Teksti suurus:

Siseveelaevade miinimumkoosseisu määramise nõuded ja siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistusele kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2022, 9

Siseveelaevade miinimumkoosseisu määramise nõuded ja siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistusele kantavate andmete loetelu
[RT I, 18.01.2022, 4 - jõust. 21.01.2022]

Vastu võetud 08.09.2005 nr 102
RTL 2005, 98, 1474
jõustumine 23.09.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2022RT I, 18.01.2022, 421.01.2022

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 21 lõike 51 ja 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded siseveelaevade laevapere miinimumkoosseisu määramiseks ja siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistusele kantavate andmete loetelu.
[RT I, 18.01.2022, 4 - jõust. 21.01.2022]

§ 2.   Üldnõuded siseveelaevade laevapere miinimumkoosseisule

  (1) Siseveelaevale määratud laevapere miinimumkoosseis peab asuma laeva pardal kogu laeva reisil oleku aja. Laeva väljumine reisile puuduliku miinimumkoosseisuga nii ametikohtade kui ka isikute arvu järgi on keelatud.

  (2) Reeder võib suurendada laevapere liikmete arvu üle lõikes 1 nimetatud miinimumkoosseisu suuruse.

§ 3.   Siseveelaevade laevapere miinimumkoosseisu määramise alused

  (1) Siseveelaevade laevapere miinimumkoosseisu määramisel arvestatakse, et miinimumkoosseis peab olema võimeline:
  1) tagama navigatsiooni-, masina- ja raadiovahti ning laeva ja reisijate ohutuse;
  2) käitama laeva pea- ja abimasinaid, hoidma neid töökorras, et laev oleks võimeline ületama reisil ettetulevaid võimalikke ohte;
  3) ohutult silduma ja kai äärest lahkuma;
  4) vältima keskkonna kahjustamist;
  5) rakendama meetmeid kahjutule riski vähendamiseks ja hoidma puhtust laevaruumides;
  6) tagama meditsiinilise esmaabi laevas;
  7) tagama lasti ohutuse reisil;
  8) kontrollima ja hooldama laeva konstruktsioone ja seadmeid;
  9) sulgema veekindlalt kõik avad ja hoidma avade sulgemiseks ettenähtud sulgurid ja seadmed töökorras ning täitma häireplaanist tulenevaid kohustusi;
  10) käitama laeva tulekaitse- ja hädaolukorraks ettenähtud seadmeid ning päästevahendeid, teostama nende nõuetekohast hooldust ja tagama laevas olevate isikute evakuatsiooni.

  (2) Siseveelaevade laevapere miinimumkoosseisu määramisel arvestatakse teistes õigusaktides kehtestatud nõuetega järgmistes valdkondades:
  1) vahiteenistuse korraldamine;
  2) töö- ja puhkaeg;
  3) laevapereliikmete koolitus, kvalifikatsioon ja diplomeerimine;
  4) tervisekaitse ja hügieen laevas;
  5) toidu ja joogivee tagamine;
  6) majutustingimused laevas.

  (3) Siseveelaevade laevapere miinimumkoosseisu määramisel arvestatakse järgmiste laeva sisekorda tagavate nõuetega:
  1) laeval olevate isikute ettevalmistus tulekaitse- ja hädaolukorraks ettenähtud varustuse, päästevahendite ning avade veekindlaks sulgemiseks ettenähtud sulgurite ja seadmete kasutamiseks;
  2) eriväljaõppe nõuded erinevatel laevatüüpidel;
  3) valmisolek võtta vajadusel üle kohustused ja vastutus hädaolukorras;
  4) vajadus ette näha praktiliste oskuste omandamise võimalus ametisse asunud laevapereliikmetele.

  (4) Siseveelaevade laevapere miinimumkoosseisu määramisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) laeva suurus ja tüüp;
  2) peajõuseadmete tüüp, võimsus, arv ja abimasinad;
  3) laeva konstruktsioon ja varustus;
  4) tehnilise hoolduse praktika;
  5) veetav last;
  6) sadamate külastamise sagedus, reisi pikkus ja iseloom;
  7) sõidupiirkond;
  8) laeval korraldatavate õppuste sagedus;
  9) töö- ja puhkeaja piirangud.

§ 4.   Täiendavad nõuded siseveelaevade laevapere miinimumkoosseisu määramiseks

  (1) Kui laeva kasutatakse 24-tunnise perioodi jooksul alla 12 tunni (ekspluatatsiooniperiood A1), võib laevapere miinimumkoosseisu määrata ühe vahikorraga.

