Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2014, 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine

Vastu võetud 12.03.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 78 lõike 5 ja § 79 lõike 4 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruses nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 punkt 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„38) vahetatav pukseeritav seadeldis on põllu- või metsamajanduses kasutatav mehhanism, mille peamine otstarve on täiendada või muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks. Pukseeritaval seadeldisel võib olla koormaplatvorm, mis on ette nähtud vajalike töövahendite ja seadmete vedamiseks ning töö ajal toodetava või kasutatava materjali ajutiseks ladustamiseks. Vahetatavaks seadmeks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimassi on väiksem kui 3,0;”;

3) paragrahvi 3 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lähtuvalt traktori kategooriast peavad:
1) alates 1. juulist 2005. a T1, T2 ja T3 kategooria traktori uus tüüp ja alates 1. juulist 2009. a kõik tüübid omama EÜ tüübikinnitust;
2) alates 1. jaanuarist 2009. a Eestis registreeritava T5 kategooria traktori kõik tüübid omama riiklikku tüübikinnitust;
3) alates 29. septembrist 2013. a T4.3 kategooria traktori uus tüüp ja alates 29. septembrist 2016. a kõik tüübid omama riiklikku tüübikinnitust;
4) T4.1 ja T4.2 kategooria traktori uus tüüp 3 aastat ja kõik tüübid 6 aastat pärast direktiivi 2003/37/EÜ II lisas toodud viimase üksikdirektiivi jõustumist omama riiklikku tüübikinnitust.

(6) Igal tüübikinnitust omavasse traktori tüüpi kuuluval esmaregistreeritaval traktoril peab olema tüübivastavuse tunnistus. Tüübivastavuse tunnistus peab sisaldama käesoleva määruse lisas 9 toodud andmeid, välja arvatud esmaregistreeritavatel traktoritel ja haagistel, mis kuuluvad EÜ tüübikinnitust omavasse tüüpi, ja alates 1. juulist 2009. a kõigil esmaregistreeritavatel T1, T2 ja T3 kategooria traktoritel, mille tüübivastavuse tunnistus peab vastama direktiivi 2003/37/EÜ lisas III toodud nõuetele.”;

4) paragrahvi 6 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Alates 1. jaanuarist 2003. a esmaregistreeritud liiklusregistrisse kantud masin peab omama kehtivat riiklikku tüübikinnitust, välja arvatud T4 kategooria traktor. T4 kategooria traktor peab omama kehtivat riiklikku tüübikinnitust alates käesoleva määruse § 3 lõike 5 punktides 3 ja 4 toodud kuupäevadest.

(5) Traktori tüübi riiklik tüübikinnitus omistatakse käesoleva määruse lisas 3 toodud toodete EÜ tüübikinnituse või E tüübikinnituse tunnustamise teel, välja arvatud:
1) alates 1. juulist 2005. a T1, T2, ja T3 kategooria traktori uued tüübid ja alates 1. juulist 2009. a kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus omistatakse direktiivi 2003/37/EÜ kohase traktori EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
2) alates 29. septembrist 2013. a T4.3 kategooria traktori uued tüübid ja alates 29. septembrist 2016. a kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus omistatakse käesoleva määruse lisas 3 toodud toodete EÜ ja E tüübikinnituse tunnustamise ning kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimise teel;
3) alates käesoleva määruse § 3 lõikes 5 toodud tähtaegadest T4.1 ja T4.2 kategooria traktorite uued tüübid ja kõik traktori tüübid käesoleva määruse lisas 3 toodud toodete EÜ ja E tüübikinnituse tunnustamise ning kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimise teel.”;

5) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgnevas sõnastuses:

„Nõukogu direktiiv 2013/15/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 172–183).”;

6) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruses nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) normitehnilist märkust täiendatakse järgnevas sõnastuses:

„Nõukogu direktiiv 2013/15/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 172–183); Komisjoni direktiiv 2013/60/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/67/EÜ kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (ELT L 329, 10.12.2013, lk 15–38).”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 3 Tüübikinnituse nõuete loetelu

Lisa 7 Direktiivide ja E-reeglite loetelu, millistes toodud nõuded peavad olema täidetud L kategooria sõidukite või nende toodete riiklikul tüübikinnitusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json