Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.02.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.02.2014 otsus nr 371

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.01.2014

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„2) ühendus on käesoleva lõike punktis 3 määratletud liikmesriikide territoorium;
3) liikmesriik on Euroopa Liidu (edaspidi liit) liikmesriigi territoorium vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118), artikli 5 punktile 2 ja artiklile 7;”;

2) paragrahvi 5 lõikes 1, § 6 lõike 2 punktis 2, § 6 lõikes 4, § 13 lõigetes 5 ja 6, § 15 lõike 3 punktides 3 ja 5, § 15 lõike 4 punktis 14, § 31 lõikes 4, § 39 pealkirjas ja lõikes 1 ning § 441 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõna „ühendus” sõnaga „liit” vastavas käändes;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2 ja 3, § 6 lõike 1 punktis 1, § 6 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas, § 15 lõike 3 punktides 7 ja 8, § 15 lõike 4 punktis 8, § 17 lõike 1 punktides 7 ja 8 ning § 17 lõike 21 sissejuhatavas lauseosas asendatakse läbivalt sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) maksukohustuslasel on tolli kinnitus kauba ühendusest väljaviimise kohta ostja poolt.”;

5) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) osutatakse Eestis asu- või elukohta omavale isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis registreeritud maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena, elektroonilise side teenust elektroonilise side seaduse tähenduses (edaspidi elektroonilise side teenus) või elektrooniliselt osutatavat teenust.”;

6) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) osutatakse elektroonilise side teenust või elektrooniliselt osutatavat teenust teises liikmesriigis asu- või elukohta omavale isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis registreeritud maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena.”;

8) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) ekspordi eesmärgil vabatsooni või vabalattu toimetatav ja võõrandatav liidu kaup ja vabatsoonis või vabalaos olev liidu kaup, mis eksporditakse vahetult vabatsoonist või vabalaost kahe kuu jooksul vabatsooni või vabalattu toimetamisest arvates;”;

9) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskurssi omavad rahatähed ja mündid;”;

10) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kaubasaadetis väärtusega kuni 22 eurot, välja arvatud alkohol, tubakatooted, parfüüm ja tualettvesi ning käesoleva lõike punktides 7, 8 ja 10 sätestatud juhud;”;

11) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) ühelt füüsiliselt isikult teisele füüsilisele isikule saadetud kuni 500 grammi kohvi või 200 grammi kohviekstrakti või -essentsi ja 100 grammi teed või 40 grammi tee-ekstrakti või -essentsi ühe kuni 45 euro väärtusega saadetise kohta.”;

12) paragrahvi 18 punktis 3 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõikes 1” tekstiosaga „§ 35 lõike 1 punktides 1–3”;

13) paragrahvi 19 lõike 3 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Registreerimiskohustust ei teki teise liikmesriigi maksukohustuslasel ja ettevõtlusega tegeleval ühendusevälise riigi isikul elektroonilise side teenuse või elektrooniliselt osutatava teenuse osutamisel juhul, kui isik tegutseb elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel.”;

14) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isik võib esitada maksuhaldurile avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks järgmistel juhtudel:
1) isikul ei ole registreerimiskohustust käesoleva seaduse § 19 alusel veel tekkinud;
2) kauba ühendusesisese maksuvaba soetamise korral;
3) ekspordi korral.”;

15) paragrahvi 20 lõigetes 3, 4 ja 41 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”;

16) paragrahvi 20 lõike 6 kolmandas lauses asendatakse tekstiosa „§ 43 lõikes 11” tekstiosaga „§ 43 lõikes 21”;

17) paragrahvi 29 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Maksukohustuslasel, kes on enne tema maksukohustuslasena registreerimise päeva soetanud kaupu, välja arvatud põhivara, nende võõrandamiseks või võõrandatavate kaupade tootmiseks, on õigus maha arvata nende kaupade sisendkäibemaks maksustamisperioodil, kui need kaubad maksustatava käibena võõrandati.”;

18) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Maksukohustuslasel, kes on enne tema maksukohustuslasena registreerimise päeva saanud teenuseid, on õigus maha arvata nende teenuste sisendkäibemaks maksustamisperioodil, kui neid teenuseid maksustatava käibena edasi osutati.

