Teksti suurus:

Nõuded vedelkütusele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 273

Nõuded vedelkütusele1

Vastu võetud 17.03.2010 nr 16
RTL 2010, 13, 243
jõustumine 26.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2010RT I, 02.12.2010, 305.12.2010
12.01.2011RT I, 19.01.2011, 1022.01.2011
26.04.2012RT I, 03.05.2012, 306.05.2012
26.07.2013RT I, 30.07.2013, 102.08.2013
12.03.2014RT I, 18.03.2014, 621.03.2014
10.01.2017RT I, 13.01.2017, 916.01.2017
11.04.2019RT I, 18.04.2019, 401.05.2019
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse «Vedelkütuse seaduse» § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruse reguleerimisalasse kuuluvad järgmised vedelkütused (edaspidi kütus):
  1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49;
[RT I, 03.05.2012, 3 - jõust. 06.05.2012]
  2) diislikütus – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43 või 2710 20 11;
[RT I, 03.05.2012, 3 - jõust. 06.05.2012]
  3) biokütus – transpordis kasutatav biomassist toodetud kütus, sealhulgas biodiislikütus, mida saab kasutada puhta kütusena või segatuna bensiinis või diislikütuses.
[RT I, 30.07.2013, 1 - jõust. 02.08.2013]

  (2) Nõuded raskele ja kergele kütteõlile sätestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõikes 1 nimetatud määrusega.
[RT I, 13.01.2017, 9 - jõust. 16.01.2017]

  (3) Käesolevas määruses nimetatud kaubakoodid põhinevad KN-il seisuga 2012. aasta 1. jaanuar.
[RT I, 03.05.2012, 3 - jõust. 06.05.2012]

§ 11.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) biomass on põllumajandusest, sealhulgas taimsed ja loomsed ained, metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest, samuti kalandusest ja vesiviljelusest pärit bioloogilise päritoluga toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunev fraktsioon;
  2) biodiislikütus on rasvhapete metüülestrid (FAME), mida kasutatakse kas 100%-lises kontsentratsioonis diislikütusena või diislikütuse segukomponendina;
  3) säästlikkuse kriteeriumid on välisõhu kaitse seaduse § 58 lõike 2 kohaselt kehtestatud nõuded biokütuste säästlikkuse kriteeriumidele;
  4) tarneahel on tegevuste kogum, mis hõlmab isikuid ja tegevusi alates biokütuse tootmiseks vajaliku tooraine kasvatamisest kuni biokütuse tarbijale kättesaadavaks tegemiseni;
  5) massibilansi süsteem on tarneahelas saadetiste liikumise jälgimise süsteem, kus saadetis tarneahela ühest osast tarneahela teise osasse hõlmab toodet ja teavet selle toote kohta, näiteks infot selle koguse, päritolu ja omaduste kohta ning muud teavet.
[RT I, 30.07.2013, 1 - jõust. 02.08.2013]

§ 2.   Nõuded kütusele

  (1) Bensiin, diislikütus ja parafiinne diislikütus peab vastama atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud määruses toodud nõuetele.
[RT I, 18.04.2019, 4 - jõust. 01.05.2019]

  (2) Biodiislikütus peab vastama Eesti standardile EVS-EN 14214.
[RT I, 02.12.2010, 3 - jõust. 05.12.2010]

  (21) [Kehtetu - RT I, 18.04.2019, 4 - jõust. 01.05.2019]

  (22) [Kehtetu - RT I, 18.04.2019, 4 - jõust. 01.05.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

§ 3.   Bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistus
[RT I, 18.04.2019, 4 - jõust. 01.05.2019]

  (1) Bensiini tähistuseks on ring, mille sees on märge EX, kus E märgib, et bensiin sisaldab etanooli ning X on asendatud numbriga, mis märgib bensiini maksimaalset etanoolisisaldust mahuprotsentides.

  (2) Diislikütuse tähistuseks on ruut, mille sees on märge BX, kus B märgib, et diislikütus sisaldab biodiislikütust ning X on asendatud numbriga, mis märgib diislikütuse maksimaalset biodiislikütuse sisaldust mahuprotsentides.

  (3) Kui kütuse tarnija täidab vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustuse osaliselt või terviklikult tarnijatevahelise või biometaani lõpptarbimisse andnud isikuga sõlmitud kokkuleppega, ei pea enne kokkuleppe sõlmimist paigaldatud tähistusel lõike 1 või lõike 2 kohast tähistust kokkuleppe kehtivuse ajal muutma, kui vastava kütuse biokütuse füüsiliselt maksimaalne osa ei ole märgistusele kantust suurem.

  (4) Parafiinse diislikütuse tähistuseks on ruut, mille sees on märge XTL.

  (5) Bensiini tähistusele paigutatakse märge, mis on sõltuvalt bensiini oktaaniarvust uurimismeetodil järgmine:
  1) bensiin 91 – oktaaniarvuga vähemalt 91, kuid alla 95;
  2) bensiin 95 – oktaaniarvuga vähemalt 95, kuid alla 98;
  3) bensiin 98 – oktaaniarvuga vähemalt 98.

  (6) Kütuse müüja märgib kütuse tähistuse tankurile ja tankuri püstolile.

  (7) Tankurile lisatud tähistusele märgitakse viide Eesti standardile, millele käideldav kütus vastab.

  (8) Tähistus peab olema mustas kirjas valgel või hõbedasel taustal.