  (2) Kui laeva kasutatakse 24-tunnise perioodi jooksul 12 või enam tundi (ekspluatatsiooniperiood A2), tuleb laevapere miinimumkoosseis määrata kahe vahikorraga.

  (3) Ühe vahikorraga laevapere miinimumkoosseisu puhul tuleb ette näha laeva seisuaeg alates kella 22.00-st kuni kella 6.00-ni.

  (4) Igale laevapere liikmele peab olema ette nähtud võimalus pidevaks 6-tunniseks puhkuseks 24-tunnise perioodi jooksul.

§ 5.   Reederi kohustused miinimumkoosseisu määramise ettepaneku koostamisel ja ettepaneku esitamine

  (1) Reeder lähtub laeva miinimumkoosseisu määramise ettepaneku koostamisel käesoleva määrusega kehtestatud miinimumkoosseisu määramise nõuetest ja arvestab järgmist:
  1) laevapere liikmete ülesandeid laeva ohutuks kasutamiseks, keskkonna kaitseks, tegutsemiseks hädaolukorras ja reisijate evakueerimiseks;
  2) laevapere liikmete arvu ja ametiastmeid ülalnimetatud kohustuste täitmiseks;
  3) et miinimumkooseisu tase vastaks igas olukorras käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele.

  (2) Reeder esitab laeva miinimumkoosseisu muutmise ettepaneku, kui muudatused mõjutavad miinimumkoosseisu taset ja juhul, kui muudetakse:
  1) sõidupiirkonda;
  2) konstruktsiooni, masinavärki või varustust;
  3) laeva kasutamise või hoolduse korraldamise praktikat.

  (3) Reeder esitab miinimumkoosseisu määramise ettepaneku Transpordiametile, kes hindab, kas:
[RT I, 18.01.2022, 4 - jõust. 21.01.2022]
  1) esitatud laevapere liikmete arv ja ametiastmete koosseis vastab ülesannetele, mis on vajalikud laeva ohutuks kasutamiseks, keskkonna kaitseks ja tegutsemiseks hädaolukorras;
  2) kapteni, laeva juhtkonna ja teiste laevapere liikmete töö- ja puhkeaeg vastab kehtestatud nõuetele.

  (4) Kui reederi poolt esitatud miinimumkoosseisu määramise ettepanek ei vasta käesoleva määruse nõuetele, nõuab Transpordiamet esitatud ettepanekute muutmist.
[RT I, 18.01.2022, 4 - jõust. 21.01.2022]

§ 6.   Siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistus

  (1) Kui reederi poolt esitatud miinimumkoosseisu määramise ettepanek vastab käesoleva määruse nõuetele ning on küllaldane laeva ohutuks kasutamiseks ja keskkonna kaitseks, väljastab Transpordiamet siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistuse.
[RT I, 18.01.2022, 4 - jõust. 21.01.2022]

  (11) Lõikes 1 nimetatud siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) tekst „Eesti Vabariik”;
  2) tekst „Siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistus”;
  3) tekst „Välja antud Transpordiameti poolt.”;
  4) laeva nimi;
  5) registrinumber;
  6) laeva tüüp;
  7) peamasina võimsus (kW);
  8) kodusadam;
  9) kutsung;
  10) sõidupiirkond;
  11) kogumahutavus;
  12) tekst „Transpordiamet kinnitab, et tunnistusel näidatud laevapere liikmete ametid ja arv vastavad minimaalselt vajalikule määrale, tagamaks laeva, inimeste, lasti ja keskkonna ohutust vastavalt meresõiduohutuse seadusele.”;
  13) laevapere ametikohtade loetelu;
  14) laevapere ametikohtade arv kokku;
  15) märkused piirangute ja lisatingimuste kohta;
  16) tunnistuse kehtivusaeg;
  17) väljaandmise koht;
  18) väljaandmise kuupäev;
  19) tunnistuse number;
  20) tunnistuse väljastanud isiku allkiri;
  21) pitsati jäljend, elektroonilise tunnistuse puhul UTN või QR kood.
[RT I, 18.01.2022, 4 - jõust. 21.01.2022]

  (2) Siseveelaeva ohutu mehitatuse tunnistus väljastatakse kuni viieks aastaks.

§ 7.   Üleminekusäte

  Ohutu mehitatuse tunnistus, mis on siseveelaevale väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, kehtib tunnistuses märgitud tähtpäevani.

Lisa Siseveelaeva ohutu mehitamise tunnistus
[Kehtetu - RT I, 18.01.2022, 4 - jõust. 21.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json