Teksti suurus:

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2014, 2

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Vastu võetud 07.03.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 15. veebruari 2011. a määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Täiendavad nõuded tuleohutusjärelevalve valdkonna päästeametnikule

(1) Päästepealik ja päästepeaspetsialist peavad omama päästealast kõrgharidust või omama kõrgharidust ning vastama Päästeinspektor, tase 6 kutsestandardile hiljemalt ühe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast.

(2) Tuleohutusjärelevalve valdkonnas töötav päästevanemspetsialist ja päästejuhtivspetsialist peavad omama päästealast kõrgharidust või omama kõrgharidust ning vastama Päästeinspektor, tase 5 kutsestandardile hiljemalt ühe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast.”;

2) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Täiendavad nõuded päästetöö valdkonna päästeteenistujale

(1) Päästepealik, päästetööd mittejuhtiv päästepeaspetsialist ja päästejuhtivspetsialist peavad omama tuletõrje- ja/või päästealast kõrgharidust või omama kõrgharidust ja olema läbinud Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud vastava päästeala kursuse hiljemalt ühe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast.

(2) Meeskonnavanemana töötav päästespetsialist ning rühmapealikuna ja operatiivkorrapidajana töötav päästevanemspetsialist peavad vastama Päästemeeskonnajuhi kutsestandardile või omama päästemeeskonnajuhi kutseharidust.

(3) Vanemoperatiivkorrapidajana töötav päästejuhtivspetsialist peab omama tuletõrje- ja/või päästealast kõrgharidust.

(4) Päästetööd juhtiv päästepeaspetsialist peab omama tuletõrje- ja/või päästealast kõrgharidust.

(5) I grupi päästekomando pealikuna töötav päästevanemspetsialist peab omama tuletõrje- ja/või päästealast kõrgharidust või keskharidust ja olema läbinud Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud vastava päästeala kursuse hiljemalt ühe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast.

(6) II ja III grupi päästekomandos päästekomando pealikuna töötav päästevanemspetsialist ja päästejuhtivspetsialist peavad omama tuletõrje- ja/või päästealast kõrgharidust või omama kõrgharidust ja olema läbinud Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud vastava päästeala kursuse hiljemalt ühe aasta jooksul alates sellele ametikohale nimetamisest.

(7) Päästja peab omama päästja kutseharidust või vastama Päästja kutsestandardile kahe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast.”;

3) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Täiendavad nõuded hädaabiteadete menetlemise valdkonna päästeametnikule

(1) Päästepealik peab omama kõrgharidust ja olema läbinud Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud hädaabiteadete menetlemise valdkonna täiendusõppe hiljemalt aasta jooksul teenistusse võtmise päevast.

(2) Hädaabiteateid mittemenetlev päästepeaspetsialist peab omama kõrgharidust ja olema läbinud Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud hädaabiteadete menetlemise valdkonna täiendusõppe hiljemalt aasta jooksul teenistusse võtmise päevast.

(3) Hädaabiteateid menetlev päästepeaspetsialist (meditsiinivaldkond) peab omama meditsiinilist kõrgharidust ja olema läbinud Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud hädaabiteadete menetlemise valdkonna täiendusõppe hiljemalt aasta jooksul teenistusse võtmise päevast.

(4) Hädaabiteateid menetlev päästepeaspetsialist (valvevahetuse juht, logistik II) peab omama kõrgharidust ja vastama Päästekorraldaja-valvevahetuse juht tase 6 kutsestandardile.

(5) Päästevanemspetsialist (logistik) peab vastama Päästekorraldaja-logistiku tase 5 kutsestandardile.

(6) Hädaabiteateid menetlev päästespetsialist (päästekorraldaja) peab vastama Päästekorraldaja tase 4 kutsestandardile 18 kuu jooksul alates teenistusse võtmise päevast.

(7) Hädaabiteadete menetlemise valdkonna päästeametnikud, kes omavad tuletõrje- ja/või päästealast või politseialast või (erakorralise) meditsiini alast kõrg- või kutseharidust ei pea läbima käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud täiendusõppe osas, milles neil on erialane kõrg- või kutseharidus.”;

4) paragrahvi 7 pealkirjast jäetakse välja tekstiosa „demineerimistöö,”;

5) paragrahvi 7 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 3 ja §-s 8 asendatakse sõnad „nelja kuu” sõnadega „ühe aasta”;

7) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

„§ 71. Täiendavad nõuded demineerimistöö valdkonna päästeametnikule

(1) Demineerimiskeskuse pommigrupis töötav päästespetsialist ja demineerimiskeskuse planeerimise ja keemia talituses töötav päästevanemspetsialist peavad omama keskharidust ja vastama Demineerija EOD1 kutsestandardile ühe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast.