  (9) Bensiini tähistuse näide sõltuvalt oktaaniarvust ja etanooli sisaldusest mahuprotsentides, diislikütuse tähistuse näide sõltuvalt biodiislikütuse sisaldusest mahuprotsentides ja parafiinse diislikütuse tähistuse näide on esitatud käesoleva määruse lisas „Bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistuse näited“.
[RT I, 18.04.2019, 4 - jõust. 01.05.2019]

§ 31.   Nõuded biokütusele

  (1) Kütuse lõppkasutajale müüdav biokütus peab olema saadud biokütuse tarneahela abil, mille puhul on tagatud:
  1) usaldusväärse saadetiste kohta käiva ja üldteabe jagamine kõikidele tarneahelas osalevatele isikutele;
  2) massibilansi süsteemi toimimine kõikide tarneahelas osalevate käitlejate ja teiste isikute juures;
  3) riiklikku järelevalvet teostava asutuse nõudmisel andmete avaldamine, mida kasutati punktis 1 nimetatud teabe koostamisel;
  4) kogu tarneahela toimimise auditeerimine asjakohaste standardite järgi sõltumatu audiitori poolt kord aastas;
  5) audiitori järelduste, mille koostamiseks on kontrollitud ettevõtjate poolt kasutatud süsteemide täpsust, usaldusväärsust ja pettusekindlust ning hinnatud tarneahelas kasutatava sisekontrolli tihedust ja metoodikat ning andmete usutavust, avaldamine kõigile huvilistele.

  (2) Nõuded biokütusele peavad olema täidetud sõltumata sellest, kas biokütus või selle lähtematerjalid on toodetud Euroopa Liidus või imporditud Euroopa Liitu.
[RT I, 30.07.2013, 1 - jõust. 02.08.2013]

§ 32.   Tarneahelas jagatav teave

  (1) Paragrahvi 31 lõike 1 punktis 1 nimetatud üldteabeks on
  1) info biokütuse või selle lähtematerjalide partiide koguste kohta;
  2) info biokütuse säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tõendamise skeemi (edaspidi skeem) kohta;
  3) info üksikutele säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse kohta;
  4) info selle kohta, kas biokütus on toodetud jäätmetest, jääkidest, toiduks mittekasutatavatest tselluloosmaterjalidest või lignotselluloosist.

  (2) Paragrahvi 31 lõike 1 punktis 1 nimetatud üldteabeks on:
  1) info pinnase, vee ja õhu kaitseks, rikutud maa taastamiseks ja veepuuduse all kannatavates piirkondades liigse veetarbimise ärahoidmiseks rakendatud meetmete kohta;
  2) info meetmete kohta, mida rakendatakse biokütuste kasutuselevõtuga seonduvate võimalike sotsiaal-majanduslike probleemide arvessevõtmiseks;
  3) info selle kohta, kas biokütuse tooraine oluliseks allikaks olevad kolmandad riigid ja liikmesriigid on ratifitseerinud ja rakendanud asjakohaseid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud skeemid on:
  1) Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62) alusel tunnustatud vabatahtlik skeem;
  2) Euroopa Liidu poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute alusel rakendatav skeem;
  3) teise Euroopa Liidu liikmesriigi riiklik skeem.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 viidatud sotsiaal-majanduslikud probleemid on:
  1) kasvav nõudlus biokütuste järele, mis avaldab mõju sotsiaalsele jätkusuutlikkusele Euroopa Liidus ja kolmandates riikides;
  2) Euroopa Liidu biokütusepoliitika mõju kohta toiduainete kättesaadavusele;
  3) maakasutusõiguse järgimine.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 viidatud asjakohased Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonid on:
  1) sunniviisilise või kohustusliku töö konventsioon;
  2) ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon;
  3) organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon;
  4) konventsioon mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest;
  5) sunniviisilise töö kaotamise konventsioon;
  6) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitlev konventsioon;
  7) töölevõetava isiku vanuse alammäära konventsioon;
  8) lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise konventsioon.
[RT I, 30.07.2013, 1 - jõust. 02.08.2013]

§ 33.   Toimiv massibilansi süsteem

  Massibilansi süsteemi loetakse toimivaks, kui:
  1) see võimaldab korraldada saadetiste, mis sisaldavad erinevate säästlikkuse kriteeriumidega toorainet või biokütust (edaspidi segu), omavahelisest segamist ja segamisest arvestuse pidamist;
  2) segu puhul on tagatud teave iga segu koosseisu kuuluva saadetise säästlikkuse kriteeriumitele vastavuse ja saadetise koguse kohta;
  3) segust saadetiste väljastamisel on tagatud, et segust eemaldatud kõigi saadetiste summat kirjeldatakse nii, nagu sellel oleks samad säästlikkuse näitajad ja samad kogused kui segule lisatud kõigi saadetiste summal..
[RT I, 30.07.2013, 1 - jõust. 02.08.2013]

§ 34.   Järelevalveasutusele teabe andmise kohustuse erisus

  Juhul kui järelevalveasutus nõuab biokütuse käitlejalt või tarneahelas osalevalt isikult andmeid käesoleva määruse § 31 lõike 1 punkti 3 alusel ning saadetise vastavust biokütuse säästlikkuse kriteeriumidele on tõendatud käesoleva määruse § 32 lõike 3 punktis 1 või 2 nimetatud skeemi abil, ei või järelevalveasutus nõuda täiendavaid tõendeid § 32 lõike 1 punktis 3 nimetatud kriteeriumide osas ja § 32 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud teavet tarneahela osades, mida see konkreetne skeem hõlmab.
[RT I, 30.07.2013, 1 - jõust. 02.08.2013]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16–62)
[RT I, 30.07.2013, 1 - jõust. 02.08.2013]

Lisa Bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistuse näited
[RT I, 18.04.2019, 4 - jõust. 01.05.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json