Teksti suurus:

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 18.02.2021, 1

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 15.02.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruses nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 28–30 järgmises sõnastuses:

„28) maakonnaülese tähtsusega projekt – projekt, mille mõju avaldub terves maakonnas või Harju maakonna ja Ida-Viru maakonna puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse ulatuses;
29) piirkondlik koostööprojekt – mitut maakonda hõlmav koostööprojekt;
30) maakondlik arendusorganisatsioon – kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuste ühisamet või -asutus, omavalitsusüksuste liit, omavalitsusüksuste või omavalitsusüksuste liidu asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, kellele maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 või 3 alusel teinud ülesandeks maakonna arengu kavandamise.”;

3) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rakendusüksuse otsuse või toimingu peale esitatud vaide lahendab rakendusüksus.”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse projektile, millega panustatakse §-s 3 nimetatud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisse ning mille tegevused sisalduvad vastava maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja millel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju või Harju maakonna ja Ida-Viru maakonna puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju.”;

5) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projektile antakse toetust, mille osakaal võib moodustada:
1) kuni 85 protsenti Põlva maakonna, Võru maakonna, Valga maakonna ja Ida-Viru maakonna projekti abikõlblikest kuludest;
2) kuni 70 protsenti Harju maakonna projekti abikõlblikest kuludest;
3) kuni 80 protsenti mujal Eestis läbi viidava projekti abikõlblikest kuludest.”;

6) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Omafinantseeringu määr on:
1) vähemalt 15 protsenti Põlva maakonna, Võru maakonna, Valga maakonna ja Ida-Viru maakonna projektide puhul;
2) vähemalt 30 protsenti Harju maakonna projekti puhul;
3) vähemalt 20 protsenti mujal Eestis asuva projekti puhul.

(12) Kui toetus on käsitatav riigiabina või vähese tähtsusega abina, järgitakse lisaks määruses sätestatud toetuse andmise tingimustele ka lõigetes 5–13 sätestatud tingimusi.”;

7) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Projektile antav minimaalne toetuse summa on 450 000 ja maksimaalne toetuse summa 1,5 miljonit eurot. Täpne toetuse osakaal abikõlblikest kuludest kehtestatakse toetuse taotluse rahuldamise otsuses.”;

8) paragrahvi 9 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Kasutusele võtmata vahendid, vabanevad vahendid ja täiendavad vahendid liidetakse ühtseteks üle-eestilisteks vahenditeks, mis jaotatakse üle-eestilises avatud taotlusvoorus. ”;

9) paragrahvi 9 lõiked 15–17 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusüksus kuulutab taotlusvooru avatuks vähemalt kolm kuud enne taotlusvooru tähtaega teate avaldamisega rakendusüksuse veebilehel. Taotlused esitatakse rakendusüksusele hiljemalt taotlusvooru tähtpäevaks.

(2) Üle-eestilises avatud taotlusvoorus võib esitada taotluse tegevustele, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas ja mis on maakonnaülese tähtsusega.”;

11) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Enne taotluse esitamist on kohustuslik eelnõustamine rakendusüksuses. Eelnõustamise raames ei anna rakendusüksus hinnangut võimaliku taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemise kohta.”;

12) paragrahvi 12 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) toetust taotletakse maakonna arengustrateegia tegevuskavas sisalduvale tegevusele;”;

14) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud maakonna arengustrateegia tegevuskavas sisalduvale tegevusele saab igast maakonnast esitada ühe maakonnaülese tähtsusega projekti taotluse, lisaks saavad maakonnad osaleda ühes piirkondlikus koostööprojektis.

(12) Toetuse taotluse esitamiseks peab ehitusprojekt olema ehitusseadustiku tähenduses põhiprojekti staadiumis ja lähtuma kehtivatest planeeringutest. Taotluse menetlemine ei tohi olla takistatud projektiga seotud poolelioleva menetluse, kolmanda isiku nõude või muu asjaolu tõttu.”;

15) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse punktidega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

„15) maakonnaülese tähtsusega projekti puhul maakondliku arendusorganisatsiooni kaaskiri kinnitusega, et tegemist on maakonna arengustrateegia prioriteetse meetmest realiseeritava projektiga, mille ettevalmistustase vastab määruses sätestatud nõuetele;
16) piirkondliku koostööprojekti puhul maakondlike arendusorganisatsioonide ühine kaaskiri kinnitusega, et tegemist on piirkonna prioriteetse ja ühiselt meetmest realiseeritava projektiga, mille ettevalmistustase vastab määruses sätestatud nõuetele.”;

16) paragrahvi 13 lõike 5 punktis 5, lõike 6 punktis 5, lõike 7 punktis 5, lõike 8 punktis 5 ja lõike 9 punktis 5 asendatakse sõna „eelprojekti” sõnaga „põhiprojekti”;

17) paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 14 lõikes 4 asendatakse läbivalt arv „90” arvuga „30”;

19) paragrahvi 14 lõike 6 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „, sealhulgas ei võimalda struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 7 alusel kohapealse kontrolli raames tuvastada taotluses esitatud andmete õigsust”;

20) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõigetes 5–7” tekstiosaga „lõikes 6”;

21) paragrahvi 15 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 15 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamiskriteeriumid on järgmised:
1) projekti põhjendatus ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mis moodustab 35 protsenti koondhindest;
2) projekti jätkusuutlikkus, mis moodustab 25 protsenti koondhindest;
3) projekti eelarve põhjendatus, kvaliteet ja kulutõhusus, mis moodustab 25 protsenti koondhindest;
4) projekti teostatavus ja kindlustatus ressurssidega, mis moodustab 15 protsenti koondhindest.”;

23) paragrahvi 15 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 15 lõiked 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest. Taotluse hinnang loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75.

(10) Positiivse hinnangu saanud taotlused järjestatakse kaalutud keskmise alusel üle-eestilisse pingeritta. Kui mitme projekti tulemuste koondsumma on võrdne, eelistatakse projekte, mis said lõike 6 punktis 1 nimetatud hindamiskriteeriumis kõrgema hinde.”;

25) paragrahvi 15 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Üle-eestilise avatud taotlusvooru projektide pingerida avaldatakse rakendusüksuse veebilehel.”;

27) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabade vahendite olemasolu korral rahuldatakse käesoleva määruse § 15 lõikes 10 nimetatud taotlused pingerea alusel.”;

28) paragrahvi 16 lõiked 11 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 16 lõike 5 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, kõrvaltingimustega rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta vormistab rakendusüksus otsuse. Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi. Otsuses sätestatakse muu hulgas:”;

30) paragrahvi 17 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Toetuse saajal, kelle taotlus rahuldati osaliselt põhjusel, et taotluse täielik rahuldamine ei osutunud taotluste rahastamiseks ette nähtud toetuse mahu tõttu võimalikuks, on õigus taotleda toetuse suurendamist kuni 2021. aasta 30. novembrini.”;

31) paragrahvi 17 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json