(2) Demineerimiskeskuse pommigrupis töötav päästespetsialist, kelle tööülesannete hulka kuulub plahvatusohtlikku lahingumoona ohutult liigutada ja transportida üht või mitut eset peab omama keskharidust ja vastama Demineerija EOD1 kutsestandardile.

(3) Demineerimiskeskuse pommigrupis töötav päästevanemspetsialist peab omama keskharidust ja vastama Demineerija EOD3 kutsestandardile.

(4) Demineerimiskeskuse pommigrupis töötav päästejuhtivspetsialist peab omama kõrgharidust ja vastama Pommitehniku kutsestandardile.

(5) Demineerimiskeskuse pommigrupis töötav päästepeaspetsialist ja päästepealik peavad omama kõrgharidust ja vastama Demineerimisinstruktori kutsestandardile.

(6) Demineerimiskeskuse planeerimise ja keemia talituses töötav päästepeaspetsialist ja päästepealik peavad omama kõrgharidust ja vastama Demineerija EOD1 kutsestandardile ühe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast.”;

8) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Täiendavad nõuded paragrahvides 4, 5, 6 ja 7 nimetamata päästeteenistujale

Paragrahvides 4, 5, 6 ja 7 nimetamata päästeteenistuja peab omama päästealast kõrg- või kutseharidust või peab olema läbinud päästeasutuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud vastava täiendusõppe.”;

9) paragrahvi 18 lõikest 1 jäetakse välja lauseosa „I, II ja IV grupi”;

10) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Hädaabimenetlemise valdkonna päästeteenistujate perioodilist tervisekontrolli tehakse kuni 55 aasta vanuseni iga kolme aasta järel, üle 55 aasta vanusele töötajale üks kord aastas”;

12) paragrahv 20 sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Rakendussätted

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist teenistusse asunud põhiharidusega päästeteenistuja võib taotleda Päästeameti peadirektorilt eriluba teenistuse jätkamiseks, kui:
1) ta on omandamas keskharidust – eriluba väljastatakse korraga üheks aastaks, võttes arvesse päästeteenistuja edasijõudmist hariduse omandamisel, kuid mitte kauemaks kui 2014. aasta 1. juulini või
2) tal tekib hiljemalt 2016. aasta 31. detsembril õigus „Päästeteenistuse seaduse” §-s 19 sätestatud vanaduspensioni oote toetuse saamisele – eriluba väljastatakse kuni 2016. aasta 31. detsembrini.

(2) Enne 2014. aasta 1. märtsi teenistusse võetud tuleohutusjärelevalve valdkonnas töötav päästeametnik ei pea vastama määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kõrgharidusnõudele.

(3) Enne 2014. aasta 1. märtsi päästjana töötav Päästja I kutsestandardile vastav päästja ei pea vastama määruse § 5 lõikes 7 sätestatud nõudele.

(4) Enne 2014. aasta 1. märtsi päästjana töötav Päästja II kutsestandardile vastav päästja, loetakse vastavaks määruse § 5 lõikes 7 sätestatud nõudele.

(5) Enne 2014. aasta 1. märtsi ametisse nimetatud meeskonnavanemana töötav päästespetsialist ning rühmapealikuna ja operatiivkorrapidajana töötav päästevanemspetsialist, kes vastab Päästespetsialist III kutsestandardile, loetakse vastavaks määruse § 5 lõikes 2 sätestatud nõudele.

(6) Enne 2014. aasta 1. märtsi komandopealikuna töötav päästejuhtivspetsialist ning komandopealikuna töötav päästevanemspetsialist ei pea vastama määruse § 5 lõigetes 5 või 6 sätestatud nõudele.

(7) Enne 2014. aasta 1. juulit Häirekeskuse teenistusse võetud päästespetsialist (päästekorraldaja) peab määruse § 6 lõikes 6 sätestatud nõuetele vastama 2015. aasta 1. jaanuariks.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse 2014. aasta 1. märtsist.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json