Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22.12.2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.02.2020, 2

Keskkonnaministri 22.12.2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Vastu võetud 13.02.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 22.12.2014. a määruses nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „kaevikusse” lauseosaga „ja ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) sademeveesüsteemide ehitamise kulud lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks.”;

4) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 2 asendatakse lauseosa „20 000 000” lauseosaga „25 000 000”;

5) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json