Teksti suurus:

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.02.2016, 1

Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.02.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2, § 109 lõigete 2 ja 3, § 1131 lõigete 2 ja 3, § 1221 lõike 2 ning § 1361 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus“ muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) korraldada eelkoolitust;“;

2) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõna „kaheksa“ sõnaga „seitse“;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) saateüksus.“;

5) paragrahvi 91 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist ja valvet, vanglaväliseid erakorralisi saatmisi ja koos üksustega vanglasiseseid saatmisi, tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kokkusaamisi ning vanglasse vastuvõttu ja vanglast vabastamist.“;

6) paragrahv 121 tunnistatakse kehtetuks;

7) määrust täiendatakse §-ga 1313 järgmises sõnastuses:

§ 1313. Saateüksus

Saateüksuse põhiülesanne on korraldada arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate vangla- või arestimajavälist saatmist.“.

§ 2. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus“ muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) korraldada arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate saatmine ning tagada Harku ja Murru Vangla kinnipeetavate saatmine;“;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) korraldada eelkoolitust;“;

3) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõna „kaheksa“ sõnaga „seitse“;

5) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) saateüksus.“;

6) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist ja valvet, vanglaväliseid erakorralisi saatmisi ja koos üksustega vanglasiseseid saatmisi, tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kokkusaamisi ning nende vanglasse vastuvõttu ja vanglast vabastamist.“;

7) paragrahvid 195 ja 196 sõnastatakse järgmiselt:

§ 195. Kolmas üksus

Kolmanda üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.

§ 196. Neljas üksus

Neljanda üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.“;

8) määrust täiendatakse §-ga 1912 järgmises sõnastuses:

§ 1912. Saateüksus

Saateüksuse põhiülesanne on korraldada arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate vangla- või arestimajavälist saatmist.“.

§ 3. Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 81 „Relvastatud üksuse tegevuse kord“ muutmine

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 81 „Relvastatud üksuse tegevuse kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekstist jäetakse välja sõna „vanglas“;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse arv „80“ arvuga „100“;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üksus koosneb kolmest piirkondlikust rühmast: Tallinna rühm, Tartu rühm ja Viru rühm.“.

§ 4. Justiitsministri 30. mai 2006. a määruse nr 17 „Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord“ muutmine

Justiitsministri 30. mai 2006. a määruses nr 17 „Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ning vanglast või arestimajast Tallinna Vangla tervishoiuosakonda ja sealt tagasi vanglasse või arestimajja“;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saateülesande täidab saateüksusesse või vangla teise struktuuriüksusesse kuuluvatest vanglaametnikest moodustatud saatemeeskond.“;

4) paragrahvi 1 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiutöötaja kaasatakse saateülesande täitmisesse, kui saadetav vajab või võib saatmise ajal vajada meditsiiniosakonna juhataja otsuse järgi arstiabi.“;

6) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korralise saateülesande täitmiseks komplekteerib saatemeeskonna, juhendab ja korraldab selle tööd saateüksuse juht.

(2) Erakorralise saateülesande täitmiseks komplekteerib saatemeeskonna, juhendab ja korraldab selle tööd saatemeeskonna juhendaja (edaspidi juhendaja).“;

7) paragrahvi 3 lõikes 3 ja § 9 lõikes 3 asendatakse sõnad „saatmisosakonna juhataja“ sõnadega „saateüksuse juht“ vastavas käändes;

8) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „punktides 1 ja 4“ tekstiosaga „punktis 1“;

9) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „„Liiklusseaduse” § 71 lõike 7“ tekstiosaga „liiklusseaduse § 84 lõike 6“;

10) neljanda peatüki pealkirjast jäetakse välja tekstiosa „vanglast või arestimajast Tallinna Vangla tervishoiuosakonda ja sealt tagasi vanglasse või arestimajja,“;

11) paragrahvi 18 lõikes 3 ja § 19 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tartu Vangla saatmisosakonnale“ sõnaga „saateüksusele“;

12) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „29. novembri 2000. a määruse nr 55“ tekstiosaga „25. märtsi 2008. a määruse nr 9“;

13) paragrahvi 21 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 22 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Pärast saadetava vastuvõtmist paigutatakse saadetav sobivasse kambrisse.“;

