Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni töökord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2014, 17

Vabariigi Valimiskomisjoni töökord

Vastu võetud 19.12.2012 nr 2
RT I, 29.12.2012, 41
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2013RT I, 31.05.2013, 103.06.2013
12.03.2014RT I, 18.03.2014, 1421.03.2014

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 12 lõike 12, § 14 lõike 7 ja § 15 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Riigikogu valimise seaduse §-s 14 sätestatud korras ning tema volituste kestus on neli aastat.

  (2) Komisjon asub Tallinnas aadressil Toompea 1 ja tema postiaadress on Lossi plats 1a, 15165 Tallinn.

  (3) Komisjoni finantseeritakse riigieelarvest.

  (4) Komisjon on valimiste infosüsteemi vastutav töötleja.

  (5) Komisjonil on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning oma logo. Logo kujutis ja värvikoodid on esitatud käesoleva määruse lisas.
[RT I, 18.03.2014, 14 - jõust. 21.03.2014]

  (6) Komisjoni veebilehe aadress on vvk.ee.

  (7) Komisjoni inglisekeelne nimetus on Estonian National Electoral Committee.

§ 2.   Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

  (1) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast komisjoni esimesel koosolekul avalikul hääletamisel, kui ükski komisjoniliige ei nõua salajast hääletamist. Esimehe või aseesimehe kandidaadi esitab komisjoni liige. Esitamiseks peab olema kandidaadi nõusolek.

  (2) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimisel on komisjoniliikmel üks hääl. Esmalt valitakse esimees ja seejärel aseesimees.

  (3) Valituks osutub kõige rohkem hääli saanud kandidaat. Kui hääled jagunevad vähemalt kahe kandidaadi vahel võrdselt, viiakse läbi valimiste lisavoor. Kui ka lisavoorus jagunevad hääled vähemalt kahe kandidaadi vahel võrdselt, heidetakse nende kandidaatide vahel liisku.

  (4) Kui komisjoni esimees või aseesimees astub tagasi või tema volitused komisjoniliikmena lõpevad enne tähtaega vastavalt seadusele, valitakse uus esimees või aseesimees käesolevas töökorras sätestatud korras komisjoni järgmisel koosolekul.

§ 3.   Komisjoni esimehe volitused

  (1) Komisjoni esimees:
  1) koostab komisjoni koosoleku päevakorra projekti;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  3) otsustab, keda kutsuda komisjoni koosolekust osa võtma;
  4) juhatab komisjoni koosolekut;
  5) jaotab tööülesanded komisjoniliikmete vahel;
  6) kirjutab alla komisjoni õigusaktidele, hääletamis- ja valimistulemuste ning rahvahääletuse tulemuse kohta koostatud komisjoni protokollile, Vabariigi Presidendi valimise ja Riigikogu esimehe ning aseesimeeste valimisteks koostatud valijate nimekirjale, komisjoni koosoleku protokollile ja muudele dokumentidele;
  7) tagab komisjoni pitsati hoidmise ja kasutamise;
  8) esindab komisjoni eelarveläbirääkimistel Rahandusministeeriumis;
  9) esindab komisjoni ilma erivolituseta ning tal on edasivolitamise õigus;
  10) kinnitab väljamaksed Vabariigi Valimiskomisjoni eelarvest;
  11) täidab muid seadustest ja Vabariigi Valimiskomisjoni määrustest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Komisjoni esimehe volitusel või tema äraolekul täidab komisjoni esimehe ülesandeid komisjoni aseesimees, kellel on esimehe ülesannete täitmise ajal kõik esimehe õigused ja kohustused.

§ 4.   Komisjoni õigusaktid

  (1) Komisjoni õigusaktid on määrus ja otsus.

  (2) Komisjon annab määrusi seaduses sätestatud juhtudel.

  (3) Komisjoni pädevuses oleva üksikküsimuse lahendamiseks võtab komisjon vastu otsuse.

  (4) Komisjoni õigusaktides märgitakse pealkiri, allakirjutamise kuupäev ja järjekorranumber.

  (5) Komisjoni õigusaktidele kirjutab alla komisjoni esimees.

  (6) Komisjoni määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

  (7) Komisjoni otsus jõustub allakirjutamisega.

§ 5.   Komisjoni juhis

  Valimiste ühetaolisuse tagamiseks ja valimiskomisjonide töö korraldamiseks võib komisjon anda juhiseid. Juhis on elektroonilise hääletamise komisjonile, maakonna valimiskomisjonile, valla ja linna valimiskomisjonile ning jaoskonnakomisjonile kohustuslik.

§ 6.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Koosoleku võib korraldada ka elektrooniliselt.

  (3) Komisjoni koosolek on avalik. Koosoleku aeg, koht ja päevakorraprojekt avalikustatakse komisjoni veebilehel.

§ 7.   Komisjoni koosoleku kokku kutsumine

  (1) Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees, nende mõlema äraolekul komisjoni noorim liige.

  (2) Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku eelmise komisjoni esimees või aseesimees hiljemalt seitsmendal päeval pärast komisjoni volituste algust.

  (3) Kuni esimehe valimiseni juhatab komisjoni koosolekut komisjoni noorim liige.

  (4) Komisjoni esimees korraldab komisjoni koosoleku aja, koha ja päevakorraprojekti komisjoni liikmetele aegsasti teatavaks tegemise.

