Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2014, 13

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord

Vastu võetud 12.03.2014 nr 24

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 4 punkti 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Valimiskomisjonide rahastamise alused

 (1) Käesolev määrus reguleerib, kuidas kasutavad riigieelarvest Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha:
 1) maakonna valimiskomisjon ning Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjon;
 2) jaoskonnakomisjon;
 3) ministeerium.

 (2) Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjonile kohaldatakse maakonna valimiskomisjoni kohta sätestatut, arvestades määruses nimetatud erandeid.

§ 2.  Valimiskomisjonide kulude eelarvete kinnitamine

  Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega maakonna valimiskomisjonide, jaoskonnakomisjonide ja ministeeriumite kulude eelarved ning jaoskonnakomisjonide kulunormid, lähtudes Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks riigieelarves ettenähtud eraldiste suurusest.

2. peatükk Valimiskomisjonide kulud ja aruandlus 

§ 3.  Maakonna valimiskomisjoni kulud

 (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega maakonna valimiskomisjoni kulude eelarve riigieelarve kulude kahekohaliste kuluartiklite kaupa.

 (2) Maakonna valimiskomisjoni kulude eelarve koosneb maakonna valimiskomisjoni tegevuskuludest ja selle maakonna jaoskonnakomisjonide tegevuskuludest.

 (3) Viljandi maavanem nimetab maasekretäri ettepanekul Viljandi Maavalitsuse raamatupidamise ja personaliarvestuse osakonna ametnike hulgast maakondade valimiskomisjonide raamatupidamise eest vastutava isiku ning teavitab sellest maakondade valimiskomisjonide esimehi. Tallinnas ja Tartus nimetab linnasekretär linnakantselei ametnike hulgast linna valimiskomisjoni raamatupidamise eest vastutava isiku.

 (4) Maakonna valimiskomisjoni nimel kirjutab kuludokumentidele alla maakonna valimiskomisjoni esimees.

§ 4.  Jaoskonnakomisjoni kulud

 (1) Jaoskonnakomisjoni kulud otsustab maakonna valimiskomisjon Vabariigi Valimiskomisjoni otsuses määratud jaoskonnakomisjoni kulunormidest lähtudes.

 (2) Maakonna valimiskomisjon võib jaoskonnakomisjonile kulunormide alusel ettenähtud vahendeid kuni 25% ulatuses suurendada või vähendada, lähtudes jaoskonna asukohast, hääletajate arvust jaoskonnas ja jaoskonnakomisjoni töömahust ning vajadusest korraldada jaoskonnakomisjonide tööd maakonna tasemel.

§ 5.  Ministeeriumi kulud

 (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega ministeeriumide kulude eelarved välisriigis hääletamise korraldamiseks riigieelarve kulude kahekohaliste kuluartiklite kaupa.

 (2) Välisesinduste kulud kaetakse Välisministeeriumi kulude eelarvest.

 (3) Välisesindus esitab Välisministeeriumi määratud tähtajaks Välisministeeriumile teatise tehtud kulude kohta, millele on lisatud kuludokumendid.

 (4) Välisministeerium katab teatises märgitud põhjendatud kulud.

 (5) Vabariigi Valimiskomisjonil on õigus taotleda ministeeriumilt lisadokumentide esitamist tehtud kulude kohta.

§ 6.  Töö tasustamine

 (1) Valimiskomisjoni liige saab tasu komisjoni koosolekust osavõtmise ja komisjoni tööülesannete täitmise eest.

 (2) Maakonna valimiskomisjoni liikme ja jaoskonnakomisjoni liikme tasustamise otsustab maakonna valimiskomisjoni esimees. Ettepaneku jaoskonnakomisjoni liikmete tasustamise kohta teeb jaoskonnakomisjoni esimees.

 (3) Valimiskomisjoni esimeest tasustatakse valimiskomisjoni teiste liikmetega samadel alustel.

 (4) Valimiskomisjoni liikmete koosolekust osavõtmise ja komisjoni tööülesannete täitmise arvestust peab valimiskomisjonis selle esimehe määratud valimiskomisjoni liige. Valimiskomisjoni liige esitab arvestuse kokkuvõtte komisjoni esimehele esimehe määratud tähtajaks.

 (5) Maakonna valimiskomisjoni poolt töövõtulepingu või käsunduslepingu alusel tööd tegevatele isikutele makstakse tasu lepingus märgitud ulatuses ja korras.

 (6) Välisriigis hääletamist ettevalmistanud ja korraldanud isiku töö tasustamise otsustab Välisministeeriumi kantsler.

§ 7.  Majandamiskulud

 (1) Majandamiskuludeks ettenähtud vahendeid kasutatakse vastavalt rahandusministri 11.12.2003 määrusele nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri”.

 (2) Valimiskomisjoni liikmele hüvitatakse lähetuskulud vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määrusele nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr”.

 (3) Valimiskomisjoni liikmele, kes on Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisel maakonna valimiskomisjoni kirjaliku otsustuse alusel kasutanud isiklikku sõiduautot, hüvitatakse tekkinud kulu vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korrale.

§ 8.  Aruandlus

 (1) Viljandi Maavalitsuse raamatupidamise ja personaliarvestuse osakond, Tallinna ja Tartu linnakantseleid ning ministeerium esitavad Vabariigi Valimiskomisjonile kahe kuu jooksul Euroopa Parlamendi valimispäevast arvates valimisteks ettenähtud assigneeringute eelarve täitmise kassapõhise aruande riigikassas arvestatavate kuluartiklite kaupa.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule esitavad Viljandi Maavalitsuse raamatupidamise ja personaliarvestuse osakond, Tallinna ja Tartu linnakantseleid ning ministeerium Vabariigi Valimiskomisjonile Euroopa Parlamendi valimise päevast arvates kahe kuu jooksul tegelike kulude aruande rahandusministri määrusega kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirja kontode kaupa.

3. peatükk Lõppsäte 

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 30. jaanuari 2009. a määrus nr 1 „Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json