15) paragrahvi 26 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „ja Tallinna Vangla tervishoiuosakonda“;

16) paragrahv 27 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus“ muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) korraldada arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate saatmine;“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 132 ja 133 järgmises sõnastuses:

„132) korraldada Ida-Virumaal töötavate riigiteenistujate suhtlus- ja koostöövõrgustikku;

133) korraldada eelkoolitust;“;

3) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõna „kaheksa“ sõnaga „seitse“;

4) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) saateüksus.“;

5) paragrahvi 101 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist ja valvet, vanglaväliseid erakorralisi saatmisi ja koos üksustega vanglasiseseid saatmisi, tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kokkusaamisi ning vanglasse vastuvõttu ja vanglast vabastamist ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine.“;

6) paragrahvist 142 jäetakse välja tekstiosa „ning korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist“;

7) määrust täiendatakse §-ga 146 järgmises sõnastuses:

§ 146. Saateüksus

Saateüksuse põhiülesanne on korraldada arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate vangla- või arestimajavälist saatmist.“;

8) paragrahvist 161 jäetakse välja tekstiosa „, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist ning taasühiskonnastavaid tegevusi“;

9) paragrahvi 162 täiendatakse pärast sõna „talitusi“ tekstiosaga „, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist ning taasühiskonnastavaid tegevusi“.

§ 6. Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruse nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruses nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõna „kaheksa“ sõnaga „seitse“;

2) paragrahvi 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Tallinna Vangla saateüksus täidab justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus“ sätestatud üksuse põhiülesandeid ja muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ka Harku ja Murru Vanglas.“.

§ 7. Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine“ muutmine

Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruses nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „kui“ sõnadega „vanglaametniku tööülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja“;

2) paragrahvi 3 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Vanglas töötava vanglaametniku põhipalk määratakse käesoleva määruse § 1 lõikes 4 sätestatud palgamäära alusel ajaks, kui tema püsiülesandeks on määratud vanglaväline saatmine ja ta vastab sättes nimetatud täiendavatele kvalifikatsiooninõuetele. Põhipalgas sisalduv tasu on:“;

3) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 8. Justiitsministri 23. juuli 2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ muutmine

Justiitsministri 23. juuli 2013. a määruses nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Vangla peainspektor peab kehalised katsed sooritama vähemalt lisa 5 punktis 1 ettenähtud tulemustega.“;

2) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Peaspetsialist-korrapidaja peab kehalised katsed sooritama vähemalt lisa 5 punktis 2 ettenähtud tulemustega.“;

3) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üksusesse, kelle põhiülesanne on korraldada pidevat tugevdatud järelevalvet vajavate kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist, kuuluv I klassi vanglainspektor peab kehalised katsed sooritama vähemalt lisa 5 punktis 3 ettenähtud tulemustega.“;

4) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Üksusesse, kelle põhiülesanne on saata vahistatuid ja kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuuluv I klassi vanglainspektor peab kehaliste katsete harjutused sooritama vähemalt lisas 5 ettenähtud minimaalse tulemusega ja selliselt, et nelja kõige paremini sooritatud jõuharjutuse ja 3000 m jooksu punktide kogusumma on 0 või rohkem.“;

5) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lisas 5“ tekstiosaga „lisa 5 punktis 4“;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Üksusesse, kelle põhiülesanne on saata vahistatuid ja kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuuluv II klassi vanglainspektor peab kehaliste katsete harjutused sooritama vähemalt § 9 lõikes 4 nimetatud tulemustega.“;

7) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Üksusesse, kelle põhiülesanne on saata vahistatuid ja kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuuluv I klassi valvur peab kehaliste katsete harjutused sooritama vähemalt § 9 lõikes 4 nimetatud tulemustega.“;

8) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Üksusesse, kelle põhiülesanne on saata vahistatuid ja kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuuluv II klassi valvur peab kehaliste katsete harjutused sooritama vähemalt § 9 lõikes 4 nimetatud tulemustega.“;

9) paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse sõnad „üks kord“ sõnadega „üks või kaks korda“;

