Teksti suurus:

Papioru maastikukaitseala kaitse-eeskirja ning välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2022, 19

Papioru maastikukaitseala kaitse-eeskirja ning välispiiri kirjelduse kinnitamine
[RT I, 18.01.2022, 13 - jõust. 28.01.2022]

Vastu võetud 06.01.1998 nr 3
RT I 1998, 5, 71
jõustumine 15.01.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.06.1999RT I 1999, 52, 57219.06.1999
04.04.2000RT I 2000, 30, 17613.04.2000
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
13.01.2022RT I, 18.01.2022, 1328.01.2022

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) ja 2) [kehtetud - RT I, 18.01.2022, 13 - jõust. 28.01.2022]
3) Papioru maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
4) Papioru maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. [Kehtetu - RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

21. Papioru maastikukaitsealade valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I, 18.01.2022, 13 - jõust. 28.01.2022]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a
määrusega nr 3

NAVESTI MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI
[Kehtetu - RT I, 18.01.2022, 13 - jõust. 28.01.2022]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a
määrusega nr 3

NAVESTI MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS
[Kehtetu - RT I, 18.01.2022, 13 - jõust. 28.01.2022]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a
määrusega nr 3

PAPIORU MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Papioru maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1 «Looduse kaitsest Viljandi rajoonis» maastiku üksikelemendina ning reorganiseeriti Viljandi Maakonnavalitsuse 21. augusti 1990. a määrusega nr 296 «Loodushoiust Viljandi maakonnas» kohaliku tähtsusega Papioru maastikukaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on mandrijää sulamisvete setetesse lõikunud sügava järsunõlvalise sälkoru kaitse.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Papioru maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

4. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

5. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades.

51. Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

6. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

7. [Kehtetu - RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

8. Kaitseala metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

81. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

9. Kaitsealal on keelatud:
1) Papioru oja veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) uute maaparandussüsteemide rajamine;
4) jäätmete ladustamine;
5) energiapuistute rajamine ja puhtpuistute kujundamine;
6) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

10. Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:
1) uute ehitiste püstitamine ja teede, õhuliinide ning muude kommunikatsioonide rajamine;
2) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
3) maakorralduskava kinnitamine;
4) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
5) projekteerimistingimuste andmine;
6) metsamajandamiskava väljastamine.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ning tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

111. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

112. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

113. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

III. LÕPPSÄTTED

12. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

121. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.
[RT I 1999, 52, 572 - jõust. 19.06.1999]

13. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a
määrusega nr 3

PAPIORU MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Papioru maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Olustvere vallas Jaska–Võhma teelt Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli maa IV maatüki (54 501:002:0524) edelanurgast mööda selle maatüki lõunapiiri kuni 20-nda kupitsani. Sealt edasi suundub piir põhja poole mööda metsa ja niidu vahelist piiri kuni haritava maani ja sealt edasi lääne suunas mööda metsa ja haritava maa piiri kuni Jaska–Võhma teeni. Piir jätkub mööda selle tee teemaa idaserva lõunasse kuni Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli maa IV maatüki edelanurgani.

Papioru maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli maaüksuse plaani alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json