(52) Enne isiku maksukohustuslasena registreerimist soetatud põhivara sisendkäibemaks on õigus maha arvata, võttes arvesse käesoleva seaduse § 32 lõikes 4 sätestatut.”;

19) paragrahvi 29 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui maksukohustuslane tühistab kauba või teenuse kohta esitatud arve või esitab kauba või teenuse hinna vähendamise tõttu kreeditarve pärast kauba või teenuse käibe tekkimise maksustamisperioodi kohta käibedeklaratsiooni esitamist, kajastavad nii müüja kui ka ostja sellest tulenevad muudatused arve tühistamise või kreeditarve esitamise maksustamisperioodi kohta esitatavas käibedeklaratsioonis. Kreeditarvet võib esitada vaid selles viidatud konkreetse arve kohta. Sätet ei kohaldata, kui kreeditarve on esitatud kauba või teenuse eest osalise või täieliku tasumata jätmise tõttu.”;

20) paragrahvi 31 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui kauba importinud maksukohustuslane tasub käibemaksu tolliagentuuri kaudu, on tal õigus sisendkäibemaks maha arvata pärast seda, kui toll on kauba vabastanud.”;

21) paragrahvi 34 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Teise liikmesriigi maksuhaldur tagastab maksukohustuslasele tema Eestis maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel teises liikmesriigis tasutud käibemaksu ning käesoleva seaduse § 43 alusel erikorda rakendavale maksukohustuslasele tema maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel teises liikmesriigis tasutud käibemaksu. Taotlus käibemaksu tagastamiseks tuleb esitada Eesti maksuhaldurile elektrooniliselt hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks.”;

22) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorda rakendavale teise liikmesriigi maksukohustuslasele või ettevõtlusega tegelevale ühendusevälise riigi isikule tagastatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimusi, välja arvatud lõike 2 punktis 4 sätestatud tingimust.”;

23) paragrahvi 37 lõike 8 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 37 lõike 8 punktis 7 asendatakse tekstiosa „§ 41” tekstiosaga „§-d 41 ja 42”;

25) paragrahv 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 43. Elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord

(1) Elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse (edaspidi käesolevas paragrahvis erikorraga hõlmatud teenus) puhul võivad maksukohustuslane ja ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik (edaspidi käesolevas paragrahvis erikorda rakendav isik) rakendada erikorraga hõlmatud teenuse käibemaksuga maksustamise erikorda (edaspidi käesolevas paragrahvis erikord) tingimusel, et:
1) ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik, kes ei ole üheski liikmesriigis registreeritud maksukohustuslasena, osutab erikorraga hõlmatud teenust liikmesriigi isikule, kes ei ole registreeritud maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena;
2) maksukohustuslane, kelle ettevõtte asukoht on Eestis, osutab erikorraga hõlmatud teenust teises liikmesriigis asu- või elukohta omavale isikule, kes ei ole registreeritud maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena;
3) maksukohustuslane, kelle ettevõtte asukoht on väljaspool ühendust, kuid tema püsiv tegevuskoht asub Eestis, osutab erikorraga hõlmatud teenust teises liikmesriigis asu- või elukohta omavale isikule, kes ei ole registreeritud maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena.

(2) Erikorda rakendav isik on kohustatud erikorda kohaldama kõigile erikorraga hõlmatud teenustele, mida maksustatakse käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

(3) Erikorda ei rakendata liikmesriigis, kus erikorda rakendav isik on registreeritud maksukohustuslasena.

(4) Maksukohustuslane, kes soovib erikorda rakendada, või ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik, kes soovib end erikorra alusel Eestis registreerida, esitab maksuhalduri veebilehel elektroonilise portaali kaudu selleks avalduse.

(5) Maksuhaldur annab ettevõtlusega tegelevale ühendusevälise riigi isikule registreerimisnumbri ja teavitab teda sellest elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.