10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui vanglaametnikku tuleb korraliselt hinnata kaks korda kalendriaastas, siis esimesel poolaastal hinnatakse vähemalt tema teenistusrelvade, enesekaitsevahendite, ohjeldusmeetmete ja füüsilise jõu kasutamise oskuse ning kehalise ettevalmistuse vastavust ametikohale kehtestatud nõuetele.“;

11) paragrahvi 25 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „korralisel hindamisel“ tekstiosaga „, kui nad on läbinud vähemalt samaväärse kontrolli muu hindamise käigus“;

12) määruse § 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vanglaametnikku hinnatakse üks kord kalendriaastas (edaspidi  hindamisperiood). Üksusesse, kelle põhiülesanne on saata vahistatuid ja kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuuluva vanglaametniku hindamisperiood on pool kalendriaastat. Hindamine viiakse läbi hindamisperioodi viimases kvartalis.“;

13) paragrahvi 30 punktis 4 asendatakse sõnad „ühe korra“ sõnadega „üks või kaks korda“;

14) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Üksusesse, kelle põhiülesanne on saata vahistatuid ja kinnipeetavaid väljaspool vanglat, kuuluva vanglaametniku katsed koosnevad kuuest harjutusest:

1) kätekõverdused rippes;

2) sangpommi rebimine;

3) kõhulihaste jõuharjutus;

4) kangi rinnalt surumine lamades;

5) kükk kangiga;

6) 3000 m kestusjooks/kiirkõnd.“;

15) paragrahvi 31 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tegemata“ sõnadega „või ei sooritata katseid kogumis § 9 lõikes 4 nimetatud tulemustega“;

16) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kehaliste katsete lehe väljale „Märkused“ märgib katsete korraldaja, kas katsetel osaleja sooritas kehalised katsed tema ametikohal kehtestatud tulemustega, ja viitab kehalise ettevalmistuse nõuete õiguslikule alusele. Väljale märgitakse ka muud olulised asjaolud.“;

17) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Katsed tuleb sooritada esimesel võimalusel pärast katsete sooritamist takistanud põhjuse äralangemist.“;

18) paragrahvi 36 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) määruse lisad 2 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

20) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„2019. aasta 1. jaanuarist kuni 2021. aasta lõpuni kohaldatakse neile määruse lisas 6 kehtestatud kehalise ettevalmistuse nõudeid.“;

21) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Vanglaametnikele ja Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna ametnikele, kes on ametikohale nimetatud pärast käesoleva määruse jõustumist, kuid enne 2016. aasta 1. juulit, kohaldatakse määruse lisas 6 kehtestatud kehalise ettevalmistuse nõudeid kuni 2021. aasta lõpuni.

(5) Vanglaametnik ja Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna ametnik, kes on teenistuses enne 2016. aasta 1. juulit, peavad sama ametiastme piires teisele ametikohale nimetamisel vastama neile § 41 lõigetes 2 või 4 sätestatud nõuetele, välja arvatud juhul, kui uue ametikoha kehalise ettevalmistuse nõuded on eelmistest kõrgemad olenemata 2016. aasta 1. juulil jõustunud muudatustest.“;

22) määrust täiendatakse lisaga 5 (lisatud);

23) määruse lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

24) määrust täiendatakse lisaga 6 (lisatud).

§ 9. Määruse jõustumine ja rakendamine

(1) Määruse § 1 punkte 3–7, § 2 punkte 1, 3, 5–6 ja 8, § 4 punkte 1–8, 10, 11, 13–16, § 5 punkte 1, 4, 5 ja 7, § 6 punkti 2, § 7 ning § 8 punkte 4, 6–10, 12–15, 19 ja 22 rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. jaanuarist.

(2) Määruse § 8 punktid 1–3, 5, 16–18, 20, 21, 23 ja 24 jõustuvad 2016. aasta 1. juulil.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 1 Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes

Lisa 2 Kehaliste katsete sooritamise juhend

Lisa 3 Kehaliste katsete leht

Lisa 5 Kehalise ettevalmistuse nõuded

Lisa 5 Kehalise ettevalmistuse nõuded (muudetud sõnastuses)
24.10.2016 17:33
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisa punktide numeratsioonis Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

Lisa 6 Kehalise ettevalmistuse nõuded üleminekuperioodil seoses 2016. aasta 1. juulil jõustunud nõuetega

/otsingu_soovitused.json