§ 8.   Komisjoni otsustusvõimelisus

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt neli komisjoni liiget, nende hulgas esimees või aseesimees.

  (2) Kui komisjoni põhiliige ei saa komisjoni koosolekust osa võtta, asendab teda asendusliige, kellel on kõik põhiliikme õigused ja kohustused, välja arvatud esimehe või aseesimehe õigused ja kohustused.

§ 9.   Komisjoni koosoleku korraldus

  (1) Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema volitusel või äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjon kinnitab koosoleku alguses päevakorra.

  (3) Komisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab koosoleku juhataja hääl. Koosoleku juhataja hääletab viimasena.

  (4) Hääletamine on avalik, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud juhul.

§ 10.   Komisjoni koosoleku protokoll

  (1) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku järjekorranumber;
  2) koosoleku aeg ja koht;
  3) koosolekust osa võtnud komisjoni liikmete nimed;
  4) koosolekule kutsutud ja koosolekust osa võtnud isikute nimed;
  5) koosolekul toimunud arutelu käik ja põhisisu;
  6) tehtud otsustused ja hääletamistulemused;
  7) komisjoni liikme eriarvamus.

  (2) Protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

  (3) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 11.   Komisjoni koosoleku korraldamine elektrooniliselt

  (1) Kiireloomulise küsimuse lahendamiseks ning kui otsustamisele tulev küsimus ei nõua huvitatud isikute koosolekule kutsumist, võib komisjoni esimehe ettepanekul ja kõigi komisjoni liikmete nõusolekul korraldada komisjoni koosoleku elektrooniliselt.

  (2) Elektroonilisel koosolekul ei saa:
  1) valida komisjoni esimeest või aseesimeest;
  2) vaadata läbi kaebust;
  3) läbi viia järelevalvet;
  4) võtta vastu otsust kandidaatide registreerimise või kandidaadi registreerimata jätmise kohta.

  (3) Elektrooniline koosolek korraldatakse käesoleva määruse §-s 8, § 9 lõikes 1, lõike 3 esimeses ja teises lauses, lõikes 4 ning § 10 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras, käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi arvestades.

  (4) Koosoleku korraldamisel elektrooniliselt saadetakse komisjoni liikmetele e-kirjaga otsustamist vajavad küsimused ning vastuvõetava õigusakti eelnõu koos otsuse tegemiseks vajalike materjalide ning selgitustega.

  (5) Komisjoni esimees määrab saadetud e-kirjale vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui üks tööpäev.

  (6) Otsustamisele tulev küsimus ja küsimusele vastamise tähtaeg avaldatakse komisjoni veebilehel.

  (7) Komisjoni liige saadab oma seisukoha e-kirjaga. Kui komisjoni liige vastust ei saada, loetakse, et komisjoni liige ei ole koosolekul osalenud.

  (8) Elektrooniline koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku aeg ning koosolekust osa võtnud isikute nimed, samuti käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktides 1, 3 ja 5–7 sätestatud andmed.

§ 111.   Vabariigi Valimiskomisjoni kulud

  Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega Vabariigi Valimiskomisjoni kulude eelarve riigieelarve kulude vähemalt kahekohaliste kuluartiklite kaupa.
[RT I, 18.03.2014, 14 - jõust. 21.03.2014]

§ 12.   Komisjoni liikmete tasustamine

  (1) Komisjoni liige saab tasu komisjoni koosolekust osavõtmise ja komisjoni muude ülesannete täitmise eest Riigikogu valimise seaduse § 12 lõikes 10 sätestatud ulatuses. Tasu makstakse mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Arvestust komisjoni liikmete tööaja kohta peab komisjoni sekretariaadi juhataja. Ajavahemikus, kui sekretariaati ei ole moodustatud, peab arvestust Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja.

  (3) Komisjoni liikmele hüvitatakse lähetuskulud ja makstakse päevaraha. Väljaspool komisjoni asukohta elavale komisjoniliikmele hüvitatakse ka sõidu- ja majutuskulud. Kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise kord.

§ 13.   Komisjoni teenindamine

  (1) Komisjoni teenindab Riigikogu Kantselei valimiste osakond.

  (2) Teised Riigikogu Kantselei ametnikud ja töötajad teenindavad komisjoni ametijuhendis ja osakonna põhimääruses sätestatud ulatuses.

  (3) Komisjoni teenindamiseks võib kaasata ka muid isikuid.

  (4) Komisjoni teenindamiseks valimiste või rahvahääletuse ettevalmistamisel ja korraldamisel võib komisjon oma otsusega moodustada sekretariaadi, määrates selle koosseisu ja volituste kestuse. Komisjon nimetab sekretariaadi juhataja ja tema asetäitja.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhul sõlmitakse komisjoni teenindava isikuga töövõtuleping või käsundusleping.

  (6) Arvestust sekretariaadi liikmete ja teiste lepinguliste töötajate tööaja üle peab sekretariaadi juhataja. Ajavahemikus, kui sekretariaati ei ole moodustatud, peab arvestust Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja.

  (7) Komisjoni dokumentide arhiveerimise korraldab Riigikogu Kantselei.

§ 14.   Elektroonilise hääletamise komisjoni liikmele töötasu maksmine
[Kehtetu – RT I, 31.05.2013, 1 - jõust. 03.06.2013]

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Vabariigi Valimiskomisjoni logo
[RT I, 18.03.2014, 14 - jõust. 21.03.2014]

/otsingu_soovitused.json