(6) Erikorda hakatakse rakendama alates maksukohustuslase poolt erikorra valiku rakendamiseks maksuhaldurile avalduse esitamisele või ettevõtlusega tegeleva ühendusevälise riigi isiku registreerimisele järgneva kvartali esimesest päevast.

(7) Kui isik osutab erikorraga hõlmatud teenust enne käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud päeva, rakendatakse erikorda esimesest sellise teenuse osutamise päevast arvates tingimusel, et isik on esitanud avalduse erikorra rakendamiseks hiljemalt erikorraga hõlmatud teenuse osutamise kalendrikuule järgneva kuu kümnendal kuupäeval.

(8) Erikorda rakendav isik teatab maksuhalduri veebilehel elektroonilise portaali kaudu erikorraga hõlmatud teenuste osutamise lõpetamisest, oma tegevuse muutmisest selliselt, et ta enam erikorda rakendada ei saa, ja käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud avalduses esitatud andmete muutumisest muudatuse kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. Erikorra rakendamise lõpetamisest, kui isik jätkuvalt osutab ühenduses erikorraga hõlmatud teenust, tuleb teatada maksuhaldurile vähemalt 15 päeva enne selle kvartali lõppu, mil ta kavatseb lõpetada erikorra rakendamise.

(9) Maksuhaldur lõpetab maksukohustuslase suhtes erikorra rakendamise või kustutab registrist ettevõtlusega tegeleva ühendusevälise riigi isiku, kui:
1) isik on teatanud, et ta enam ei osuta erikorraga hõlmatud teenuseid;
2) isik ei ole kaheksa järjestikuse kvartali jooksul erikorra alusel maksustatavaid teenuseid osutanud või isik ei vasta enam erikorra rakendamise tingimustele;
3) isik on korduvalt jätnud erikorra rakendamiseks kehtestatud nõuded täitmata;
4) isik jätkab erikorraga hõlmatud teenuste osutamist, kuid on maksuhaldurile teatanud erikorra rakendamise lõpetamisest.

(10) Maksuhaldur saadab erikorda rakendavale isikule erikorra rakendamise lõpetamise otsuse elektrooniliselt. Otsus jõustub otsuse saatmise päevale järgneva kvartali esimesel päeval. Kui erikorra rakendamise lõpetamine on seotud ettevõtte asukoha või püsiva tegevuskoha muutumisega, jõustub otsus selle muutuse kuupäeval.

(11) Erikorda rakendav isik esitab maksuhalduri veebilehel elektroonilise portaali kaudu iga kvartali kohta erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsiooni. Erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsioon esitatakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Erikorda rakendav isik on kohustatud tasumisele kuuluva käibemaksusumma tasuma käibedeklaratsiooni esitamise kuupäevaks.

(12) Erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsioonis esitatakse järgmised andmed:
1) erikorda rakendava isiku maksukohustuslasena registreerimise number;
2) kvartal ja aasta, mille kohta deklaratsioon esitatakse;
3) liikmesriik, kus erikorraga hõlmatud teenust osutati;
4) teenuste maksustatav väärtus kokku eurodes liikmesriikide kaupa;
5) maksumäär liikmesriikide kaupa;
6) tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes liikmesriikide kaupa;
7) kokku tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes.

(13) Kui erikorraga hõlmatud teenuste eest on tasutud muus valuutas kui euro, siis erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsioonis vajalike andmete väljendamiseks eurodes kohaldatakse deklareerimisperioodi viimasel päeval kehtinud Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskurssi.

(14) Kui erikorda rakendav isik muudab eelmise maksustamisperioodi kohta esitatud erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsiooni andmeid, esitab ta selle maksustamisperioodi kohta uue, muudetud deklaratsiooni. Eelmiste perioodide deklaratsioonide andmeid võib muuta kolme aasta jooksul alates esialgse deklaratsiooni esitamise kuupäevast.

