Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni 19. detsembri 2012. a määruse nr 2 „Vabariigi Valimiskomisjoni töökord” ja 21. mai 2013. a määruse nr 12 „Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2014, 14

Vabariigi Valimiskomisjoni 19. detsembri 2012. a määruse nr 2 „Vabariigi Valimiskomisjoni töökord” ja 21. mai 2013. a määruse nr 12 „Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord” muutmine

Vastu võetud 12.03.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 14 lõike 7, § 15 lõike 4 punktide 1 ja 2 ning § 482 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valimiskomisjoni 19. detsembri 2012. a määruse nr 2 „Vabariigi Valimiskomisjoni töökord” muutmine

Vabariigi Valimiskomisjoni 19. detsembri 2012. a määruses nr 2 „Vabariigi Valimiskomisjoni töökord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Komisjonil on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning oma logo. Logo kujutis ja värvikoodid on esitatud käesoleva määruse lisas.”;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Vabariigi Valimiskomisjoni kulud

Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega Vabariigi Valimiskomisjoni kulude eelarve riigieelarve kulude vähemalt kahekohaliste kuluartiklite kaupa.”;

3) määrust täiendatakse käesolevale määrusele lisatud lisaga.

§ 2.  Vabariigi Valimiskomisjoni 21. mai 2013. a määruse nr 12 „Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord” muutmine

Vabariigi Valimiskomisjoni 21. mai 2013. a määruses nr 12 „Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektroonilise hääletamise süsteem arvestab ainult valija viimasena antud elektroonilist häält vastavalt seadustes sätestatud häälte arvestamise nõuetele.

(2) Elektrooniline hääl koosneb järgmistest komponentidest:
1) valijarakenduse versiooni number;
2) valimiste identifikaator;
3) valija tahteavaldus.”;

2) paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse § 16 punktides 1–7, §-s 19, 7. peatükis ja § 25 lõikes 1 sätestatud toimingud videosalvestatakse.”;

3) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vaatleja võib viibida komisjoni koosolekul, samuti jälgida komisjoni toiminguid.

(2) Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine vastavalt komisjoni korraldustele.”;

4) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kinnitab elektroonilise hääletamise organisatsiooni ja infrastruktuuri kirjelduse, elektroonilise hääletamise süsteemi infoturbe poliitika, elektroonilise hääletamise protokollistiku ja elektroonilise hääletamise süsteemi tehnilised juhendid;”.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Lisa Vabariigi Valimiskomisjoni logo

/otsingu_soovitused.json