Komisjoni veebilehe aadressist, kus merepiirkondade nimekiri on avaldatud, samuti merepiirkondade nimekirja muudatustest ja muudatuste põhjustest.
[RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

§ 4.   Eripüstuvusnõuded

  (1) Vaatamata SOLAS konventsiooni reegli II-I/B/8 (1990. aasta muudatustega) nõuete kohaldamisele, mis on seotud veekindlate vaheseinte ja püstuvusega, peavad reisiparvlaevad vastama Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiivi 2003/25/EÜ ro-ro reisiparvlaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta (ELT L 123, 17.05.2003, lk 22–41) I lisas (edaspidi direktiivi 2003/25/EÜ I lisa) sätestatud eripüstuvusnõuetele.
[RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

  (2) Reisiparvlaeva suhtes, mis sõidab merepiirkonnas, kus oluline lainekõrgus on 1,5 m või väiksem, loetakse vastavust SOLAS konventsiooni reeglile II-I/B/8 (1990. aasta muudatustega) võrdväärseks Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiivi 2003/25/EÜ I lisas sätestatud eripüstuvusnõuetega.

  (3) Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiivi 2003/25/EÜ I lisa kohaldamisel tuleb kasutada sama direktiivi II lisas sätestatud juhendit, kui see on praktiliselt võimalik ja kooskõlas reisiparvlaeva projektiga.

§ 5.   Kanne eripüstuvusnõuetele vastavuse kohta

  (1) Reisiparvlaeva eripüstuvusnõuetele vastavuse kohta teeb Transpordiamet kande reisiparvlaeva reisijateveo tunnistusele või reisilaeva ohutuse tunnistusele. Kandes märgitakse, millise olulise lainekõrguseni reisiparvlaev vastab eripüstuvusnõuetele. Kanne kehtib seni kuni reisiparvlaev sõidab merepiirkonnas, kus on sama või väiksem oluline lainekõrgus.
[RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

§ 6.   Hooajaline ja lühiajaline kasutus

  (1) Kui aastaringseid regulaarreise korraldav reeder soovib laevaliinil ajutiselt kasutusele võtta täiendavaid reisiparvlaevu, peab ta sellest teatama külastusriigi pädevale asutusele hiljemalt üks kuu enne sellel regulaarreisil täiendavate reisparvlaevade kasutuselevõttu. Kui täiendav reisiparvlaev tuleb kasutusele võtta ettenägemata asjaolude tõttu regulaarreiside jätkumise tagamiseks, kohaldatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud korda.

  (2) Kui reeder soovib korralda regulaarreise hooajaliselt kuni kuue kuu jooksul aastas, teatab ta sellest külastusriigi pädevale asutusele hiljemalt kolm kuud enne regulaarreiside algust.

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud hooajalised regulaarreisid toimuvad tingimustes, mille puhul oluline lainekõrgus on väiksem kui sellele merepiirkonnale aastaringseks regulaarreisideks kehtestatud oluline lainekõrgus, võib pädev asutus tekil oleva vee taseme kindlaksmääramisel kohaldada Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiivi 2003/25/EÜ I lisas sätestatud eripüstuvusnõuedeid, kasutades selle hooaja olulist lainekõrgust. Hooaja suhtes kohaldatav oluline lainekõrgus lepitakse kokku Transpordiameti ja laevaliini sihtpunktis oleva liikmesriigi pädeva asutuse või vajaduse või võimaluse korral kolmanda riigi pädeva asutuse vahel.
[RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

  (4) Kui Transpordiamet ja laevaliini sihtpunktis oleva liikmesriigi pädev asutus on lõigetes 1 ja 2 nimetatud regulaarreisidega nõustunud, peab sellel reisiparvlaeval olema tunnistus eripüstuvusnõuetele vastavuse kohta.
[RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

§ 7.   Eripüstuvusnõuete kohaldamine

  (1) Uus reisiparvlaev peab vastama Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiivi 2003/25/EÜ I lisas sätestatud eripüstuvusnõuetele.

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

  (4) Käesoleva paragrahvi kohaldamine ei piira «Meresõiduohutuse seaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud korra kohaldamist.


1 Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 2003/25/EÜ ro-ro reisiparvlaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta (ELT L 123, 17.05.2003, lk 22–41), muudetud komisjoni direktiiviga 2005/12/EÜ (ELT L 48, 19.2.2005, lk 19–27), Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) määrusega nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) määrusega 2019/1243 (ELT L 198, 25.7.2019, lk 241–344).
[RT I, 18.01.2022, 3 - jõust. 21.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json