Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine viidete muutumise tõttu veeseaduses

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.02.2020, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine viidete muutumise tõttu veeseaduses

Vastu võetud 13.02.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 21 lõike 2, § 29 lõike 4 punkti 5 ja § 73 lõike 5 alusel ning toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 punktis 1 asendatakse tekstiosa „„Veeseaduse” § 265 lõike 10” tekstiosaga „veeseaduse § 83”;

2) paragrahvi 41 punktis 8 asendatakse tekstiosa „„Veeseaduse” § 2 punktide 5 ja 6” tekstiosaga „veeseaduse §-de 7 ja 15”.

§ 2.  Keskkonnaministri 19. juuli 2017. a määruse nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 19. juuli 2017. a määruse nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded” § 2 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 265 lõike 3” tekstiosaga „§ 75 lõike 1”.

§ 3.  Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruse nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta” muutmine

Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruses nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 24” tekstiosaga „§ 128”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määruse nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded1” § 5 lõigetes 1–4” tekstiosaga „keskkonnaministri 3. oktoobri 2019. a määruse nr 45 „Väetise kasutamise ja hoidmise nõuded põhja- ja pinnavee kaitseks ning põllumajandustootmisest pärineva saastuse vältimiseks ja piiramiseks” § 5 lõigetes 1–3 ja 5”.

§ 4.  Keskkonnaministri 8. aprilli 2013. a määruse nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 8. aprilli 2013. a määruse nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded” § 5 lõike 2 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 24” tekstiosaga „§ 128”.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json