(15) Erikorda rakendav maksukohustuslane ei või erikorraga hõlmatud teenuse tarbeks teises liikmesriigis kauba soetamisel või teenuse saamisel tasutud käibemaksu oma tasumisele kuuluvast käibemaksust sisendkäibemaksuna maha arvata, kuid tal on õigus see asjaomase liikmesriigi maksuhaldurilt tagasi küsida.
29.01.2019 9:58
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „liikmesriigis“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

(16) Erikorda rakendav isik on kohustatud säilitama kümme aastat alates tehingu toimumise aasta 31. detsembrist järgmist teavet:
1) liikmesriik, kus teenust osutati;
2) osutatud teenuse liik;
3) teenuse osutamise kuupäev;
4) maksustatav summa ja kasutatav vääring;
5) maksustatava summa hilisem suurendamine või vähendamine;
6) kohaldatav käibemaksumäär;
7) tasumisele kuuluv käibemaksusumma ja kasutatav vääring;
8) saadud maksete laekumise kuupäev ja summa;
9) enne teenuse osutamist tehtud ettemaksed;
10) arve väljastamise korral arves sisalduv teave;
11) kliendi nimi, kui see on maksukohustuslasele teada;
12) teave, mida kasutatakse kliendi asu- või elukoha kindlaksmääramiseks.

(17) Erikorda rakendav isik on kohustatud maksuhalduri või erikorraga hõlmatud teenuse saaja asukoha liikmesriigi maksuhalduri nõudmisel tegema käesoleva paragrahvi lõikes 16 nimetatud andmed elektrooniliselt kättesaadavaks.

(18) Kui erikorda rakendav isik lõpetab erikorra rakendamise, kuid jätkab erikorraga hõlmatud teenuste osutamist ühenduses, ei ole isikul lubatud erikorda rakendada erikorra rakendamise lõpetamise otsuse jõustumisele järgneva kahe kvartali jooksul.

(19) Kui maksuhaldur lõpetab maksukohustuslase erikorra rakendamise või kustutab ettevõtlusega tegeleva ühendusevälise riigi isiku registrist, kuna isik on korduvalt jätnud erikorra rakendamiseks kehtestatud nõuded täitmata, ei ole isikul õigust erikorda rakendada erikorra rakendamise lõpetamise otsuse jõustumisele järgneva kaheksa kvartali jooksul.

(20) Käesoleva paragrahvi tähenduses on erikorra rakendamiseks kehtestatud nõuete täitmata jätmine korduv, kui:
1) maksuhaldur on elektrooniliselt väljastanud erikorda rakendavale isikule kolme vahetult eelneva kvartali kohta meeldetuletused erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsioonide esitamise kohustusest, kuid neid deklaratsioone ei ole ühegi asjaomase kvartali kohta kümne päeva jooksul meeldetuletuse saatmisest arvates esitatud;
2) maksuhaldur on elektrooniliselt väljastanud erikorda rakendavale isikule kolme vahetult eelneva kvartali kohta meeldetuletused käibemaksuvõlgnevusest, kuid isik ei ole võlgu olevat käibemaksusummat ühegi asjaomase kvartali kohta kümne päeva jooksul meeldetuletuse saatmisest arvates tasunud, välja arvatud juhul, kui maksmata summa on väiksem kui 100 eurot iga kvartali kohta;
3) pärast maksuhalduri või erikorraga hõlmatud teenuse tarbimise liikmesriigi maksuhalduri taotlust ning üks kuu pärast maksuhalduri saadetud meeldetuletust ei ole erikorda rakendav isik teinud elektrooniliselt kättesaadavaks käesoleva paragrahvi lõikes 16 sätestatud andmeid.

(21) Ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik, kes on valinud erikorra kasutamise, ei saa endale määrata maksuesindajat.”;

26) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 18 ja 19 järgmises sõnastuses:

„(18) Maksukohustuslane või ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik, kes soovib alates 2015. aasta 1. jaanuarist rakendada elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorda, võib alates 2014. aasta 1. oktoobrist esitada maksuhalduri veebilehel elektroonilise portaali kaudu selleks avalduse.

(19) Maksuhaldur annab ettevõtlusega tegelevale ühendusevälise riigi isikule registreerimisnumbri ja teavitab teda sellest elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 18 nimetatud avalduse saamisest arvates.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. märtsil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 26 jõustub 2014. aasta 1. oktoobril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 5–7, 13, 16, 21, 22 ja 25 jõustuvad 2015. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json